Obchodnoprevádzková budova v Rimavskej Sobote

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,48 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (227 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu894 000,-
Najnižšie podanie447 000,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania28.december 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaVeľká zasadacia miestnosť na 1. poschodí v Mestskom kultúrnom stredisku na Námestí Š. M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor  nehnuteľností zapísaný na LV č. 759, vedenom okresným úradom Rimavská Sobota, okres: Rimavská Sobota, Obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, katastrálne územie: Rimavská Sobota, a to:

 • stavba – Obchodnoprevádzková budova, súpisné číslo: 3913, na parc. číslo 469/2,
 • stavba – Dielne, súpisné číslo: 3914, na parc. č. 469/7,
 • stavba – Vrátnica, súpisné číslo: 3915, na parc. č. 469/10
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/2, o výmere 4479 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/4, o výmere 6097 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/5, o výmere 741 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/7, o výmere 357 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/9, o výmere 864 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/10, o výmere 46 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 469/11, o výmere 167 m2,
 • pozemok – ostatná plocha, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 490/3, o výmere 3677 m2,
 • pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 490/5, o výmere 293 m2

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV, najmä: Plot plechový, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Kanalizačné šachty, Spevnené plochy

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

2.1.1 Dielne súp.č.3914 na parc.č.469/7

POPIS STAVBY

SO-04

Zatriedenie stavby:

Zvislé nosné konštrukcie budovy - montovaná z dielcov betónových tyčových

Stavba - Budova

Typ stavby - 812 6 Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

Druh stavby - budovy garáží vozidiel, strojov a zariadení (mimo pre osobné automobily)

Dispozičné riešenie:

Ocenená stavba je vedená na liste vlastníctva s názvom Dielne s.č.3914 - v skutočnosti je budova garáží, postavená na parcele č.469/7 v areáli prevádzkových budov.

Predmetná stavba je postavená s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia s plochou strechou ako samostatne stojaci objekt.

Stanovenie veku a životnosti stavby:

Hodnotená stavba bola daná do užívania v roku 1978 na základe kolaudačného rozhodnutia č.Výst.65/78 zo dňa 10.1.1978 (údaj podľa predloženého dokladu a s odborným odhadom na základe materiálového prevedenia stavby).

Stavebno-technický stav hodnotenej budovy je podpriemerný. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú vonkajšie znaky porúch na obvodovom múre, strešnej krytiny a stropov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zanedbaná a v prevažujúcej časti sú poškodené - rozsah poškodenosti jednotlivých stavebných prvkov určený v percentách vo výpočte.

Ocenená stavba v čase hodnotenia nie je v užívaní.

Vzhľadom na súčasný technický stav zistený na miestnej obhliadke a podľa materiálového prevedenia nosných konštrukcií základnú životnosť stavby znalec určil na 70 rokov.

Konštrukčné prevedenie budovy:

Založenie budovy je na základových pásoch z prostého betónu a na železobetónových pätiek. Zvislé konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet (stĺpy a prievlaky) obvodový plášť budovy a priečky sú murované. Stropná konštrukcia je vybudovaná z prefabrikovaných železobetónových panelov ktorá je osadená v sklone a s tým je vytvorená aj plochá strecha so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov je hladká omietka štuková. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Vráta sú drevené otváravé, vnútorné dvere sú hladké typizované s oceľovou zárubňou a okná sú drevené zdvojené. Hygienické zariadenia sú poškodené, demontované.

Objekt je vybavený s bleskozvodom. Predmetná budova je napojená na elektriku, vodu, kanalizáciu.

 

Vrátnica súp.č.3915 na parc.č.469/10

POPIS STAVBY

SO-05

Zatriedenie stavby:

Zvislé nosné konštrukcie budovy - murovaná z tehál, tvárnic, blokov

Stavba - Budova

Typ stavby - 801 6 Budovy pre riadenie, správu a administratívu

Druh stavby - budovy vrátnic, strážnic (včítanie závor)

 

Dispozičné riešenie:

Ocenená stavba je vedená na liste vlastníctva s názvom Vrátnica s.č.3915, postavená na parcele č.469/10 v areáli prevádzkových budov.

Predmetná stavba je postavená s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia s plochou strechou ako samostatne stojaci objekt.

Stanovenie veku a životnosti stavby:

Hodnotená stavba bola daná do užívania v roku 1978 na základe kolaudačného rozhodnutia č.Výst.65/78 zo dňa 10.1.1978 (údaj podľa predloženého dokladu a s odborným odhadom na základe materiálového prevedenia stavby).

Stavebno-technický stav hodnotenej budovy je podpriemerný. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú vonkajšie znaky porúch na obvodovom múre, strešnej krytiny a stropov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zanedbaná.

Ocenená stavba v čase hodnotenia nie je v užívaní.

Vzhľadom na súčasný technický stav zistený na miestnej obhliadke a podľa materiálového prevedenia nosných konštrukcií základnú životnosť stavby znalec určil na 70 rokov.

Konštrukčné prevedenie budovy:

Založenie budovy je na základových pásoch z prostého betónu. Zvislé konštrukcie - murované z tvárnic v hrúbke 30 cm a priečky sú tiež murované. Stropná konštrukcia je vybudovaná z prefabrikovaných železobetónových panelov ktorá je osadená v sklone a s tým je vytvorená aj plochá strecha so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov je hladká omietka štuková. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Vnútorné a vstupné dvere sú hladké typizované s oceľovou zárubňou a okná sú drevené zdvojené. Hygienické zariadenia sú - záchod s umývadlom.

Objekt je vybavený s bleskozvodom. Predmetná budova je napojená na elektriku, vodu, kanalizáciu.

 

Príslušenstvo: Plot plechový, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Kanalizačné šachty, Spevnené plochy

 

ZLÚČENÉ STAVBY

2.3.1 Obchodnoprevádzková budova s.č.3913 na parcele č. 469/2

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Obchodnoprevádzková budova so súp. č. 3913 sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Rimavská Sobota na parcele č. 469/2.

Samostatne stojaca prevádzková budova postavená na okraji mesta.

Predmetná stavba postavená pre skladovacie účely ako halové priestory so zásobovacou rampou a s hygienickými priestormi - pozostáva z troch častí - SO-01 je prízemná skladová hala postavená z oceľového skeletu so sedlovou strechou, časť SO-02 je trojpodlažná (prízemie, suterén, poschodie) postavená zo železobetónového skeletu so sedlovou strechou a časť SO-03 je prízemná z oceľového skeletu so sedlovou strechou.

V zmysle účelu užívania, dispozičnej skladby a charakteristiky podľa cenového predpisu sa jedná o prevádzkovú stavbu /pôdorysný rozmer zvislých nosných konštrukcií je nad 10 m - halový objekt/.

 

2.3.1.1 Obchodnoprevádzková budova súp.č.3913 na parc.č. 469/2

- časť SO-01

SO-01

Zatriedenie stavby:

Zvislé nosné konštrukcie budovy - kovová

Stavba - Hala

Typ stavby - 811 6 Haly pre skladovanie a úpravu produktov (mimo poľnohospodárskych produktov)

Druh stavby - haly pre skladovanie potravín, pochúťok a nápojov

Dispozičné riešenie:

Predmetná časť stavby je postavená s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia so sedlovou strechou.

Stanovenie veku a životnosti stavby:

Hodnotená stavba bola daná do užívania v roku 1978 na základe kolaudačného rozhodnutia č.Výst.65/78 zo dňa 10.1.1978 (údaj podľa predloženého dokladu a s odborným odhadom na základe materiálového prevedenia stavby).

Stavebno-technický stav hodnotenej budovy je priemerný. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch na obvodovom múre, strešnej krytiny a stropov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zanedbaná.

Vzhľadom na súčasný technický stav zistený na miestnej obhliadke a podľa materiálového prevedenia nosných konštrukcií základnú životnosť stavby znalec určil na 80 rokov.

Konštrukčné prevedenie budovy:

Založenie budovy je na základových pásoch z prostého betónu a na železobetónových pätiek. Zvislé konštrukcie - oceľové stĺpy kruhového prierezu, obvodový plášť budovy a priečky sú murované. Strešná konštrukcia je vybudovaná z oceľových priehradových väzníkov, stropná konštrukcia nie je vybudovaná podhľad je vytvorená ako časť strešnej konštrukcie (dolná hrana väzníkov) z vlnitých pozinkovaných plechových dosiek a strešná krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu.

Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov je hladká omietka štuková. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Vráta a dvere sú oceľové otváravé a okná sú zo sklobetónových tvárnic. Objekt je vybavený s bleskozvodom. Zásobovacia rampa na obidvoch pozdĺžnych stranách objektu vybudovaná vo výške 1,00 m nad terénom a zastrešená.

Predmetná časť budovy je napojená na elektriku - ostatné inštalačné vybavenie nemá.

 

Obchodnoprevádzková budova súp.č.3913 na parc.č. 469/2

- časť SO-02

POPIS STAVBY

SO-02

Zatriedenie stavby:

Zvislé nosné konštrukcie budovy - montovaná z dielcov betónových tyčových

Stavba - Hala

Typ stavby - 811 6 Haly pre skladovanie a úpravu produktov (mimo poľnohospodárskych produktov)

Druh stavby - haly pre skladovanie potravín, pochúťok a nápojov

Dispozičné riešenie:

Predmetná časť stavby je postavená ako pokračovanie objektu SO-01, s dvomi nadzemnými podlažiami (prízemie a poschodie), jedným podzemným podlažím (suterén) so sedlovou strechou.

Stanovenie veku a životnosti stavby:

Hodnotená stavba bola daná do užívania v roku 1978 na základe kolaudačného rozhodnutia č.Výst.65/78 zo dňa 10.1.1978 (údaj podľa predloženého dokladu a s odborným odhadom na základe materiálového prevedenia stavby).

Stavebno-technický stav hodnotenej budovy je priemerný. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch na obvodovom múre, strešnej krytiny a stropov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zanedbaná.

Vzhľadom na súčasný technický stav zistený na miestnej obhliadke a podľa materiálového prevedenia nosných konštrukcií základnú životnosť stavby znalec určil na 80 rokov.

Konštrukčné prevedenie budovy:

Založenie budovy je na základových pásoch z prostého betónu a na železobetónových pätiek. Zvislé konštrukcie - železobetónový skelet (stĺpy a prievlaky), obvodový plášť budovy a priečky sú murované a stropná konštrukcia tiež vybudovaná zo železobetónu. Strešná konštrukcia je vybudovaná zo železobetónových plnostenných väzníkov so strešnými panelmi a strešná krytina je z asfaltových natavených pásov. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov je hladká omietka štuková. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Vráta a vstupné dvere sú oceľové otváravé a vnútorné dvere sú plné typizované s oceľovou zárubňou, okná sú oceľové jednoduché. Hygienické zariadenia na prízemí - sprcha 2x, záchodová misa 2x, umývadlo 2x a na poschodí záchod s umývadlom 2x. Schody na poschodie a do suterénu sú vybudované ako železobetónová konštrukcia s povrchom z cementového poteru. Výťah nie je funkčný. Objekt je vybavený s bleskozvodom. Zásobovacia rampa na obidvoch pozdĺžnych stranách objektu vybudovaná vo výške 1,00 m nad terénom a zastrešená.

Predmetná časť budovy je napojená na elektriku, vodu, kanalizáciu. V suteréne je vybudovaná kotolňa na tuhé palivo - ústredné vykurovanie a kotolňa v čase hodnotenia sú prevažne nefunkčné.

 

Obchodnoprevádzková budova súp.č.3913 na parc.č. 469/2

- časť SO-03

POPIS STAVBY

SO-03

Zatriedenie stavby:

Zvislé nosné konštrukcie budovy - kovová

Stavba - Hala

Typ stavby - 811 6 Haly pre skladovanie a úpravu produktov (mimo poľnohospodárskych produktov)

Druh stavby - haly pre skladovanie potravín, pochúťok a nápojov  

 

Dispozičné riešenie:

Predmetná časť stavby je postavená s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia so sedlovou strechou (zadná časť stavby).

Stanovenie veku a životnosti stavby:

Hodnotená stavba bola daná do užívania v roku 1978 na základe kolaudačného rozhodnutia č.Výst.65/78 zo dňa 10.1.1978 (údaj podľa predloženého dokladu a s odborným odhadom na základe materiálového prevedenia stavby).

Stavebno-technický stav hodnotenej budovy je priemerný. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch na obvodovom múre, strešnej krytiny a stropov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zanedbaná.

Vzhľadom na súčasný technický stav zistený na miestnej obhliadke a podľa materiálového prevedenia nosných konštrukcií základnú životnosť stavby znalec určil na 80 rokov.

Konštrukčné prevedenie budovy:

Založenie budovy je na základových pásoch z prostého betónu a na železobetónových pätiek. Zvislé konštrukcie - oceľové stĺpy kruhového prierezu, obvodový plášť budovy a priečky sú murované. Strešná konštrukcia je vybudovaná z oceľových priehradových väzníkov, stropná konštrukcia nie je vybudovaná podhľad je vytvorená ako časť strešnej konštrukcie (dolná hrana väzníkov) a strešná krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov je hladká omietka štuková. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Vráta sú oceľové otváravé, vnútorné dvere sú hladké typizované s oceľovou zárubňou a okná sú zo sklobetónových tvárnic. Hygienické zariadenia sú - sprcha 2x, záchodová misa 2x, umývadlo 2x.

Objekt je vybavený s bleskozvodom. Zásobovacia rampa na obidvoch pozdĺžnych stranách objektu vybudovaná vo výške 1,00 m nad terénom a zastrešená. Predmetná časť budovy je napojená na elektriku, vodu, kanalizáciu.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

LV č.759

POPIS

Ocenené pozemky pod parcelným číslom C KN 469/2, 469/4, 469/5, 469/7, 469/9, 469/10 a 469/11 sú vedené na Liste vlastníctva č. 759 ako Zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území obce Rimavská Sobota.

Predmetné pozemky sú rovinaté, sa nachádzajú na okraji v priemyselnej časti okresného mesta Rimavská Sobota, na ul. K. Mikszátha, užívané ako zastavaná a dvorná plocha ocenených stavieb.

Jedná sa o obec s počtom obyvateľov do 25 000 - okresné mesto

Všeobecná situácia pozemku - priemyselná časť na okraji mesta do 50 000 obyvateľov

Intenzita využitia - nebytové stavby pre priemysel so štandardným vybavením

Dopravné vzťahy k obci - pozemky v meste okresného mesta

Využitia územia - priemyselná poloha

Druh a vybavenie pozemku - veľmi dobrá - elektroinštalácia, verejný vodovod, verejná kanalizácia a plynovod

Povyšujúci faktor - zvýšený záujem o kúpu nehnuteľnosti - koeficient určil znalec na 1,50

Redukujúci faktor - nevyskytuje sa

POPIS

Ocenené pozemky pod parcelným číslom C KN 490/3 a 490/5 sú vedené na Liste vlastníctva č. 759 ako Ostatná plocha a Zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území obce Rimavská Sobota.

Predmetné pozemky sú rovinaté, sa nachádzajú na okraji v priemyselnej časti okresného mesta Rimavská Sobota, na ul. Jesenského, užívané dvorná plocha v priemyselnom areáli.

Jedná sa o obec s počtom obyvateľov do 25 000 - okresné mesto

Všeobecná situácia pozemku - priemyselná časť na okraji mesta do 50 000 obyvateľov

Intenzita využitia - nebytové stavby pre priemysel so štandardným vybavením

Dopravné vzťahy k obci - pozemky v meste okresného mesta

Využitia územia - priemyselná poloha

Druh a vybavenie pozemku - veľmi dobrá - elektroinštalácia, verejný vodovod, verejná kanalizácia a plynovod

Povyšujúci faktor - zvýšený záujem o kúpu nehnuteľnosti - koeficient určil znalec na 1,50

Redukujúci faktor - vecné bremeno na užívanie, výkon správy, údržby, opráv a rekonštrukcie stavby železničnej vlečky na tomto pozemku umiestnenej a na zabezpečenie prístupu k nej na pozemku C KN p.č. 490/3 v prospech Lesy Slovenskej republiky š.p. - index určil znalec na 0,80.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 16.12.2021 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 21.12.2021 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0242021.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu