spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¾ v Banskej Štiavnici

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (412 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu12 800,-
Najnižšie podanie6 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¾, zapísaný na LV č. 2014, vedenom Okresným úradom Banská Štiavnica, Katastrálny odbor, okres: Banská Štiavnica, obec: Banská Štiavnica, katastrálne územie: Banská Štiavnica, a to:

–   parcela reg. „C“ KN č. 2021, o výmere 1513 m2, druh pozemku: záhrada,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Jedná sa o pozemok zapísaný na Liste vlastníctva číslo 2014. Ohodnocovaná parcely je využívaná na prístup k rodinnému domu a ako zelená plocha.

Pozemok sa nachádza v časti okresného mesta Banská Štiavnica ktoré však nie je s mestom stavebne zrastené. pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Banská Štiavnica v stavebne nezrastenej časti mesta. Od okresného mesta Banská Štiavnica je táto časť mesta vzdialená približne 3 km (centrum mesta). 

Ohodnocovaný pozemok je v časti využívaný na prístup k rodinnému domu nachádzajúcemu sa za ohodnocovaným pozemkom a v časti ako zelená plocha.

Pozemok je možné napojiť na rozvod elektrickej energie. Prívod vody môže byť realizovaný zo studne a kanalizácia nie je vyhotovená.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0402019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu