3 - izbový byt v Košiciach na Zimnej ul.

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (780 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (183 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu170 000,-
Najnižšie podanie127 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania13.júl 2021
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 12830, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice I, Obec: KOŠICE – STARÉ MESTO, Katastrálne územie: Letná, a to:

  • byt č. 6 na 2. p. vo vchode 5 bytového domu Zimná č. 5 a Jarná č. 11 so súpisným číslom 1152 a 1164, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 319/1 a na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 299,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 539/10000,

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 539/10000, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 319/1 o výmere 214 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 299 o výmere 355 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 6 na 2. poschodí

Byt č. 6 sa nachádza na 2. poschodí - 3. nadzemnom podlaží bytového domu, na ulici Zimná č.s. 1152, vchod 5 v Košiciach, k.ú. Letná. Nakoľko byt v stanovenom, ani v náhradnom termíne nebol znalcovi sprístupnený, zadávateľ žiadal vykonať ohodnotenie v zmysle § 12 ods. 3 zákona 527/2002 v znení neskorších predpisov z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii. Na základe podkladov od správcu bytového domu a podkladov zaslaných zadávateľom posudku byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je 2 x predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, hobby, šatník a pivnica v suteréne. Technický stav je uvažovaný ku dňu ukončenia obhliadky dňa 14.09.2020 o 17,10 hod. za predpokladu štandardného vybavenia bytu, bytového domu a štandardného technického stavu. Pri dodatočnom preukázaní iných skutočností, je potrebné tieto vo výpočte zohľadniť.

Predpokladané je štandardné vybavenie. Bytové jadro murované so štandardným keramickým obkladom, štandardné zariaďovacie predmety a batérie, v kuchyni štandardná kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom a kuchynskými spotrebičmi. Podlahy v izbách štandardné vlysy, prípadne veľkoplošné, ostatné podlahy štandardná keramická dlažba, úpravy vnútorných povrchov štandardné hladké omietky, okná plastové (zrejmé z vizuálnej vonkajšej obhliadky), dvere štandardné hladké plné alebo presklené, vykurovanie predpokladá sa samostatne pre byt ústredné (kv = 1,50), radiátory a kotol, zdroj teplej vody kotol, prípadne zásobník TÚV, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu štandardné. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemkom pod bytovým domom je 539/10 000.

Bytový dom je murovaný, má suterén, prízemie, 2 poschodia a podkrovie, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných povrchov, podlahy a rozvody štandardné. Okná plastové, vstupné dvere drevené, nová krytina, klampiarske konštrukcie, vonkajšie omietky. Na základe predloženého potvrdenia bytový dom daný do užívania v roku 1926. Údržba bytového domu na základe vizuálnej prehliadky z verejného priestranstva a poskytnutej fotodokumentácie spoločných častí a zariadení bytového domu je dobrá, opotrebenie stanovené lineárnou metódou, so stanovením životnosti Bradáčovou kubickou metódou, základnú životnosť vzhľadom na to, že sa jedná o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, vzhľadom na jeho technický stav a údržbu stanovená na 150 rokov.

Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: sušiareň, spoloč. priestory, WC, STA, bleskozvody, vodovodné, teplonosné,  kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je byt umiestnený.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

Izba

 

Izba

 

Kuchyňa

 

Predsieň

 

Predsieň

 

Kúpeľňa

 

WC

 

Špajza

 

Hobby

 

Šatník

 

Spolu podlahová plocha bytu č. 6 podľa zaslaného pasportu

94,88

Pivnica

8,00

Vypočítaná podlahová plocha

102,88

 

POZEMKY

Jedná sa o parcely v zastavanom území Košíc, k.ú. Letná, v popisných údajoch katastra evidované ako zastavaná plocha v "pamiatkovej rezervácii", spoluvlastnícky podiel 539/10 000. Zastavané sú bytovým domom so štandardným vybavením, poloha obytná, doprava autobus, železnica, MHD, taxi do 5 min., infraštruktúra veľmi dobrá vybavenosť - možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Vzhľadom na lokalitu so zvýšeným záujmom o kúpe nehnuteľností na bývanie, zvyšuje hodnotu pozemkov, redukujúce faktory sa neuvažujú.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 30.06.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 07.07.2021 o 14.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0712020, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu