Pozemok v obci Udavské

 
Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu23 200,-
Najnižšie podanie25 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1827 vedenom Okresným úradom Humenné - Katastrálny odbor, Okres: Humenné, Obec: UDAVSKÉ, Katastrálne územie: Udavské, a to:

  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 1022/3 o výmere 10000 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Popis:

Ide o územie v severnej časti obce, bez zástavby v okolí, medzi poľnohospodársky využívaným územím. Pozemok je rovinatý, neoplotený a nezastavaný. V súčasnosti je zarastený trávnatým a voľne náletovým dreveným a krovinatým porastom. Prístup k pozemku je cez poľnú cestu cez cudzie pozemky vo vlastníctve tretích osôb. Vzdialenosť do centra obce je cca 1,50 km. Z hľadiska funkčného využitia podľa platného územného plánu obce Udavské ide o plochu technického vybavenia. Povyšujúce faktory neboli zistené.

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 1052019

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu