1 - izbový byt v Bratislave na Kalinčiakovej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (388 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,87 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (175 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu73 400,-
Najnižšie podanie73 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.júl 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaPolyfunkčná budova IES s.r.o. Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2.p.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3995, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, Katastrálne územie: Nové Mesto, a to:

  • byt č. 6 na 3. p. vo vchode Kalinčiakova 9 bytového domu Kalinčiakova 9 so súpisným číslom 10642, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 11273,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6770/85181,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6770/85181; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 11273 o výmere 188 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 6, 3.NP, vchod Kalinčiakova 9

POPIS

Popis domu:

Bytový dom sa nachádza v Hlavnom meste SR Bratislava v časti Nové Mesto na Kalinčiakovej ulici 9, leží na pozemku parcelné číslo 11273. Dom je súčasťou radovej výstavby podobných bytových domov z roku 1922. Má 5 nadzemných podlaží a jedno obytné podkrovie z pôvodného povalového priestoru, jeden vchod, schodište bez výťahu, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom z tehly, strecha je sedlová, krov drevený, krytina škridlová, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete. Každý byt má samostatný zdroj kúrenia a ohrevu vody. Technický stav bytového domu zodpovedá bežnej údržbe.

Podľa údajov správcu Bytového domu prebehla v rokoch 2008 až 2012 na dome nadstavba a v tom čase boli vykonané nasledovné práce na dome:

- výmena vchodových brán z ulice a aj z dvorovej časti,

- boli namontované nové zvončeky /automatický otvárač vchodovej brány z ulice a z dvora, ovládaný čipmi/,

- schodisková časť domu bola kompletne vymaľovaná,

- zrekonštruované boli pivničné priestory,

- bola daná nová strešná krytina,

- boli vymenené žľaby na streche a aj zvody vody,

- z dvorovej časti domu bola urobená nová fasáda.

 

Popis bytu:

Jednoizbový byt č. 6, nachádzajúci sa na treťom nadzemnom podlaží (podľa LV 3.p.) vo vchode Kalinčiakova 9. Dispozične pozostáva z jednej izby situovanej na juhovýchod, kuchyne, kúpeľne, predsiene s miestnosťou WC, špajze a loggie, v podzemnom podlaží je pivničná kobka. Byt je vo veľmi zanedbanom stave, nadmieru znečistený. Konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú štandardné, zavedený je plyn a elektroinštalácia.

Popis a technické riešenie bytu je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a fotodokumentáciou nehnuteľností vykonaná znalcom osobne dňa 04.12.2019. Vnútorné priestory bytu neboli v písomne stanovenom termíne sprístupnené.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

výmera bytu s príslušenstvom podľa LV: 67,70

67,70

Vypočítaná podlahová plocha

67,70

Počet izieb:       1

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 11273 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, je zastavaný stavbou. Pozemok sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislavy v katastrálnom území Nové Mesto na Kalinčiakovej ulici 9. V mieste, kde sa nachádza pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je rovinatý.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.06.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 23.06.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0962019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu