Súčasť objektov v Nitre

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,51 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu298 000,-
Najnižšie podanie298 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Jana Jánošková – notár, Štefánikova trieda 27 949 01 Nitra

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností nachádzajúci sa v Katastrálnom území  Mlynárce, Obec: NITRA, Okres: Nitra, vedenom Okresným úradom Nitra, Katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 7828 a to:

 • stavba so súp. číslom 261 nachádzajúca sa na parcele č. 1061/10, sklad,
 • stavba so súp. číslom 261, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/11, sklad,
 • stavba so súp. číslom 261, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/23, sklad,
 • stavba so súp. číslom 261, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/24, sklad,
 • stavba so súp. číslom 344, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/184, čistiareň odpad. vôd,
 • stavba so súp. číslom 345, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/185, kolový mlyn,
 • stavba bez súp. čísla, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/33, želez. vlečka,
 • stavba bez súp. čísla, nachádzajúca sa na parcele č. 1061/199, studňa, ochran. pásmo,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/10 o výmere 311 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/11 o výmere 309 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/23 o výmere 669 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/24 o výmere 190 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/33 o výmere 1198 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/34 o výmere 379 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/35 o výmere 7496 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/100 o výmere 68 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/182 o výmere 2486 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/188 o výmere 2878 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/189 o výmere 460 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 1061/197 o výmere 232 m², Zastavané plochy a nádvoria,

 

Príslušenstvo: betónový plot na parc.KN č.1061/100, 1061/35 a 1061/181, oplotenie areálu na parc.KN č.1061/100, 1061/35, 1061/181, studňa na parc.KN č.1061/199, vonkajšie úpravy: vodovodná prípojka do administratívnej budovy, vodovodná prípojka do skladu (ČOV), armatúrna šachta na parc.č.1061/199, kanalizačná prípojka z administratívnej budovy, kanalizačné rozvody, žumpa, kanalizačné šachty, prípojka plynu, spevnené plochy na parc.KN č.1061/188, spevnené plochy na parc.KN č.1061/35, spevnené plochy na parc.KN č.1061/182, prípojka nn k administratívnej budove, vonkajšie osvetlenie na parc.KN č.1061/188,

(ďalej len „predmet dobrovoľnej dražby“).

 

Opis predmetu dražby:

Sklad súp.č.261 na parc.KN č.1061/10

Hodnotená nehnuteľnosť - sklad súp.č.261 na parc.č.1061/10 je jednopodlažný oblúkový halový objekt, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, uvedený do užívania v roku 1979, výhradne užívaný iba ako jeden dominantný priestor skladu, s prístupom zo spevnenej miestnej komunikácie. Tvorí súčasť objektov areálu firmy POLYNIT s.r.o. v okrajovej časti mesta Nitra k.ú. Mlynárce.

Sklad súp.č.261 na parc.KN č.1061/11

Hodnotená nehnuteľnosť - sklad súp.č.261 na parc.č.1061/11 je obdobný ako predchádzajúci objekt skladu, zhotovený povedľa neho tiež ako jednopodlažný oblúkový halový objekt, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, uvedený do užívania v roku 1979, výhradne užívaný iba ako jeden dominantný priestor skladu, s prístupom zo spevnenej miestnej komunikácie. Tvorí súčasť objektov areálu firmy POLYNIT s.r.o. v okrajovej časti mesta Nitra k.ú. Mlynárce.

Sklad (administratívna budova) súp.č.261 na parc.č.1061/23

Objekt s.č.261 na parc.č.1061/23 je evidovaný na liste vlastníctva č.7828, druh stavby - sklad, ktorý však nie je v súlade so skutočnosťou zisteným pri obhliadke. Stavba bola síce pôvodne zhotovená ako sklad hotových výrobkov ale v roku 2002 bola prestavaná na administratívnu budovu, pričom z pôvodnej stavby zostali iba základové konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a strecha. Vydané bolo kolaudačné rozhodnutie - prestavba skladu na administratívnu budovu č.j: A/2001/1348-003-F14, zo dňa 11.02.2002. Budova je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou.

Sklad súp.č.261 na parc.KN č.1061/24

Hodnotená nehnuteľnosť - sklad súp.č.261 na parc.č.1061/24 je prízemná samostatne stojaca budova, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, uvedený do užívania v roku 1979, užívaný ako priestor skladu s dvomi miestnosťami, s prístupom zo spevnenej miestnej komunikácie. Objekt bol v roku 2002 rekonštruovaný v rozsahu - obvodový plášť a vráta. Sklad tvorí súčasť objektov areálu firmy POLYNIT s.r.o. v okrajovej časti mesta Nitra k.ú. Mlynárce.

ČOV (sklad)  súp.č.334 na parc.KN č.1061/184

Stavba súp.č.334 na parc.č.1061/184 je prízemná samostatne stojaca budova, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, uvedená do skúšobnej prevádzky v roku 1999, ako stavba čistiarne odpadových vôd, trvalé užívanie bolo povolené stavebným úradom po vydaní kolaudačného rozhodnutia v roku 2001. Stavba je evidovaná na liste vlastníctva ako druh stavby ČOV. Tento stav však k dátumu ohodnotenia nie je v súlade so skutkovým stavom, nakoľko táto budova ČOV bola po zrušení výroby zdravotnej keramiky prestavaná na sklad. Sklad tvorí súčasť objektov areálu firmy POLYNIT s.r.o. v okrajovej časti mesta Nitra k.ú. Mlynárce.

Kolový mlyn (sklad)  súp.č.335 na parc.KN č.1061/185

Stavba súp.č.335 na parc.č.1061/185 je prízemná budova, ohodnotená ako hala nakoľko vzdialenosť zvislých nosných konštrukcií ja väčší ako 10,00 m, je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, uvedená do skúšobnej prevádzky v roku 1997, ako stavba kolový mlyn. Stavba je evidovaná na liste vlastníctva ako druh stavby kolový mlyn. Tento stav však k dátumu ohodnotenia nie je v súlade so skutkovým stavom, nakoľko táto budova bola po zrušení výroby zdravotnej keramiky prestavaná na sklad. Sklad tvorí súčasť objektov areálu firmy POLYNIT s.r.o. v okrajovej časti mesta Nitra k.ú. Mlynárce.

Pozemky

POPIS Jedná sa o parcely - zastavané plochy a nádvoria, ktoré tvoria súčasť areálu firmy POLYNIT SK spol. s.r.o. v okrajovej časti krajského mesta Nitra, miestna časť Mlynárce. Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v priemyselnej zóne. Pozemky sú zastavané budovami pre skladovanie a výrobu. Pozemky sú rovinaté, možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu do žumpy, plyn a elektrickú sieť. Prístupné sú cez cudzie pozemky, nemajú priamy prístup k verejnej komunikácií.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Sklad súp.č.261 na parc.KN č.1061/10

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím, s nosným priečnym systémom, nosné konštrukcie sú oceľové polkruhového tvaru, založené na betónových základových pásoch. Strešná konštrukcia a jednostranné opláštenie je zhotovené z pozinkovaného trapézového plechu. Podlaha je betónová, vráta plechové, elektroinštalácia svetelná aj motorická s poistkovými automatmi, objekt je uzemnený. Iné konštrukcie sa tu nevyskytujú. Vek stavby bol stanovený podľa výpisu z evidencie súpisných čísel, podľa ktorého bolo súp. číslo pridelené stavbe v roku 1979, informácia bola porovnaná pri miestnom šetrení zo zisteným skutkovým stavom. Údržba objektu je zanedbaná, prejavuje sa korózia kovových konštrukcií. Opotrebenie je stanovené lineárnou metódou, životnosť v zmysle použitej metodiky je u nezateplených hál s ľahkým obvodovým plášťom 30 - 40 rokov, predpokladaná max. 50 rokov.

 

Sklad súp.č.261 na parc.KN č.1061/11

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím, s nosným priečnym systémom, nosné konštrukcie sú oceľové polkruhového tvaru, založené na betónových základových pásoch. Strešná konštrukcia a jednostranné opláštenie je zhotovené z pozinkovaného trapézového plechu. Podlaha je betónová, vráta plechové, elektroinštalácia svetelná aj motorická s poistkovými automatmi, objekt je uzemnený. Iné konštrukcie sa tu nevyskytujú. Vek stavby bol stanovený podľa výpisu z evidencie súpisných čísel, podľa ktorého bolo súp. číslo pridelené stavbe v roku 1979, informácia bola porovnaná pri miestnom šetrení zo zisteným skutkovým stavom. Údržba objektu je zanedbaná, prejavuje sa korózia kovových konštrukcií. Opotrebenie je stanovené lineárnou metódou, životnosť v zmysle použitej metodiky je u nezateplených hál s ľahkým obvodovým plášťom 30 - 40 rokov, predpokladaná max. 50 rokov.

 

Sklad (administratívna budova) súp.č.261 na parc.č.1061/23

POPIS STAVBY

Situačne sa v budove nachádzajú priestory kancelárií, chodby, hygienické zariadenie, kotolňa a miestnosť upratovačky. Konštrukčné riešenie: Objekt je osadený na rovinatom teréne, základy betónové s vodorovnou izoláciou.  Nosnú konštrukciu tvoria kovové  tyčové prvky s obvodovým murivom hr. do 40 cm, stropy s rovným podhľadom - THERMATEX, krov z priehradovej oceľovej konštrukcie, sedlový s plechovou krytinou, fasáda omietnutá dvojvrstvovou omietkou, vnútorné omietky vápenné hladké, okná plastové, dvere drevené dýhované, podlahy PVC a ker. dlažba. Vykurovanie ústredné, teplovodné s vykurovacími telesami - radiátory oceľové, vykurovanie s dvomi kotlami na plyn typu Viessmann, ohrev TÚV kotlom ÚK. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, objekt je uzemnený. Zhotovený je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia do žumpy, rozvod plynu. Vnútorné vybavenie: - v soc. priestoroch sú umývadlá a splachovacie WC typu kombi, pisoáre, ker. obklad stien. Údržba objektu je zanedbaná. Vek bol zistený z výpisu z evidencie súp. čísel, vydané mesto Nitra č. OS-OED-21426/2011-3-Má, zo dňa 18.10.2011 a kolaudačného rozhodnutia z roku 2002, vek pôvodnej stavby je 2017 - 1979 = 38 rokov, opotrebenie je vypočítané analytickou metódou, životnosť predpokladaná vzhľadom na stav konštrukcií 80 rokov.

 

Sklad súp.č.261 na parc.KN č.1061/24

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím, s nosným priečnym systémom, nosné konštrukcie sú oceľové tyčové jednostranne opláštené pozinkovaným trapézovým plechom, založené na betónových základových pätkách. Strešná konštrukcia je zhotovené z oceľových väzníkov s krytinou z AZC vlnitých dosák. Podlaha je betónová a z dlažby, vráta plechové 3 ks, elektroinštalácia svetelná aj motorická s poistkovými automatmi. Objekt je uzemnený. Iné konštrukcie sa tu nevyskytujú. Vek stavby bol stanovený podľa výpisu z evidencie súpisných čísel, podľa ktorého bolo súp. číslo pridelené stavbe v roku 1979, informácia bola porovnaná pri miestnom šetrení zo zisteným skutkovým stavom. v roku 2002 bola realizovaná rekonštrukcia v zmysle kolaudačného rozhodnutia na rekonštrukciu oceľových skladov č.j.: Aú 2002/06655-004-F14, zo dňa 6.8.2002. Údržba objektu je zanedbaná, prejavuje sa korózia kovových konštrukcií. Opotrebenie je stanovené lineárnou metódou, životnosť v zmysle použitej metodiky je u nezateplených hál s ľahkým obvodovým plášťom 30 - 40 rokov, predpokladaná max. 45 rokov.

 

ČOV (sklad)  súp.č.334 na parc.KN č.1061/184

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím, nosné konštrukcie sú murované z tehlo blokov hr. do 45 cm, založené na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Strešná konštrukcia je zhotovené z oceľových väzníkov s krytinou z AZC vlnitých dosák. Podlaha je betónová a z ker. dlažby v sociálnych priestoroch, vonkajšie omietky dvojvrstvové , vnútorné vápenné hladké, dvere drevené hladké, vráta 3 ks plechové, okná jednoduché kovové, elektroinštalácia  svetelná aj motorická s poistkovými automatmi. Zhotovený je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia do žumpy. Objekt je uzemnený. Iné konštrukcie sa tu nevyskytujú. Vek stavby bol stanovený z kolaudačného rozhodnutia stavby z roku 2001, informácia bola porovnaná pri miestnom šetrení zo zisteným skutkovým stavom. Údržba objektu je zanedbaná. Opotrebenie je stanovené lineárnou metódou, životnosť v zmysle použitej metodiky je v zmysle použitej metodiky 60-80 rokov, predpokladaná max. 50 rokov.

Kolový mlyn (sklad)  súp.č.335 na parc.KN č.1061/185

POPIS STAVBY. Jedná sa o nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím, nosné konštrukcie sú kovové tyčové, nosný systém je priečny, založený na betónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou. Výplň tvorí murivo do výšky 120 cm, jednostranné opláštenie trapézovým plechom. Strešná konštrukcia je zhotovené z oceľových väzníkov s krytinou z pozinkovaného trapézového plechu. Podlaha je betónová, omietky vápenné hladké, vráta 3 ks plechové, okná jednoduché kovové, elektroinštalácia svetelná aj motorická s poistkovými automatmi. Objekt je uzemnený. Iné konštrukcie sa tu nevyskytujú. Vek stavby bol stanovený z výpisu evidencie súpisných čísel informácia bola porovnaná pri miestnom šetrení zo zisteným skutkovým stavom. Údržba objektu je zanedbaná. Opotrebenie je stanovené lineárnou metódou, životnosť v zmysle použitej metodiky je v zmysle použitej metodiky 30-40 rokov, predpokladaná max. 40 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Betónový plot na parc.KN č.1061/100, 1061/35 a 1061/181

Ohodnocované oplotenie areálu je zhotovené z betónových stĺpov a betónových prefa dosiek o celkovej dĺžke 231,70 m, výška oplotenia je 2 m. Vek oplotenia je podľa zistených dostupných údajov 2017 - 1979 = 38 rokov. Životnosť v zmysle použitej metodiky je 30-50 rokov, vzhľadom na stav konštrukcie predpokladaná 45 rokov.

Oplotenie areálu na parc.KN č.1061/100, 1061/35, 1061/181

Oplotenie v areály je zhotovené o celkovej dĺžke 62,70 m a výške 1,80 m. Pozostáva z betónových základov okolo stĺpikov, oceľových stĺpikov a strojového pletiva. Súčasťou oplotenia sú aj plotové vráta v počte 6 ks. Oplotenie bolo zhotovené podľa zistených dostupných údajov v roku 1998, životnosť predpokladaná 30 rokov.

Studňa na parc.KN č.1061/199

Jedná sa o vŕtanú studňu, ktorá slúžila ako zdroj úžitkovej vody a požiarna voda v areály,  zhotovená je z kovovej rúry DN 200 mm, hĺbka studne 35,00 m, súčasťou je elektrické čerpadlo, vek 2017 - 1996= 21 rokov, životnosť predpokladaná 40 rokov.

Vodovodná prípojka do administratívnej budovy

Zásobovanie administratívnej budovy pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu PE potrubím DN 25 o dĺžke 46,50 m a vychádza z výrobnej haly po parc.KN č.1061/34, 1061/33 a 1061/188 do priestorov administratívnej budovy. Prípojka bola zhotovená podľa zistených dostupných údajov v roku 2002. Vek je 2017 - 2002 = 15 rokov, životnosť predpokladaná 40 rokov.

Vodovodná prípojka do skladu (ČOV)

Zásobovanie ČOV (skladu ) s.č.334 pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu PE potrubím DN 25 o dĺžke 16,50 m a vychádza z výrobnej haly po parc.KN č.1061/34, 1061/33 a 1061/188 do priestorov skladu na parc. č. 1061/184. Prípojka bola zhotovená podľa zistených dostupných údajov v roku 1997 . Vek je 2017 - 1997 = 20 rokov, životnosť predpokladaná 50 rokov.

Armatúrna šachta na parc.č.1061/199

Jedná sa o monolitickú armatúrnu šachtu, zhotovenú nad studňou. Šachta je betónová s liatinovým poklopom. Zhotovená bola v roku 1996. Vek 2017 - 1996 = 21 rokov. Životnosť v zmysle použitej metodiky predpokladaná 50 rokov.

Kanalizačná prípojka z administratívnej budovy

Kanalizačná prípojka odvádza splaškové vody zo sociálnych priestorov administratívnej budovy do betónovej žumpy. Prípojka bola zhotovená počas rekonštrukcie v roku 2002 z PE potrubia DN 110 o dĺžke 3 m. Vek 2017 - 2002 = 15 rokov, životnosť predpokladaná 50 rokov.

Kanalizačné rozvody

Kanalizačné rozvody v areály odvádzajú splaškové vody z jednotlivých objektov do kanalizačnej stoky susedného objektu a ďalej do ČOV. Rozvody bolia zhotovené  v roku 1998 z betónových rúr DN 200 o celkovej dĺžke 102 m. Vek 2017 - 1998 = 19 rokov, životnosť predpokladaná 30 rokov.

Žumpa 

Jedná sa o betónovú monolitickú  žumpu s oceľovým poklopom, zhotovenú v priestore povedľa administratívnej budovy na parc.KN č.1061/35 o objeme cca 30,00 m3. Do žumpy je pripojená kanalizačná prípojka zo sociálnych priestorov budovy.  Zhotovená bola podľa zistených dostupných údajov  v roku 2002, vek je 2017 - 2002 = 15 rokov, životnosť predpokladaná v zmysle použitej metodiky 50 rokov.

Kanalizačné šachty

Predmetom ohodnotenia sú kanalizačné šachty, situačne zhotovené na areálových rozvodoch kanalizácie v počte 4 ks, vybudované v roku 1998, životnosť predpokladaná 40 rokov.

Prípojka plynu

Prípojka plynu do administratívnej budovy a skladu (ČOV) je zhotovená z oceľových rúr priemeru 40 mm, dĺžka 91 m z priestorov výrobnej haly. Prípojka bola zhotovená v roku 2002,  napojený je  plynový kotol UK. Vek 2017 - 2002 = 15 rokov, životnosť predpokladaná 40 rokov.

 

 

Spevnené plochy na parc.KN č.1061/188

Jedná sa o spevnené plochy z asfaltovým kobercovým povrchom, ktoré tvoria prístupné a obslužné komunikácie v areály na parc.č.1061/188.  Vek je stanovený podľa zistených dostupných údajov a odhadu znalca  2017 - 1979 = 38 rokov. Životnosť predpokladaná 45 rokov.

Spevnené plochy na parc.KN č.1061/35

Jedná sa o spevnené plochy z monolitického betónu, ktoré tvoria plochy okolo skladov parc.č.1061/35. Vek je stanovený podľa zistených dostupných údajov a odhadu znalca  2017 - 1979 = 38 rokov. Životnosť predpokladaná 45 rokov.

Spevnené plochy na parc.KN č.1061/182

Jedná sa o spevnené plochy z monolitického betónu, ktoré tvoria plochy na parc.č.1061/182. Vek je stanovený podľa zistených dostupných údajov a odhadu znalca 2017 - 1998 = 19 rokov. Životnosť predpokladaná 40 rokov

Prípojka nn k administratívnej budove

Jedná sa o elektrické kábelové rozvody ku stavbe administratívnej budovy, zhotovené v roku 1999. Rozvody nn sú zemné CU 4*16 mm o dĺžke 85 m, životnosť predpokladaná 40 rokov

Vonkajšie osvetlenie na parc.KN č.1061/188

Jedná sa o vonkajšie osvetlenie osadené pozdĺž cesty na parc.KN č.1061/188 v počte 3 ks.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky sú evidované na LV č.7828 k.ú. Mlynárce. Východisková hodnota pozemkov predmetného druhu je 26,56 EUR/ m2. Táto bola stanovená v zmysle vyhlášky 213/2017 Z.z., použitie koeficientov k výpočtu hodnoty uvedených pozemkov je v zmysle predmetnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nasledovné: 1. Všeobecná situácia: Lokalita v  zastavanej okrajovej časti mesta Nitra, priemyselná zóna. Kritérium pre použitie koeficientu - priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov. Poloha v rozpätí 1,00 - 1,30 použitý v dolnej úrovni t.j. 1,00. 2. Intenzita využitia: Prevládajú jednopodlažné skladovacie budovy s menším štandardom vybavenia. Kritérium pre použitie koeficientu - nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym využitím. Koeficient v rozpätí 0,90 -0,95, použitý v úrovni 0,90. 3 Dopravné spojenie s obcou: Prístup je po spevnenej miestnej komunikácií, v blízkosti je autobusová prímestská doprava s dosahom do centra krajského mesta Nitra cca 2,50 km. Kritérium pre výber koeficientu - pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej premávke, Koeficient bez rozpätia, použitý sa 0,90 4 Koeficient funkčného využitia územia: Jedná sa o prevažujúcu priemyselnú polohu. Kritérium pre výber koeficientu - výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha),. Koeficient v rozpätí 0,90 - 1,10, použitý 0,90. 5 Technická infraštruktúra pozemku: Zastavané plochy s dobrým vybavením. Technická infraštruktúra - verejný rozvod vody, el. rozvody NN, plynovod, kanalizácia do ČOV alebo žumpy. Kritérium pre výber koeficientu - zastavané plochy pre stavby dobrá vybavenosť. Poloha v rozpätí 1,20 - 1,30 použitá v dolnej úrovni t.j. 1,20 6 Povyšujúce faktory: Nevyskytuje sa, koeficient 1,00. 7 Redukujúce faktory: Nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, ochranné pásmo elektrického vedenia a územný plán s iným využitím predmetných pozemkov (plánuje sa tu verejná komunikácia). Použitý koeficient 0,50.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0582018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu