PRIAMY PREDAJ POZEMKOV V TREBIŚOVE

TOP ponuka
Stiahnuť

Príloha č. 1 Znalecký posudok (3,20 MB)

Stiahnuť

Príloha č. 2 inzerát (3,07 MB)

Stiahnuť

Príloha č. 3 všeobecné podmienky predaja (386 kB)

Stiahnuť

Príloha č. 4 cenová ponuka (92 kB)

Stiahnuť

Príloha č. 5 Súhlas záujemcu (109 kB)

Stiahnuť

Príloha č. 6 Kúpna zmluva-návrh (432 kB)

Stiahnuť

Príloha č. 7 LV (96 kB)

Druh ponukyNehnuteľnosť, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Cena202 000,-

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 11147 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Trebišov, katastrálne územie: Trebišov, ako:

  • parcela reg. „C“ č. 4295/30 vo výmere 20.234 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4295/31 vo výmere 22.155 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4295/32 vo výmere 19.642 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4295/33 vo výmere 15.172 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4353/406 vo výmere 13.070 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 4353/407 vo výmere 16.928 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 4353/408 vo výmere 14.752 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len „predmet predaja“).

Opis predmetu predaja:

Pozemky sa nachádzajú v Trebišove, v zastavanom území obce, na jej okraji, v priemyselnej zóne nazývanej aj ako "výrobný okrsok sever". Jedná sa o pozemky, ktoré nie sú v súčasnosti zastavané žiadnou stavbou.

Územným plánom Mesta Trebišov je na nich plánovaná výstavba priemyselnej výroby, stavebnej výroby, skladového hospodárstva, logistického areálu a prístupovej obslužnej komunikácie s parkoviskom. V súčasnosti pozemky nie sú využívané, nachádza sa nich krovinatý porast, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky inžinierske siete v dosahu nad 150 m, bez zabezpečenia práva uloženia IS, na časť pozemkov zasahuje ochranné pásmo ČOV a ochranné pásmo VN, prevládajúca zástavba v okolí sú objekty ľahkého priemyslu, sklady, administratíva.

Prístup k ohodnocovaným pozemkom z verejnej mestskej komunikácie je možný iba po parc. č. 4343/1 evidovanej na LV 11193, na ktorú je zriadené vecné bremeno práva prechodu, uvedené v časti "ťarchy" a po parc. č. 4353/1 evidovanej na LV 11147, ktorá však nie je predmetom ohodnotenia, nakoľko nie je predmetom záložného práva a teda nie je ani predmetom predaja.

Organizačné opatrenia k obhliadke:

Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu predaja sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

TERMíN PREDKLADANIA DOKLADOV  TÝKAJÚCICH SA OSOBNÉHO A FINANŃEHO POSTAVENIA ZÁUJEMCOV JE UVEDENÝ VO VŚEOBECNÝCH PODMIENKACH PRIAMEHO PREDAJA V PRILOHE č. 3.

TERMÍN PREDLOŹENIA PONUKY  JE NAJNESKOR DO 5. OKTÓBRA 2018

 

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

S profesionálmi to má cenu