Výrobný areál v obci Orechová

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (903 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu804 000,-
Najnižšie podanie402 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

•zapísaný na LV č. 549, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • stavba so súpisným číslom 115 nachádzajúca sa na parcele č. 98/10, Popis stavby: Výrobná hala, Druh stavby: Budova obchodu a služieb,
 • stavba so súpisným číslom 116 nachádzajúca sa na parcele č. 98/27, Popis stavby: prístavba socialnej budovy, Druh stavby: Priemyselná budova,
 • stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa na parcele č. 98/22, Popis stavby: vodojem, Druh stavby: Budova obchodu a služieb,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/2 vo výmere 24190 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/10 vo výmere 3839 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/13 vo výmere 121 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/17 vo výmere 699 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/22 vo výmere 24 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/27 vo výmere 110 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: plot okolo areálu - p.č. 98/2, plot okolo areálu - p.č. 98/2, bazén - p.č. 98/2, , prípojka pitnej vody - p.č. 98/2, vodomerná šachta - 98/2, NN Rozvody – p.č. 98/2, NN Rozvody - p.č. 98/2, NN Rozvody - p.č. 98/2, NN Rozvody - p.č. 98/2, NN Trafostanica - p.č. 98/2, ČOV - p.č. 98/2, splašková kanalizácia - p.č. 98/2, kanalizačné šachty - p.č. 98/2, dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, Dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, kanalizačné šachty - p.č. 98/2, lapače olejov - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, spevnené plochy - p.č. 98/2, rigoly - p.č. 98/2.

 

zapísaný na LV č. 932, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • parcela registra „C“ číslo: 98/20 vo výmere 286 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • stavba so súpisným číslom 119 nachádzajúca sa na parcele č. 98/20, Popis stavby: sociálna budova, Druh stavby: Iná budova, ktorú tvorí:

 

 • byt č. 1 na 1.p. vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 5155/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5155/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

 • byt č. 2 na 1.p. vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 7165/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 7165/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

 • byt č. 3 na 1.p. vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 9122/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 9122/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

 • priestor č. 4 na prízemí vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20, Druh nebytového priestoru: Iný nebytový priestor,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 21462/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 21462/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

•zapísaný na LV č. 424, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • parcela registra „C“ číslo: 98/14 vo výmere 457 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

•zapísaný na LV č. 370, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • parcela registra „C“ číslo: 98/15 vo výmere 715 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

ZLÚČENÉ STAVBY

Hlavná stavba - p.č. 98/10 a 98/20

POPIS

Súbor stavieb - výrobná hala, prístavba sociálnej budovy, kotolňa, píla a prístrešok sú navzájom funkčne a prevádzkovo prepojené. Majú spoločné steny. Jednotlivé časti objektu sa líšia účelom podľa zatriedenia do kvalifikácie stavieb.

Objekt má prístup ku spevnenej komunikácii. Je napojený na elektrickú sieť a miestny vodovod. Na miestnu kanalizáciu nie je možné ho napojiť. Kanalizácia je napojená do vlastnej ČOV, vodovod je prevedený z vlastnej studne a z obecného vodovodu.

 

Píla - p.č. 98/10

POPIS STAVBY

Píla je spojená s výrobnou halou a prístreškom spoločnou stenou zo severozápadnej strany. Je to jednopodlažný objekt s I. nadzemným podlažím, bez podpivničenia.

 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Základy sú železobetónové pätky, na pätkách sú uložené železobetónové trámy. Zvislá nosná konštrukcia je prevedená z oceľových stĺpov, ktoré sú kotvené do kalicha železobetónových pätiek. Zvislé obvodové konštrukcie sú prevedené plechovým opláštením. Stropy nie sú prevedené. Konštrukciu strechy tvoria priehradové oceľové väzníky. Krytina je z trapézového plechu. Podlaha je prevedená z tvrdeného betónu. V objekte sa nachádzajú elektrické vráta a elektroinštalácia.

Začiatok užívania objektu je od roku 2006. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na životnosť celej konštrukcie stavby 70 rokov.

 

Prístrešok - p.č. 98/10

POPIS STAVBY

Prístrešok je spojený s výrobnou halou a pílou spoločnou stenou. Je to jednopodlažný objekt s I. nadzemným podlažím, bez podpivničenia.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Základy sú železobetónové pätky. Zvislá nosná konštrukcia je prevedená z oceľových stĺpov, ktoré sú kotvené do kalicha železobetónových pätiek. Zvislé obvodové konštrukcie nie sú. Stropy nie sú prevedené. Konštrukciu strechy tvoria priehradové oceľové väzníky. Krytina je z trapézového plechu. Podlaha je prevedená z betónu. V objekte sa nachádza elektroinštalácia.

Začiatok užívania objektu je od roku 2006. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na životnosť celej konštrukcie stavby 70 rokov.

 

Hala - p.č. 98/10

POPIS STAVBY

Hala je postavená ako samostatný objekt, ktorý ma prístavby - kotolňu, pílu, prístrešok a prístavbu sociálnej budovy, ktoré sú spolu stavebne a prevádzkovo prepojené, preto sú vo výpočte zlúčené do spoločnej stavby.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

I.NP - výrobná hala, dielňa

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Hala je jednopodlažný objekt bez podpivničenia. Dielňa je do haly vstavaná dvoma stenami a stropom. Kotolňa a prístavba sociálnej budovy je pristavaná k hale z juhovýchodnej bočnej strany, píla a prístrešok sú pristavané zo severozápadnej bočnej strany haly. Vzhľadom k tomu, že majú odlišnú prevádzku a čiastočne aj konštrukčné riešenie, sú ohodnocované samostatne.

Základy haly sú železobetónové pätky, na pätkách sú uložené železobetónové trámy. Zvislá nosná konštrukcia je prevedená z oceľových stĺpov, ktoré sú kotvené do kalicha železobetónových pätiek. V časti haly je zmenšené rozpätie prevedené tiež oceľovými stĺpmi. Zvislé obvodové konštrukcie sú prevedené plechovým opláštením s plastovou povrchovou úpravou a zo sendvičových izolačných panelov s výplňou PUR peny. Časť zvislej konštrukcie je prevedená z tvaroviek. V obvodových konštrukciách sú prevedené vetracie otvory. Stropy nie sú prevedené. Konštrukciu strechy tvoria priehradové oceľové väzníky. Krytina je z trapézového plechu nezateplená. Podlaha je prevedená z tvrdeného betónu. Vráta sú plechové s automatickým otváraním. Okná sú jednoduché uložené pod strechou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Na objekte je bleskozvod. V objekte je vodovod a kanalizácia. V priestore kde sú prevedené šachty, ktorých základová škára je nižšie ako úroveň existujúcich konštrukcií, je navrhnuté podchytenie základových konštrukcií mikropilótami a vodorovnými oceľovými nosníkmi z valcovaných profilov. Šachty sú prevedené z vodostavebného betónu a polypropylénových vlákien. V objekte je teplovzdušné vykurovanie, prívod technickej vody, kanalizácia a elektroinštalácia.

Výrobná hala bola čiastočne rozostavaná od roku 1993. V rokoch 2005 - 2006 bola rekonštruovaná a dostavaná so zmenou užívania stavby. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na celkovú konštrukciu stavby 70 rokov.

 

Kotolňa - p.č. 98/10

POPIS STAVBY

Kotolňa je spojená s výrobnou halou a prístavbou sociálnej budovy spoločnou stenou z juhovýchodnej strany. Je to jednopodlažný objekt s I. nadzemným podlažím, bez podpivničenia. Kotolňa je obdĺžnikového pôdorysu, s pultovou strechou. Výška je prispôsobená technologickému zariadeniu. V časti kotolne je prevedená šachta.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Základy sú železobetónové pätky, na pätkách sú uložené železobetónové trámové základy. Zvislá nosná konštrukcia je prevedená z oceľových stĺpov, ktoré sú kotvené do kalicha železobetónových pätiek. Zvislé obvodové konštrukcie sú prevedené plechovým opláštením s plastovou povrchovou úpravou a zo sendvičových izolačných panelov s výplňou PUR peny. Časť zvislej konštrukcie je prevedená z tvaroviek. Stropy nie sú prevedené. Konštrukciu strechy tvoria priehradové oceľové väzníky. Krytina je z trapézového plechu jednoduchá. Vráta sú plechové. Podlaha je prevedená z betónu. V objekte je prevedená elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia. Vykurovanie je kotlom na termický olej.

Začiatok užívania objektu je od roku 2006. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na životnosť celej konštrukcie stavby 70 rokov.

 

Prístavba sociálnej budovy - p.č. 98/27

POPIS STAVBY

Prístavba sociálnej budovy je spojená so sociálnou budovou a výrobnou halou. Je to jednopodlažný objekt s I. nadzemným podlažím, bez podpivničenia a podkrovia.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

I.NP - sklady.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Základy sú základové pásy z prostého betónu. Zvislá nosná konštrukcia a priečky sú prevedené z murovaných tvaroviek. Stropy sú montované zo železobetónových panelov Spiroll. Krytina je z trapezového plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je zdrsnená omietka. Vnútorná úprava povrchov je hladká omietka. Dvere sú hladké, okná zdvojené plastové. Povrchy podláh prevládajú betónové s keramickou dlažbou. Vykurovanie je ústredné. V objekte je elektroinštalácia. Objekt bol daný do užívania v roku 2006. Predpokladaná životnosť je 70 rokov.

 

Vodojem - p.č. 98/22

POPIS STAVBY

Sú to 2 uzavreté nádrže na pitnú vodu s manipulačnou komorou. Objem vodojemu je 2x100 m3.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

2 nádrže, manipulačná komora

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Základy pod vodojem sú železobetónové monolitické dosky. Nádrže sú mnohouholníkové, celoprefabrikované. Vodojem je zmontovaný z prvkov - stenové panely, pätky, stĺpy, hlavice a stropné panely. Stenové panely sú vzájomne pospájané, škáry medzi panelmi sú zabetónované. Pätka stĺp a hlavica tvoria stredovú podpornú konštrukciu. Stropné panely sú uložené na obvodovej stene a na hlavici stĺpa. Výška hladiny vody je do 3,30m. Vnútorné izolácia stien vodojemov bola prevedená dvojvrstvovým VUSOKRETOM hr. 20 mm. Vonkajšia izolácia bola prevedená náterom. Izolácia stropov je z parotesnej zábrany a tepelnej izolácie.

Manipulačná komora:

Postavená je medzi dvoma nádržami ako dvojpodlažný objekt prepojený vodojemami. Suterén je prevedený ako železobetónová vaňa chránená proti zemnej vlhkosti. Vetranie suterénu je zabezpečené pomocou potrubia zabudovaného do konštrukcie vyvedeného nad terén. Medzera medzi vodojemom a manipulačnou komorou je vyplnená tehelnou drvinou. Vnútorné povrchy stien suterénu sú upravené cementovou maltou. Vstup do suterénu je zabezpečený rebríkom z prízemia. Prízemná časť manipulačnej komory je murovaná. Steny, ktoré prichádzajú do styku so zeminou sú izolované proti zemnej vlhkosti. Zastrešenie komory je prefabrikované. Pod stropom je osadený nosník pre lepšiu manipuláciu s armatúrami a potrubím. Okolo otvorov v strope nad suterénom je oceľové zábradlie. Z prízemnej časti sú rebríkmi sprístupnené vodojemy. Vetranie a osvetlenie prízemnej časti je zabezpečené sklobetónovým oknom s vetracím krídlom. Pri vstupe do manipulačnej komory sú násypy okolo vodojemov ukončené opornými železobetónovými múrmi. Vnútorné omietky prízemia sú vápno-cementové. Vonkajšie omietky tvorí nástreková hmota.

Vodojem bol čiastočne rozostavaný od roku 1993. V rokoch 2005 - 2007 bol rekonštruovaný a dostavaný. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na celkovú konštrukciu stavby 70 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot okolo areálu - p.č. 98/2

Plot sa nachádza na hranici pozemku. Oddeľuje parcely od susedných parciel. Je prevedený zo strojového pletiva a oceľových stĺpikov osadených do betónových pätiek. Pletivo tvorí zváraná a poplastovaná sieť. Výška plotu je 2,0 m. Pri vstupe do areálu je prevedená posuvná brána na koľajnici šírky 7m, s automatickým otváraním.

 

 

 

 

Plot okolo areálu - p.č. 98/2

Plot sa nachádza na hranici pozemku. Oddeľuje parcely od susedných parciel. Je prevedený zo strojového pletiva a oceľových stĺpikov osadených do betónového múru. Pletivo tvorí zváraná a poplastovaná sieť. Výška plotu je 2,0 m.

 

Bazén - p.č. 98/2

Bazén slúžil pre namáčanie dreva pred spracovaním (mimo zimnej prevádzky). K bazénu je pripojená vyrovnávacia nádrž na vodu, ktorá je prepojená s bazénom. Je prevedený z monolitického vodotesného železobetónu s polypropylénovými vláknami. Pod bazénom je zhutnené štrkopieskové lôžko hr. 100 mm a podkladový betón hr. 100 mm. Vyrovnávacia nádrž je prevedená z toho istého materiálu ako bazén, a je prekrytá montovaným stropom PREMAC. Vstup do vyrovnávacej nádrže je dvoma otvormi s poklopmi. Vstupy sú v rohoch vyrovnávacej nádrže. Vstup a výstup je možný pomocou zabetónovaných želiez.

 

Prípojka pitnej vody - p.č. 98/2

Prípojka pitnej vody je prevedená z vonkajšieho vodovodu DN 150. Trasa prípojky je vedená od bodu napojenia z verejného vodovodu k objektu prevádzkovej budovy. Prípojka je prevedená z rúr PVC DN 80.

 

Vodomerná šachta - 98/2

Vodomerná šachta je postavená z monolitického betónu, asi 1m od bodu napojenia z verejného vodovodu.

 

NN Rozvody - p.č. 98/2

Napojenie z NN rozvádzača transformačnej stanice do HR rozvádzača v objekte SO 02 - výrobná hala. Kábel AYKY 4B 3x240+120 mm2 je uložený v kanálovej šachte a v teréne vo výkope.

 

NN Rozvody - p.č. 98/2

Napojenie z HR rozvádzača v objekte SO 02 - výrobná hala do SO 12 - ČOV. Kábel CYKY 5Cx6 je uložený v kanálovej šachte a v teréne vo výkope.

 

NN Rozvody - p.č. 98/2

Napojenie z HR rozvádzača v objekte SO 02 - výrobná hala do rozvodnej skrine SPP2 vo vodojeme SO 05. Kábel CYKY 4Bx16 je uložený v kanálovej šachte a v teréne vo výkope.

 

NN Rozvody - p.č. 98/2

Napojenie z vodojemu v objekte SO 05 k čerpadlu pri studni. Kábel AYKY 4Bx25 je uložený v teréne vo výkope.

 

NN Trafostanica - p.č. 98/2

Trafostanica sa nachádza v blízkosti sociálnej budovy SO 02. Slúži pre výrobný areál.

 

ČOV - p.č. 98/2

Na čistenie odpadových vôd je prevedená mechanicko-biologická čistiareň typu PROX SX - P 60. ČOV pozostáva z dvoch nádrží, ktoré sú uložené na zhutnenom štrkopieskovom lôžku a železobetónovej doske. Nádrže sú obetónované železobetónovou stenou.

 

Splášková kanalizácia - p.č. 98/2

Splašková kanalizácia odvádza splaškové vody z objektu Sociálna budova SO 02. Tieto vody sú čistené v čistiarni odpadových vôd. Je prevedená z rúr PVC 150. Je zaústená do dažďovej stoky a zaústená do zemného rigolu, ktorý prechádza okolo areálu. Kanalizácia prechádza cez dve kanalizačné šachty.

 

Kanalizačné šachty - p.č. 98/2

Kanalizačné šachty sú postavené z prefabrikovaných železobetónových dielcov s liatinovým poklopom.

 

Dažďová kanalizácia - p.č. 98/2

Dažďová kanalizácia je prevedená z PVC DN 150mm. Odvádza vody zo striech budov.

 

Dažďová kanalizácia - p.č. 98/2

Dažďová kanalizácia je prevedená z PVC DN 200 mm v stoke A1, B1 a B. Odvádza vody zo spevnených plôch, striech a zelene areálu. Dažďové vody zo spevnených plôch sú čistené v lapačoch olejov. Po vyčistení sú odvádzané do rigola.

Dažďová kanalizácia - p.č. 98/2

Dažďová kanalizácia je prevedená z PVC DN 300mm v stoke A1, A a B. Odvádza vody zo spevnených plôch, striech a zelene areálu. Dažďové vody zo spevnených plôch sú čistené v lapačoch olejov. Po vyčistení sú odvádzané do rigola.

 

Dažďová kanalizácia - p.č. 98/2

Dažďová kanalizácia je prevedená z PVC DN 400mm v stoke A. Odvádza vody zo spevnených plôch, striech a zelene areálu.

Kanalizačné šachty - p.č. 98/2

Kanalizačné šachty sú postavené z prefabrikovaných železobetónových dielcov s liatinovým poklopom.

 

Lapače olejov - p.č. 98/2

Lapače olejov sú celoplastové. Pozostávajú z lapača piesku, odlučovacej komory a kalového filtra. Slúžia na prečistenie dažďových vôd z komunikácií od ropných látok a olejov.

 

Areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2

Rozvody úžitkovej vody sú prevedené z PVC DN 40/50. Rozvod je z vodojemu k jednotlivým odberným miestam - vonkajší bazén a výrobná hala - bazény.

 

Areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2

Rozvody úžitkovej vody sú prevedené z PVC DN 50/63. Rozvod je z vodojemu k jednotlivým odberným miestam - vonkajší bazén a výrobná hala - bazény.

 

Areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2

Rozvody úžitkovej vody sú prevedené z PVC DN 80/90. Rozvod je z vodojemu k jednotlivým odberným miestam - vonkajší bazén a výrobná hala – bazény.

 

Areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2

Rozvody úžitkovej vody sú prevedené z oceľového potrubia DN 40 a izolácie. Rozvod je z vodojemu k jednotlivým odberným miestam - vonkajší bazén a výrobná hala - bazény.

 

Areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2

Rozvody úžitkovej vody sú prevedené z oceľového potrubia DN 50 a izolácie. Rozvod je z vodojemu k jednotlivým odberným miestam - vonkajší bazén a výrobná hala - bazény.

 

Spevnené plochy - p.č. 98/2

Sú používané ako chodníky, cesta a parkovacie miesta vo vnútri areálu. Sú prevedené zo štrkodrviny a betónu s asfaltovým povrchom.

 

Rigoly - p.č. 98/2

Dláždený rigol zo žľaboviek a dláždená priekopa lichobežníkového tvaru sú prevedené z montovaných železobetónových tvaroviek. Sú používané pre odvodnenie plochy areálu po jeho okrajoch.

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Sociálna budova - p.č. 98/20

POPIS STAVBY

Sociálna budova je spojená s výrobnou halou a prístavbou sociálnej budovy spoločnou stenou. Je to dvojpodlažný objekt s I. a II. nadzemným podlažím, bez podpivničenia a podkrovia. Objekt bol v roku 2019 rozdelený na byty a nebytové priestory podľa podlahových plôch takto:

Byty:

Byt č. 1, vchod: 1, poschodie 1 /II. nadzemné podlažie/ - spoluvlastnícky podiel: 5155/42904

Byt č. 2, vchod: 1, poschodie 1 /II. nadzemné podlažie/ - spoluvlastnícky podiel: 7165/42904

Byt č. 3, vchod: 1, poschodie 1 /II. nadzemné podlažie/ - spoluvlastnícky podiel: 9122/42904

Nebytový priestor:

Priestor č. 4, vchod: 1, prízemie /I. nadzemné podlažie/   -  spoluvlastnícky podiel: 21462/42904

Byty neplnia v súčasnosti svoju funkciu, byt č. 2 bol využívaný ako ubytovňa, byt č. 3 ako výdajňa stravy, preto ohodnocujem celú budovu v celku.

 

 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Základy sú základové pásy z prostého betónu. Zvislá nosná konštrukcia a priečky sú prevedené z murovaných tvaroviek. Stropy sú montované zo železobetónových panelov Spiroll. Schodisko je prefabrikované železobetónové, pokryté keramickou dlažbou, druhé schodisko je z kovovej konštrukcie. Krytina je zo živičných privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú riešené z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je zdrsnená omietka. Vnútorná úprava povrchov je hladká omietka. Vnútorné keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach a kúpeľniach. Dvere sú hladké drevené, vstupné sú plastové. Okná sú plastové zdvojené. Povrchy podláh prevládajú betónové s keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné z kotolne pri hale. Na objekte je bleskozvod. V objekte je elektroinštalácia, rozvod vody, kanalizácie. Ohrev teplej vody je zo zásobníkových elektrických ohrievačov. Vnútorné vybavenie tvoria umývadla, sprchy a WC.

Sociálna budova bola čiastočne rozostavaná od roku 1993. V rokoch 2005 - 2006 bola rekonštruovaná a dostavaná so zmenou užívania stavby. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na celkovú konštrukciu stavby 70 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Výpis z LV č. 424, 370, 549 a 932

POPIS

Výrobný areál sa nachádza v okrajovej východnej časti obce Orechová, v zastavanom území obce, mimo dosahu rodinných domov. Na pozemkoch v okolí sú nebytové stavby pre výrobu a služby s bežným technickým vybavením. Pozemky sú s normálnou pešou dosiahnuteľnosťou k prostriedku hromadnej dopravy. Poloha pozemku v obci je priemyselná. Stavba má prístup ku spevnenej komunikácií, je napojená na elektrickú sieť, vodovod a kanalizáciu. Vodovod je napojený zo studne a verejného vodovodu, kanalizácia je napojená na čistiacu stanicu a odvedená do rigolu. Je to oblasť bez vplyvu zápachu z priemyselnej, alebo poľnohospodárskej výroby.

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

98/14

zastavaná plocha a nádvorie

457,00

1/1

457,00

98/15

zastavaná plocha a nádvorie

715,00

1/1

715,00

98/2

zastavaná plocha a nádvorie

24190,00

1/1

24190,00

98/10

zastavaná plocha a nádvorie

3839,00

1/1

3839,00

98/13

zastavaná plocha a nádvorie

121,00

1/1

121,00

98/17

zastavaná plocha a nádvorie

699,00

1/1

699,00

98/22

zastavaná plocha a nádvorie

24,00

1/1

24,00

98/27

zastavaná plocha a nádvorie

110,00

1/1

110,00

98/20

zastavaná plocha a nádvorie

286,00

1/1

286,00

Spolu výmera 

 

 

 

30 441,00

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VS: 0732020,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu