Obytný súbor LADOMIRKA - Svidník

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (75 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (175 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu1 100 000,-
Najnižšie podanie1 150 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky40 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Svidník, Stropkovská 43/79, 089 01 Svidník, veľká zasadacia miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, a to:

  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatné plochy,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56736 m2, Ostatné plochy,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby: Predmetom ohodnotenia je územie nachádzajúce sa na severe mesta, ohraničené je zo severu mestským športovým areálom, zo západu cestou I triedy č. 73 - ulicou Sovietskej armády, z juhu sídliskom UTRA na Duklianskej ulici a z východu vodným tokom Ladomirka s pravobrežnou ochrannou hrádzou.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Ide o bývalé územie vodných zdrojov, v súčasnosti nie je skúmané územie poľnohospodárky ani inak využívané, jeho plocha je zatrávnená. V zmysle schváleného územného plánu zóny je základnou prípustnou funkciou územia obytná funkcia s pozemkami a stavbami samostatne stojacich rodinných domov, obmedzujúcou funkciou územia sú pozemky verejnej parkovej zelene.

Plán navrhuje výstavbu samostatne stojacich rodinných domov o kapacite:

- Okrsok A - 18 RD/b.j. rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou podkrovia formou bungalovov

- Okrsok B - 37 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia

- Okrsok C - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou využitia podkrovia

- Okrsok D - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia

Celková navrhovaná kapacita novej bytovej výstavby:

- 65 samostatne stojacich rodinných domov

- 65 bytov

- Obložnosť bytu 3 obyv/byt/RD

- Výhľadový počet trvalo bývajúcich obyvateľov – 195 obyvateľov

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0612018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu