3 - izbový byt v Košiciach v Šaci

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1720, vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice II, obec: Košice - Šaca, katastrálne územie: Šaca, a to:

  • byt č. 9 na 2. p. vo vchode 13 obytného domu Námestie oceliarov 13 so súp. číslom 471, nachádzajúcom sa na parcele č. 979,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 830/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: parcela reg. „C“ č. 979 vo výmere 378 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti 830/10000,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 9 sa nachádza na 2. poschodí /3.NP/, na ulici Nám. oceliarov č. 13, Košice – Šaca. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Vypočítaná podlahová plocha bytu vrátane komory a pivnice je 62,59 m2.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu súp. č.471 na parc.  č. 979, Nám. oceliarov 13, Košice:

Bytový dom murovanej tehlovej konštrukcie je samostatne stojaci, je to bytový dom chodbového typu, tzn. so vstupom do jednotlivých bytov z dlhej priestrannej chodby.  Bytový dom má 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie s jednou schodiskovou sekciou. V 1.PP sa nachádzajú pivnice patriace k jednotlivým bytom, 1.NP je vstupné podlažie. V 1.NP až 3.NP sa nachádzajú bytové jednotky v celkovom počte12 bytov. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1953, viď doklad o veku stavby. Ohodnocovaný byt č. 10  je umiestnený na 2. poschodí /3.NP/ bytového domu súp. č. 471 na Námestí oceliarov č. 13, v katastrálnom území Šaca, obec Košice - ŠACA, okr. Košice II.  Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, bola vystavaná v päťdesiatych rokoch minulého storočia podľa typových projektov bytových domov pre zamestnancov bývalých Východoslovenských železiarni. O byty je v tejto lokalite záujem v rovnováhe. Do centra mesta Košice je cca 15 km.  Trojizbový byt je I. kategórie.  Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 830/10000.  Vroku 2013 bol bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou, s prevedením  zateplenia strechy a stropu pivnice s výmenou klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. V roku 2000 bola prevedená výmena strešnej krytiny. V roku 2008 bola prevedená výmena spoločných okien a neskôr aj vchodových dverí. Osadené boli nové schránky. Na všetkých podlažiach je pôvodná podlaha -  terazzo dlažba. Na typickom podlaží sa nachádza chodba a štyri bytové jednotky. Na konci chodby sa nachádza spoločná lodžia. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete - elektrinu, plynovod, vodovod, kanalizácia a internet. Prístup k bytovému domu je z hlavnej ulice - Železiarenská s parkoviskom v okolí bytového domu. Bytový dom je v dobrom technickom stave vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu a ostatné úpravy.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - základové pásy z liateho betónu

Zvislé nosné konštrukcie - nosné obvodové múry, murované z tehál plných pálených

Deliace konštrukcie - murované z tehál

Vodorovné konštrukcie - železobetónové

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s povrchom  liate terazo, zábradlia kovové s nátermi a dreveným madlom

Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha

Krytina strechy  - nová z poplastovaného plechu

Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov

Úpravy vonkajších povrchov - omietka na báze umelých látok a zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom urobené v roku 2013

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,

vstupné dvere kovové so zasklením, vymenené  v roku 2013

Okná - plastové s izolačným dvojsklom vymenené v roku 2008

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vyhotovené z terazzo dlažby

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory

Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované

v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je nástennými vypínačmi s časovačom

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej, hlavné rozvody z pozinkované potrubie s tepelnou izoláciou - pôvodné

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z AZC rúr - pôvodné

Vnútorný plynovod - z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody - lokálny, elektrické bojlery

Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón).

Výťahy - bytový dom bez výťahu

 

Popis bytu č. 9 na 2. poschodí /3.NP/, Nám. oceliarov č. 13, Košice - Šaca:

Byt č. 9 v osobnom vlastníctve na 2. poschodí je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja. Dispozíciu bytu tvorí, 3x izba, predsieň, kúpeľňa spoločná s WC, kuchyňa, menšia komora na spoločnej chodbe a pivnica  v 1.PP. Ohodnocovaný byt je v pôvodnom stave s čiastočnou rekonštrukciou. Vymenené boli okná za plastové a podlahy v obývacej izbe, kuchyni a predsieni za laminátové. Dispozícia bytu nebola zmenená oproti pôvodnému stavu pri kolaudácií. Bytové hygienické jadro je murované s keramickým obkladom stien, keramickou dlažbou s meračmi SV a plynu. Vybavenie kúpeľne: pôvodná jednoduchá smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, batéria páková zmiešavacia - sprchová 1ks,  umývadlová1ks a WC kombi s keramickou nádržkou. Kuchyňa je vybavená zánovnou kuchynskou linkou odhaduje sa z roku 2000 z materiálu na báze dreva, sporák plynový s elektrickou rúrou, nerezový drez, zmiešavacia páková batéria. Byt má vlastný ohrev TÚV - elektrický bojler sa nachádza v kúpeľni. V byte sú pôvodné rozvody ÚK s pôvodnými rebrovými radiátormi s termoregulačnými hlavicami a meračmi spotreby tepla. Podlahy v kúpeľni a WC tvorí keramická dlažba odhadujem z roku 2000. V kuchyni, predsieni a obývacej izbe sú plávajúce laminátové podlahy. V spálni a detskej izbe sú pôvodné drevené parkety. Vnútorné dvere sú pôvodné z materiálu na báze dreva, hladké plné  v oceľových zárubniach, vstupné dvere plné drevené dyhové odhadujem  z roku 2000. Okná boli vymenené za plastové v bielom prevedení s plastovými žalúziami v roku 2014. Byt nemá balkón ani lodžiu. Byt je udržiavaný, obývaný majiteľmi bytu. N a spoločnej chodbe vedľa bytu sa nachádza malá komora. Pivnica patriaca k bytu sa nachádza v suteréne / 1.PP/. Pivnice sú murované, uzamykateľné a priestranné /5,78 m2/

Popis bytu č. 9 - jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu súp. č. 471:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,  a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú najmä:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú najmä:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické  a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň 1,75*1,64

2,87

Izba 3,47*4,10

14,23

Izba 3,48*4,13

14,37

Izba 3,42*4,13

14,12

Kuchyňa 2,36*3,49

8,24

Kúpeľňa + WC 1,65*1,56

2,57

Výmera bytu bez pivnice

56,40

Pivnica 2,48*2,33

5,78

Komora 0,92*0,45

0,41

Vypočítaná podlahová plocha

62,59

 

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 1112018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.