Obytný súbor LADOMIRKA - Svidník

Stiahnuť

Znalecký posudok (911 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu1 200 000,-
Najnižšie podanie1 225 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaMestský úrad Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, zasadacia miestnosť na 1. poschodí administratívnej budovy

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – Katastrálny odbor, Okres: Svidník, Obec: Svidník, Katastrálne územie: Svidník, a to:

  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodná plocha,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodná plocha,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodná plocha,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatná plocha,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56636 m2, Ostatná plocha,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Súbor pozemkov je z hľadiska rôznych parametrov parciel a druhu pozemkov, spôsobu využitia pozemkov rozdelený do dvoch samostatných skupín.

1. SKUPINA: Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (parc. č. 200/1, 200/3, 200/4, 2753/4 a

2753/17).

2. SKUPINA: Vodné plochy - otvorený rigol pre odvodnenie dažďových vôd (parc. č. 201, 2329/2, 2329/6).

 

 

Pozemok - Zastavaná plocha a nádvorie, Ostatná plocha

POPIS

Predmetom sú pozemky parcely registra "C" parc. č. 200/1 o výmere 2381 m2, 200/3 o výmere 55 m2, 200/4 o výmere 29 m2, 2753/4 o výmere 17582 m2 a 2753/17 o výmere 56636 m2, ktoré sú v KN evidované ako Zastavané plochy a nádvoria a Ostatné plochy, zapísané na LV č. 282 a zakreslené na katastrálnej mape. Spolu výmera 76 683 m2.Predmetný súbor pozemkov je v skutočnosti v súčasnosti v celej svojej výmere voľný bez využitia zástavbou hlavnej stavby. Povrch pozemkov tvorí rastlý terén s trávnatým porastom, miestami v okrajových častiach prevažne v južnej časti aj s vysoko vzrastlou zeleňou aj s náletovou zeleňou. a miestami náletovou zeleňou. Súbor týchto pozemkov je dookola z každej strany oplotený plotom zo strojového pletiva s plotovými vrátami z južnej strane pri mostíku (odvodňovací rigol je mimo oplotenia). Znalcovi neboli v čase obhliadky známe žiadne podzemné ani nadzemné inžinierske siete prechádzajúce cez predmetný pozemok. Zadávateľ znaleckého posudku nepredložil znalcovi podklady preukazujúce existenciu rozvodov podzemných resp. nadzemných inžinierskych sietí vedených cez predmetný pozemok, resp. podzemných stavieb, ktoré by sa nachádzali na pozemku.

Všeobecná situácia - Situovanie predmetnej nehnuteľnosti súboru pozemkov - nachádza sa v stavebnom území na severovýchodnom okraji okresného mesta Svidník, v južnej časti sú predmetné pozemky parc. č. 200/1, 200/3 a 200/4 v zastavanom území obce ale v prevažnej ploche sú pozemky pac. č. 2753/4 a 2753/17 mimo zastavaného územia obce Svidník, k. ú. Svidník, v tesnej blízkosti obytnej zóny mesta a sídliska UTRA, obytné zóny na predmestiach miest do 50 000 obyvateľov.

Intenzita využitia - predmetný súbor pozemkov je v súčasnosti v celej svojej výmere bez využitia hlavnou stavbou, voľný, nezastavaný, na ktorom je v súčasnosti dvor a plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok, súbor pozemkov je t. č. nezastavaný, z toho dôvodu znalec uvažuje s intenzitou využitia predmetných pozemkov k rozhodnému dátumu v čase obhliadky a to ako pozemky bez využitia, nakoľko súbor pozemkov t. č. nie je zastavaný žiadnou hlavnou stavbou ani sa na pozemkoch so žiadnou stavbou nezačalo.

Intenzita využitia pozemkov sa posudzuje podľa skutočného využitia pozemkov k rozhodnému dátumu.

Dopravné vzťahy - dopravné spojenie predmetnej lokality s centrom mesta Svidník je mestskou hromadnou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy MHD je približne 5 min. do centra mesta. Zastávky autobusu MHD sú v primeranej pešej dostupnosti od predmetného súboru pozemku na ulici Sovietskej armády, s dobrou úpravou ciest, cesta autom do centra mesta 5 minút juhozápadným smerom. Pozemok je v okresnom meste s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy.

Funkčné využitie územia - predmetný súbor pozemkov sa nachádza na území okresného mesta Svidník v novej hlavnej rozvojovej lokalite obytného územia mesta, územným plánom novo navrhovanej IBV "obytného súboru Ladomirka - Svidník" samostatne stojacích rodinných domov s dvormi a záhradami s cestnou infraštruktúrou prístupových a obslužných komunikácií, ktorá je lokalitou okresného mesta Svidník, nachádzajúca sa v okrajovej severovýchodnej časti mesta. Pozemok je situovaný v pôvodnej lokalite plôch technického vybavenia územia v minulosti využívanej ako pozemky vodných zdrojov Ladomirka-Svidník, ktoré sú v súčasnosti už zrušené, v  oplotenom areály VVS, a.s.. Predmetný súbor pozemkov je určený schváleným územným plánom na vyššie funkčné využitie plochy ako slúžia v súčasnosti a to na plochy obytné so zástavbou rodinných domov. V súčasnosti sa jedná o nezastavaný súbor pozemkov, o nepoľnohospodársku pôdu, ktorá je zatrávnená. Funkčné využitie územia - plochy obytných území (obytná poloha). Funkčné využitie územia sa posudzuje podľa územnoplánovacej dokumentácie platnej k rozhodnému dátumu, hodnota koeficientu sa určuje v nadväznosti na atraktivitu posudzovanej lokality a zastavovacie podmienky. (Mesto Svidník má spracovaný a schválený Územný plán mesta vrátane zmien a doplnkov.

Technická infraštruktúra - predmetný súbor pozemkov je s veľmi dobrou vybavenosťou technickej infraštruktúry (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí), na verejnom priestranstve na ulici Sovietskych hrdinov zo západnej strany aj na ulici Duklianska z južnej strany je zavedený verejný rozvod vodovodu, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a elektronickej komunikácie. Predmetný súbor pozemkov v súčasnosti nie je napojený na žiadnu dostupnú verejnú inžiniersku sieť. V súčasnosti je možnosť jeho napojenia na všetky verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, zemný plyn, elektrická energia a elektronické komunikácie) so zvýšenými nákladmi a náročnosťou. Je potrebné vybudovať v novej lokalite aj dažďovú kanalizáciu a napojiť ju na už jestvujúcu. Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, prípadne obecné pozemky (napríklad komunikácie). Hodnota koeficientu je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.

Predmetný súbor pozemkov je primeraných proporčných rozmerov cca 500 m x (70 m až 230 m), rovinatý, udržiavaný, s dobrou orientáciou na svetové strany bez zatienenia, v bezprostrednej blízkosti bez zastavania stavbami, pozemok je voľný v celej svojej výmere, nezastavaný žiadnou hlavnou stavbou, je určený schváleným územným plánom na vyššie funkčné využitie plôch, než na aké slúžia v súčasnosti, na plochy obytné s výstavbou rodinných domov (nezastavaný stavebný pozemok).

Predmetný súbor pozemkov je nadmernej výmery spolu 76 683 m2, má nepravidelný tvar zúžený v južnej aj severnej časti; pozemok je v okrajových častiach miestami s náletovou zeleňou, pozemok sa v strednej východnej okrajovej časti nachádza v 100 m ochrannom pásme rýchlostnej cesty R4; rušivý hluk z cestnej dopravy na hranici ochranného pásma rýchlostnej triedy R4 aj z leteckej dopravy v obytnej oblasti; hladina podzemnej vody; pobrežné územie toku Ladomirka o šírke 10 m od päty vzdušnej hrádze; ochranné pásmo hydro melioračných kanálov a otvorených rigolov pre odvedenie vôd z povrchového odtoku 5 m od brehovej čiary kanála, pozemky musia rešpektovať ochranné pásma letiska. Iné negatívne účinky okolia na pozemky neboli znalcom zistené.

 

Pozemok - Vodná plocha

POPIS

Predmetom sú pozemky parcely registra "C" parc. č. 201 o výmere 599 m2, 2329/2 o výmere 2548 m2 a 2329/6 o výmere 73 m2, ktoré sú v KN evidované ako Vodné plochy, zapísané na LV č. 282 a zakreslené na katastrálnej mape. Predmetný súbor pozemkov je v skutočnosti v súčasnosti v celej svojej výmere voľný bez využitia zástavbou hlavnej stavby. Povrch pozemkov tvorí rastlý terén s trávnatým porastom, v celých plochách aj s náletovou zeleňou a krovím. Znalcovi neboli v čase obhliadky známe žiadne podzemné ani nadzemné inžinierske siete prechádzajúce cez predmetný pozemok. Zadávateľ znaleckého posudku nepredložil znalcovi podklady preukazujúce existenciu rozvodov podzemných resp. nadzemných inžinierskych sietí vedených cez predmetný pozemok, resp. podzemných stavieb, ktoré by sa nachádzali na pozemku.

Všeobecná situácia - Situovanie predmetnej nehnuteľnosti súboru pozemkov - nachádza sa v stavebnom území na severovýchodnom okraji okresného mesta Svidník, v južnej časti je predmetný pozemok parc. č. 201 v zastavanom území obce, ale v prevažnej ploche sú pozemky parc. č. 2329/2 a 2329/6 mimo zastavaného územia obce Svidník, k. ú. Svidník, v tesnej blízkosti obytnej zóny mesta a sídliska UTRA, obytné zóny na predmestiach miest do 50 000 obyvateľov.

Intenzita využitia - predmetný súbor pozemkov je v súčasnosti v celej svojej výmere bez využitia hlavnou stavbou, voľný, nezastavaný, na ktorom sa v celom rozsahu nachádza jestvujúci otvorený rigol na odvodnenie dažďových vôd a na parc. č. 201 v strednej časti sa nachádza betónový mostík cez rigol sprístupňujúci ostatné predmetné pozemky z južnej strany, súbor pozemkov je t. č. nezastavaný, z toho dôvodu znalec uvažuje s intenzitou využitia predmetných pozemkov k rozhodnému dátumu v čase obhliadky a to ako pozemky bez využitia, nakoľko súbor pozemkov t. č. nie je zastavaný žiadnou hlavnou stavbou okrem lávky.

Dopravné vzťahy - dopravné spojenie predmetnej lokality s centrom mesta Svidník je mestskou hromadnou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy MHD je približne 5 min. do centra mesta. Zastávky autobusu MHD sú v primeranej pešej dostupnosti od predmetného súboru pozemku na ulici Sovietskej armády, s dobrou úpravou ciest, cesta autom do centra mesta 5 minút juhozápadným smerom. Pozemok je v okresnom meste s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy.

Funkčné využitie územia - predmetný súbor pozemkov sa nachádza na území okresného mesta Svidník v novej hlavnej rozvojovej lokalite obytného územia mesta, územným plánom novo navrhovanej IBV "obytného súboru Ladomirka - Svidník" samostatne stojacích rodinných domov s dvormi a záhradami s cestnou infraštruktúrou prístupových a obslužných komunikácií, ktorá je lokalitou okresného mesta Svidník, nachádzajúca sa v okrajovej severovýchodnej časti mesta. Pozemok je situovaný na západnom a južnom okraji pri pôvodnej lokalite plôch technického vybavenia územia v minulosti využívanej ako pozemky vodných zdrojov Ladomirka-Svidník, ktoré sú v súčasnosti už zrušené, pozemky sú mimo oploteného areálu VVS, a.s.. Predmetný súbor pozemkov je určený schváleným územným plánom na rovnaké funkčné využitie plochy ako slúžia v súčasnosti a to ako plocha otvoreného rigolu na odvodnenie dažďových vôd v obytnom území so zástavbou rodinných domov. V súčasnosti sa jedná o nezastavaný súbor pozemkov, o nepoľnohospodársku pôdu, ktorá je zatrávnená. Funkčné využitie územia - plochy obytných území (obytná poloha).

Funkčné využitie územia sa posudzuje podľa územnoplánovacej dokumentácie platnej k rozhodnému dátumu, hodnota koeficientu sa určuje v nadväznosti na atraktivitu posudzovanej lokality a zastavovacie podmienky. (Mesto Svidník má spracovaný a schválený Územný plán mesta vrátane zmien a doplnkov.

Technická infraštruktúra - predmetný súbor pozemkov je s veľmi dobrou vybavenosťou technickej infraštruktúry (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí), na verejnom priestranstve na ulici Sovietskych hrdinov zo západnej strany aj na ulici Duklianska z južnej strany je zavedený verejný rozvod vodovodu, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a elektronickej komunikácie. Predmetný súbor pozemkov v súčasnosti nie je napojený na žiadnu dostupnú verejnú inžiniersku sieť. V súčasnosti je možnosť jeho napojenia na všetky verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, zemný plyn, elektrická energia a elektronické komunikácie) so zvýšenými nákladmi a náročnosťou. Je potrebné vybudovať v novej lokalite aj dažďovú kanalizáciu a napojiť ju na už jestvujúcu. Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, prípadne obecné pozemky (napríklad komunikácie).

Hodnota koeficientu je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.

Predmetný súbor pozemkov nie je určený schváleným územným plánom na iné a vyššie funkčné využitie plôch, než na aké slúžia v súčasnosti a to ako plocha otvoreného rigolu na odvodnenie dažďových vôd, žiadne povyšujúce faktory sa nevyskytujú.

Predmetný súbor pozemkov je neprimeraných proporčných rozmerov cca 3 m x cca 1070 m, výmery spolu 3 220 m2, má nepravidelný úzky a dlhý tvar, reliéfom prechádza v nepravidelnej oblúkovej trase; je svahovitý do tvaru koryta; pozemok je v celej ploche s náletovou zeleňou a krovím, neudržiavaný; hladina podzemnej vody; pozemky musia rešpektovať ochranné pásma letiska. Iné negatívne účinky okolia na pozemky neboli znalcom zistené.

 

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0452022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.