Sušiareň v obci Krivosúd-Bodovka

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (289 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (200 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaTrenčianský kraj
Ohodnotenie predmetu280 000,-
Najnižšie podanie182 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania22.júl 2022
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaKultúrne stredisko – ZÁBLATIE, Záblatská 27/2, 911 05 Trenčín, sála

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 421, vedenom Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor, Okres: Trenčín, Obec: KRIVOSÚD-BODOVKA, Katastrálne územie: Krivosúd-Bodovka, a to:

  • stavba so súp. č. 134 na parcele registra „C“ č. 706/25, Popis stavby: Sušiareň reziva,
  • parcela registra „C“ č. 706/12 vo výmere 7176 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 706/25 vo výmere 194 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Plot: Oplotenie na p. č. 706/12, Studňa: Studňa na p. č. 706/12, Vonkajšia úprava: Žumpa na p. č. 706/12, Vonkajšia úprava: Kanalizácia do žumpy na p. č. 706/12, Vonkajšia úprava: NN prípojka, Vonkajšia úprava: Spevnená plocha na p. č. 706/12.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Stavba: Nedokončená stavba s. č. 134 na p. č. 706/25, k. ú. Krivosúd ‐ Bodovka Stavba bola v zmysle kolaudačného rozhodnutia zo dňa 03.03.2004 povolaná na užívanie a to pre účel ako „Sušiareň reziva“. Jedná s o jednoduchú stavbu bez podzemného podlažia, s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podkrovím. Hlavný vstup do interiéru je z prednej, juhozápadnej strany do dennej miestnosti, z ktorej je vpravo prístupné samostatné WC, malá kúpeľňa, vľavo kancelária, z ktorej je možný aj výstup do exteriéru z juhovýchodnej strany. Ďalej je z dennej miestnosti prístupná priestranná miestnosť- sklad, ktorý obsahuje aj posuvné vráta z exteriéru a to z juhovýchodnej strany. Zo skladu je prístupná technická miestnosť, ako aj podkrovie cez rebríkové schodisko. Miestnosť sušiarne dreva je prístupná len z exteriéru - z juhovýchodnej strany. Podkrovie obsahuje dve malé miestnosti - kancelárie. Stavba je založená na betónových základových pásoch vrátane podkladového betónu a hydroizolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú murované z keramických tvárnic hrúbky do 380 mm. Stropná konštrukcia drevený trámový strop v prednej časti s viditeľnými trámami a drveným záklopom, v zadnej časti s protipožiarnou úpravou s obkladom z SDK platní a hliníkového plechu. Strešná konštrukcia je drevený krov sedlového tvaru, strešná krytina betónová škridla zn. Bramac, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Okná a dvere sú drevené s izolačným dvojsklom, z prednej časti vrátane kovových mreží. Vonkajšia povrchová úprava stien nezrealizovaná. Vnútorná povrchová úprava stien hladké vápennocementové omietky a biele maľby, v soc. miestnostiach keramické obklady. Podlahy v prednej časti keramické dlažby, v zadnej výrobnej časti betónové mazaniny, v podkroví veľkoplošná na báze dreva. Vnútorné dvere v prednej časti drevené v drevených obložových zárubniach, dvere do kotolne oceľové plné v oceľovej zárubni.

Zariaďovacie predmety - v dennej miestnosti malá priama kuchynská linka s antikorovým drezom a samostatným sporákom, vo WC keramická WC misa s predstennou keramickou nádržkou, v kúpeľni murovaný sprchový kút a zavesené keramické umývadlo. Vykurovanie je ústredné, v tech. miestnosti je kotol na tuhé palivo. Vykurovacie telesá plechové alebo liatinové radiátory. Zdroj TÚV zásobníkový el. ohrievač umiestnený v sklade. Elektroinštalácia komplet svetelná a motorická. Splašková kanalizácia je do žumpy, prípojka vody zo studne. Stavba bola v čase obhliadky v priemernom technickom a hygienickom stave, čiastočne zariadená a nedokončená, nevyužívaná, neudržiavaná.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet Obstavaný priestor [m3]

Základy

(15,98*11,50+7,18*1,51)*0,3 58,38

Vrchná stavba

(15,98*11,50+7,18*1,51)*(4,28+0,20) 871,86

Zastrešenie

(15,98*11,50+7,18*1,51)*0,5*(6,60-4,28) 225,75

Obstavaný priestor stavby celkom 1 155,99

 

Stavba: Nedokončená stavba bez s. č. na p. č. 706/12

Jedná sa o nedokončenú jednopodlažnú halu obdĺžnikového tvaru, podľa poskytnutých informácií postavená v roku 2009. Hlavný vstup do stavby je z dvora, z prednej juhovýchodnej strany, kde otvorená časť stavby s jednou miestnosťou - sklad. Hala obsahuje jednu veľkú priestrannú miestnosť (halu) s vnútornými rozmermi asi 10,35 x 31,25 m, po ľavej strane sklad s vnútornými rozmermi asi 3,30 x 25,00 a v zadnej časti dve malé miestnosti. Nosný systém stavby tvorí oceľová konštrukcia, ktorá pozostáva zo stĺpov kotvených do základových pätiek a strešných priehradových nosníkov sedlového tvaru. Obvodové a vnútorné nosné murivo je z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm, ktoré je lokálne ukončené železobetónovými vencami, bez vonkajších a vnútorných povrchových úprav (okrem skladov, kde je zrealizovaná hladká vápenno cementová omietka). V ľavej časti je krov pultového tvaru vytvorený z drevených hranolov. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová mazanina štrkovom podsype. Okná drevené s izolačným zasklením, dvere z prednej časti provizórne drevené, do predného skladu oceľové, čiastočne zasklené, vnútorné dvere nezrealizované. Elektroinštalácia svetelná a motorická čiastočne zrealizovaná- bez svietidiel. Stavba bola v čase obhliadky v priemernom technickom a hygienickom stave, nedokončená, nevyužívaná, neudržiavaná.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet Obstavaný priestor [m3]

Základy

44,15*14,56*0,2 128,56

Vrchná stavba

44,15*10,40*4,32+44,15*4,16*3,46 2 619,05

Zastrešenie

2*44,15*5,20*1,40/2+44,14*4,16*1,12/2 424,24

Obstavaný priestor stavby celkom 3 171,85

 

Stavba: Stavba bez s. č. na p. č. 706/12

Jedná sa o jednoduchú drevenú stavbu obdĺžnikového tvaru - prístrešok povodne slúžiaci na dočasné uskladnenie dreva alebo reziva. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly, zakotvené do betónových pätiek. Zo zadnej, bočných častí a hornej časti celoplošné záklop z drevených dosiek. Strešná krytina jednovrtstvová - lokálne poškodená. Podlaha z časti betónová mazanina a z časti zo zhutneného štrkopiesku. Stavba bola v čase obhliadky v zlom technickom stave, vplyvom zanedbanej údržby a poveternostných vplyvov, čiastočne poškodená nevyužívaná.

 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet Obstavaný priestor [m3]

Základy

60,36*5,95*0,05 17,96

Vrchná stavba

60,36*5,95*3,82 1 371,92

Zastrešenie

60,36*5,95*0,81/2 145,45

Obstavaný priestor stavby celkom 1 535,33

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot: Oplotenie na p. č. 706/12

Studňa: Studňa na p. č. 706/12

Vonkajšia úprava: Žumpa na p. č. 706/12

Vonkajšia úprava: Kanalizácia do žumpy na p. č. 706/12

Vonkajšia úprava: NN prípojka

Vonkajšia úprava: Spevnená plocha na p. č. 706/12

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie. V mieste je vybudovaná en prípojka elektrickej energie, voda z vlastnej studne, kanalizácia do vlastnej žumpy. Prístup je možný z juhozápadnej strany cez parcelu číslo 706/36, ktorá je vo vlastníctve tretej osoby. Parcela číslo 706/25 je celoplošne zastavaná stavbou súp. č. 134, parcela č. 706/12 čiastočne zastavaná stavbami a z ostatnej časti zatrávnená, v zadnej časti zarastená s náletovými drevinami. Pozemky tvoria spolu jeden celok približne lichobežníkového tvaru, je oplotený, prístupný po nespevnenej ploche na súkromnom pozemku.

 

Parcela              Druh pozemku                           Vzorec             Spolu výmera [m2]          Podiel             Výmera [m2]

706/12              zastavané plochy a nádvoria         7176                 7176,00                         1/1             7176,00

706/25              zastavané plochy a nádvoria         194                   194,00                           1/1             194,00

Spolu výmera                                                                                                                           7 370,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.07.2022 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 11.07.2022 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0432021, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu