Rodinný dom v obci Bara, k. ú. Malá Bara

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (193 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,14 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu32 800,-
Najnižšie podanie32 800,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.máj 2022
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaMiestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto, radničná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 324, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Okres: Trebišov Obec: BARA, Katastrálne územie: Malá Bara a to:

  • stavba so súp. č. 17 na parcele registra „C“ č. 34/8, Popis stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 34/3 vo výmere 1283 m2, druh pozemku: záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 34/8 vo výmere 170 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „E“ č. 42/1 vo výmere 177 m2, druh pozemku: záhrada,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 17 na parc. č. 34/8

Umiestnenie stavby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 17 na parc. č. 34/8 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím, v obci Bara, k.ú. Malá Bara.

Dispozičné členenie:

- v 1.p.p. sa nachádza vstup so schodiskom, chodba a dve pivnice (schodisko na parc. č. 34/1 nie je zarátané do podlahovej plochy)

- v 1.n.p. sa nachádza veranda, chodba, sklad, kuchyňa, kúpeľňa s WC a štyri izby

Stavebno-technický popis:

Osadenie do 2 m bez zvislej izolácie, základy betónové s vodorovnou izoláciou a podmurovkou, schody do 1.p.p. cementový poter, zvislá nosná konštrukcia domu v 1.p.p. betón prekladaný kameňom, v 1.n.p. murované tehál a tvárnic, strop v 1.p.p. železobetónový, v 1.n.p. drevený trámový prevažne so sadrokartónovým podhľadom (v izbe č. 1 a č. 2 nedokončený), strecha manzardová, krytina AZC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy, parapety prevažne chýbajú, fasádne omietky brizolitové, úpravy vnútorných povrchov sadrokartónové obklady (v izbe č. 1 a č. 2 nedokončené), vnútorný obklad kuchyne, kúpeľne, okná v 1.p.p jednoduché, v 1.n.p. časť pôvodné drevené, časť nové plastové, interiérové dvere prevažne chýbajú, podlahy obytných miestností 1 x laminátové, 1 x keramická dlažba, 2 x chýbajú, podlahy ostatných miestností v 1.p.p. hlina, v 1.n.p. keramická dlažba - nedokončená, vykurovanie nie je žiadne, v izbe č. 4 je komín pre pec na pevné palivo (pec chýba), zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia svetelná a motorická - nedokončená, rozvod studenej a teplej vody PVC, kanalizácia PVC.

Vnútorné vybavenie:

- v kúpeľni vaňa a umývadlo, pákové batérie, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou

- v kuchyni bez vybavenia

- v izbe č. 4 pec na pevné palivo chýba

- v sklade zásobník TÚV

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený obecný vodovod, prípojka vody a vodomerná šachta sa však nachádza na parc. č.  4/1, prípojka elektriny cez parc. č. 34/1 je odpojená, na parc. č. 34/3 sa nachádza septik, prípojka kanalizácie k nemu však nie je zriadená, je iba trativod, prívod plynu k domu nie je zriadený. Podľa predloženého potvrdenia č. 7/2014 Obce Bara zo dňa 08.04.2014 bol rodinný dom postavený približne v roku 1961. Majiteľom bol modernizovaný, potrebné je dokončenie. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, so stanovením životnosti Bradáčovou kubickou metódou, základná životnosť stanovená na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. 30 až 45 cm - odporúčaná životnosť 80 až 100 rokov).

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1961

1,2*(4,50*4,60+4,50*4,50+1,60*6,70)

62

120/62=1,935

1. NP

1961

16,20*9,10+2,30*8,00+2,00*4,20

174,22

120/174,22=0,689

 

DROBNÁ STAVBA - šopa na parc. č. 34/3

Jedná sa o šopu na parc. č. 34/3 pristavenú k rodinnému domu. Stavba je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je evidovaná v popisných, ani v geodetických údajoch katastra. K stavbe neboli predložené žiadne doklady, ani rozhodnutia príslušného stavebného úradu. Rozpočtový ukazovateľ stanovený na 1 m2.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie pórobetónové tvárnice, bez stropu, strecha pultová, krytina AZC, okná jednoduché, dvere, podlaha hrubá betónová, vonkajšia úprava povrchu zdrsnená omietka, vnútorná úprava povrchu hladká omietka, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná asi od roku 1980. Údržba zanedbaná, životnosť stanovená na 70 rokov.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1980

6,45*3,60

23,22

18/23,22=0,775

 

VONKAJŠIA  ÚPRAVA – septik (ČOV)

Jedná sa o septik na parc. č. 34/3 zriadený okolo roku 2005. Životnosť stanovená na 60 rokov.

 

POZEMKY

Identifikácia pozemku: LV 324 - zastavaná plocha a záhrada

Parcely sa nachádzajú v obci Bara, k.ú. Malá Bara, v zastavanom území, v popisných údajoch katastra evidované ako zastavaná plocha - zastavaná hlavnou stavbou a záhrada. Zastavané sú rodinným domom so štandardným vybavením, doprava autobusová, poloha obytná, infraštruktúra - dobrá vybavenosť - možnosť napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie.

Vzhľadom na lokalitu so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie a rekreáciu je zvyšovaná hodnota pozemkov.

 

 

 

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

34/3

záhrada

1283,00

1/1

1283,00

34/8

zastavaná plocha a nádvorie

170,00

1/1

170,00

42/1 (register C - p.č. 34/9)

záhrada

175,00

1/1

175,00

Spolu výmera 

 

 

 

1 628,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 05.05.2022 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 19.05.2022 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0132022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu