Učňovské stredisko v Bánovciach nad Bebravou

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (403 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaTrenčianský kraj
Ohodnotenie predmetu1 350 000,-
Najnižšie podanie675 000,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaKultúrne stredisko – ZÁBLATIE, Záblatská 27/2, 911 05 Trenčín, sála

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 970, vedenom Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, Okres: Bánovce nad Bebravou, Obec: Bánovce nad Bebravou, Katastrálne územie: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU,

  • stavba so súp. č. 901 na parcele registra „C“ č. 2479, Popis stavby:. učňovské stredisko,
  • parcela registra „C“ č. 2479 vo výmere 2611 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Stavba učňovské stredisko s.č. 901 na p.č. 2479

POPIS STAVBY

Stavba učňovské stredisko súpisné číslo 901 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 2479 v okresnom meste Bánovce nad Bebravou v areáli bývalého národného podniku Zornica.

Budova je nebytová, do užívania bola daná v roku 1976, využívaná ako stavba spotrebného priemysle, je trojpodlažná, konštrukčne riešená ako dvoj trakt v pozdĺžnom smere, napojená je na vnútroareálovú sieť vody, kanalizácie, plynu, elektro a ústredného vykurovania.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo strihárne, výšivkárne, skladu, príručného skladu, kompresorovne, šatní a sociálnych zariadenia pre mužov a ženy, dennej miestnosti, kancelárií, komunikačných priestorov, schodiska, únikového schodiska a nákladného výťahu.

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo samostatných dielní výrobných priestorov, dielne mechanikov, šatní a sociálnych zariadení pre mužov a ženy, dennej miestnosti, kancelárií, komunikačných priestorov, schodiska, únikového schodiska a nákladného výťahu.

Tretie nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo samostatných dielní výrobných priestorov, šatní a sociálnych zariadenia pre mužov a ženy, dennej miestnosti, kancelárií, príručných skladov, komunikačných priestorov, schodiska, únikového schodiska a nákladného výťahu.

Základy tvoria monolitické železobetónové pätky s hydroizoláciou, nosný systém tvorí monolitický železobetónový skelet, stropy sú prefabrikované železobetónové, strecha je dvojplášťová, strešná krytina je z hydroizolačných pásov na báze gumy, klampiarskej konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, obvodový plášť je montovaný z prefabrikovaných pórobetónových panelov, vnútorné steny a priečky sú murované tehlové, v budove je vybudované jedno monolitické železobetónové schodisko a jedno požiarne oceľové schodisko, fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, doplnené v sociálnych zariadeniach o keramický obklad, nášľapné vrstvy podláh sú v prevažnej časti priestorov liate systémom Patix, v sociálnych zariadeniach je keramická dlažba, v šatniach PVC, okná sú oceľové zdvojené, dvere drevené hladké plné alebo zasklené v oceľových zárubniach, vykurovanie je centrálne diaľkové z vedľajšej budovy kotolne, vykurovacie telesá tvoria plechové radiátory a registre, pôvodne je vybudovaný rozvod studenej a teplej vody, v roku 2013 bol vybudovaný samostatný rozvod úžitkovej vody do WC, príprava teplej úžitkovej vody je riešená cez elektrické zásobníkové ohrievače, elektroinštalácia je svetelná a motorická, vybudovaný je bleskozvod, vnútorné vybavenie tvoria umývadlá, splachovacie záchody, pisoáre a sprchy, v budove je vybudovaný rozvod stlačeného vzduchu, budova je vo vyhovujúcom technickom stave.

Prístavba je prízemná, užívaná ako skladový priestor, do užívania bola daná v roku 1989, základy tvoria monolitické železobetónové pätky s hydroizoláciou, nosný systém tvorí oceľový skelet, pozostávajúci zo stĺpov, nosníkov a strešných väzníkov, strešná krytina je z pozinkovaného trapézového plechu, dažďové zvody odvádzajú vodu do areálovej kanalizačnej siete, podlaha je asfaltová, elektroinštalácia svetelná.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Pôvodná stavba z roku 1976

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

Oz: 78,60*24,80*0,20

389,86

Vrchná stavba

 

OvI: 78,60*24,80*4,80

9 356,54

OvII: 78,60*24,80*4,80

9 356,54

OvIII: 78,60*24,80*4,80

9 356,54

Zastrešenie

 

Ot: 78,60*24,80*(0,50+0,20)/2

682,25

Ostatné

 

Od: 6,83*6,10*(0,15+3*4,8+2,6+0,2)

722,85

Obstavaný priestor pôvodnej stavby

29 864,58

 

Prístavba z roku 1989

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

Oz:10,80*42,30*0,20

91,37

Vrchná stavba

 

Ov: 10,80*42,30*(4,75+5,55)/2

2 352,73

Zastrešenie

 

Ot: 13,15*44,60*0,10

58,65

Ostatné

 

Od: 13,50*2,30*(4,75+5,55)*0,5*0,5+1,175*4,75*0,5*44,60+1,175*5,55*0,5*44,60

349,84

Obstavaný priestor prístavby

2 852,59

Obstavaný priestor stavby celkom: 32 717,17 m3

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Bánovce nad Bebravou v rovnomennom katastrálnom území. Okresné mesto Bánovce nad Bebravou je vzdialené komunikáciami cca 30 km juhovýchodne od centra krajského mesta Trenčín. Ohodnocovaná stavba sa nachádza na ulici Textilná 4, pešou chôdzou cca 450 m východne od centra mesta. Okresné mesto Bánovce nad Bebravou má podľa údaju z internetovej stránky cca 19.323 obyvateľov. V meste je základná škola, materská škola, predajne potravinárskeho tovaru, pohostinstvá, predajne nepotravinárskeho tovaru, predajňa pohonných látok, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, hotel, penzión, turistická ubytovňa, komerčné poisťovne, komerčné banky, bankomaty, lekárne a výdajne liekov, samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, praktického lekára pre deti a dorast, lekára stomatológa, praktického lekára gynekológa, kúpalisko, telocvičňa, futbalové ihrisko, knižnica, kino, pošta, káblová televízia, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu, vlaková zástavka. V blízkosti ohodnocovaných nehnuteľností sa nachádza lekáreň, základná škola, reštaurácia, múzeum a ďalšie. V areáli bývalého výrobného komplexu Zornica sa nachádzajú zariadenia, ktoré produkujú nepatrný hluk z výrobných hál a súvisiacich zásobovacích dopravných prostriedkov. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Okolité pozemky sú rovinaté.

Stavba sa nachádza v meste Bánovce nad Bebravou s počtom cca 19.323 obyvateľov a to v časti mesta vhodnej k bývaniu, situovanej na okraji mesta, ktorá nadväzuje na priemyselnú zónu mesta, ide o nehnuteľnosť, ktoré nevyžaduje opravu, ale len bežnú údržbu, prevládajúcu zástavbu v okolí nehnuteľnosti tvoria objekty ľahkej výroby bez negatívnych vplyvov na okolie a bez zvláštnych požiadaviek na skladovanie a dopravu, príslušenstvo nehnuteľnosti je bez dopadu na hodnotu ohodnocovanej nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti s parkoviskom a dispozičné riešenie stavby je veľmi priaznivé, mesto Bánovce nad Bebravou má evidovanú mieru nezamestnanosti do 10%, hustota obyvateľstva v mieste stavby je priemerná, orientácia hlavných miestností je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná, okolité pozemky sú rovinaté, v okolí budovy sa nachádzajú nasledovné vnútro areálové inžinierske siete, elektro, vody, plynu, kanalizácie, telefónu a diaľkového vykurovania z areálovej susediacej kotolne, dopravu v okolí nehnuteľnosti tvorí železnica, autobus, miestna doprava a taxi služba, občiansku vybavenosť v meste tvorí okresný súd, banky, daňový úrad, stredné školy, nemocnica, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby, prírodná lokalita v bezprostrednom okolí tvorí mestský park západne komunikáciami cca 350 m, v okolí je bežný hluk a prašnosť od dopravy, možnosti zmeny v zástavbe sú bez zmeny, nie je žiadna možnosť ďalšieho rozšírenia, je možný bežný prenájom nehnuteľnosti, podľa názoru znalca ide o priemernú nehnuteľnosť.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 2479 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Bánovce nad Bebravou v rovnomennom katastrálnom území. Okresné mesto Bánovce nad Bebravou má podľa údaju z internetovej stránky cca 19.323 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádza pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je rovinatý.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0372021, vedený v Československej obchodnej banke, a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu