2 - izbový byt v Michalovciach

Stiahnuť

Znalecký posudok (4,24 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (185 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu57 300,-
Najnižšie podanie42 975,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania18.apríl 2023
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 9130, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: Michalovce, Katastrálne územie: Michalovce, a to:

–     byt č. 10 na prízemí vo vchode 46 bytového domu so súpisným číslom 1983, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2972/4,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1983 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2972/4,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 5307/130769, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti: 5307/130769 na pozemku, parcele reg. C KN s parcelným číslom 2972/4 s výmerou 389 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 10 v bytovom dome č.s. 1983, k.ú. Michalovce

POPIS

Byt č. 10 v bytovom dome č.s. 1983 je situovaný na prízemí na Masarykovej ulici č. 46 v okresnom meste Michalovce. Byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kúpeľňa, WC a kuchyňa. Ďalej príslušenstvom bytu sú dve pivnice č. 10 nachádzajúca sa v suteréne bytového domu.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojka STA, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, kuchynská linka, plynový sporák, batérie, odsávač pár a radiátory okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných časti, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä výťahy, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne, žehliarne, miestnosť pre upratovačky, WC, dielne, spoločenská miestnosť, spoločná televízna anténa, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je hodnotený byt umiestnený.

Spoluvlastnícky podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bez pozemku je 5307/130769.

Bytový dom súp. č. 1983 sa nachádza na pozemku parc. registra "C" č. 2972/4 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce. Bytový dom má suterén štyri nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, schodišťový priestor bez výťahu a spoločné priestory. Na typickom podlaží sa nachádzajú na každom poschodí v každom vchode po tri byty podľa priloženej dispozície, v každom vchode je 12 bytov, spolu je v bytovom dome 24 bytov. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1963. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete (elektro, plynovod, vodovod, kanalizácia, telefón, internet a káblovú televíziu). Bytový dom je murovanej konštrukcie, strecha plochá s lepenkovou krytinou, stropy železobetónové prefabrikované, železobetónové prefabrikované schody s povrchom terazzo, vnútorné omietky stien a stropov vápennocementové štukové, oplechovanie a klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu, na streche je bleskozvod, vstupné vchodové dvere sú hliníkové s automatickým otváraním, na chodbách sú vymenené plastové okná, podlahy spoločných priestorov sú pôvodné z terazzo dlažby, schody liate terazzo, pivnice cementový poter. Prístup k bytovému domu je po spevnenej asfaltovej komunikácií s parkoviskom a odstavnými plochami za bytovým domom na jeho južnej strane. Fasáda domu je zateplená z r. 2022.

Lokalita, v ktorej sa bytový dom nachádza, tvorí širšie centrum mesta. O byty je v tejto lokalite záujem z dôvodu dobrej polohy. Dopravné spojenie mesta je vlakom a autobusom. Bytový dom je umiestnený na rovinatom pozemku v blízkosti miestnej cestnej komunikácie s dobrou dostupnosťou do centra mesta, kde sa nachádza kompletné občianske vybavenie na úrovni okresného mesta - pošta, úrady, banky, zdravotné stredisko, základné školy, stredné školy, škôlky a obchody.

Dvojizbový byt č. 10 sa nachádza na prízemí bytového domu, prístupný zo spoločných priestorov pred bytom. Byt má dispozične chodbu, dve izby, kuchyňu, kúpeľňu a WC. Na základe miestnych zistení v bytovom dome byt v čase obhliadky bol riadne užívaný, v pôvodnom stave, pôvodné okná, údržba zanedbaná.

Jeho obhliadka znalcovi nebola umožnená, predpokladá sa, že je v priemernom technickom stave so zanedbanou údržbou, s priemerným vybavením.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

chodba 3,45*1,10+0,35*1,60

4,36

kúpeľňa 1,35*1,53

2,07

WC 1,07*0,86

0,92

kuchyňa 1,02*1,35+2,42*3,44-1,01*0,40-0,82*0,58

8,82

izba 3,14*6,43-0,13*0,52

20,12

izba 3,93*3,40

13,36

Výmera bytu bez pivnice

49,65

pivnica 1,24*1,16

1,44

pivnica 0,98*2,02

1,98

Vypočítaná podlahová plocha

53,07

Počet izieb: 2

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Podiel na pozemku pod bytovým domom

POPIS

Pozemok:

- parcela registra "C" č. 2972/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 389 m2, k bytu č. 10 prináleží podiel 5307/130769, celý pozemok pod bytovým domom v širšom centre okresného mesta Michalovce na ulici Masarykova č.468, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, bez negatívnych účinkov.

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku

Výmera podielu [m2]

2972/4

zastavaná plocha a nádvorie

389,00

1/1

5307/130769

15,79

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 30.03.2023 o 10.00 hod.

 Obhliadka 2: 12.04.2023 o 14.00 hod.

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Sídlo dražobníka – Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0372022.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia  do otvorenia dražby u dražobníka.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.