spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/14 rodinného domu v obci Batizovce

Stiahnuť

Znalecký posudok (516 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu11 840,-
Najnižšie podanie11 840,-
Minimálne prihodenie100,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/14 na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 145, vedenom Okresným úradom Poprad, Katastrálnym odborom, okres: Poprad, obec: BATIZOVCE, katastrálne územie: Batizovce, a to:

  • stavba so súpisným číslom 134, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 121/6, rodinný dom
  • parcela č. 121/6, o výmere 481 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela č. 121/14, o výmere 717 m2, druh pozemku: záhrada,

 (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 134, k.ú. Batizovce, v spoluvlastníckom podiele 2/14

Ohodnocovaný rodinný dom súpisné číslo 134, sa nachádza v obci Batizovce v katastrálnom území Batizovce, okres Poprad. Rodinný dom je situovaný na mierne svahovitom pozemku parc. č. 121/6 v uličnej zástavbe rodinných domov. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu s čiastočným podpivničením a dvoma nadzemnými podlažiami. Obsahuje jednu bytovú jednotku. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete vrátane plynu, kanalizácia je zvedená do žumpy. Prístup na pozemok je po spevnenej miestnej komunikácií.

V suteréne je situovaná garáž, kotolňa, chodba a dva sklady.

Na prízemí rodinného domu sú situované tri izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, samostatné WC, chodba, schodisko a zádverie.

Na prvom poschodí sa nachádzajú tri izby, chodba, schodisko , loggia , terasa a kuchyňa.

 

DROBNÉ STAVBY

Hospodársku budova /sklad, kurník/ v spoluvlastníckom podiele 2/14

Ohodnocovaná drobná stavba je bez súpisného čísla, nezakreslená na kópií z katastrálnej mapy, je postavená na pozemku parc. č. 121/14 v jeho zadnej časti.

 

PLOTY: Plot predný, Plot bočný

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY: Prípojka vody, Prípojka kanalizácie, Žumpa, Elektrická prípojka, Spevnené plochy, Prípojka plynu, Vonkajšie schody.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 134 v spoluvlastníckom podiele 2/14

Rodinný dom, bol rozostavaný na základe stavebného povolenia vydaného Okresným národným výborom v Poprade dňa 4.7. 1972, nakoľko stavba rodinného domu bola realizovaná svojpomocne a vo veľmi dlhom období, opotrebenie stavby rodinného domu znalec uvažuje od roku 1980.

Stavba rodinného domu je založená na betónových základových pásoch, s prevedenou izoláciou proti zemnej vlhkosti.

V suteréne: Obvodové murivo suterénu je prevedené z tehlového muriva, vnútorné nosné murivo a deliace priečky sú prevedené z tehlového muriva. Stropy nad podlažím sú železobetónové monolitické, trámové. Podlaha je v celom podlaží prevedená betónová. Vnútorné omietky sú vápenné hladké z väčšej časti neprevedená. Schody sú betónové. Dvere sú drevené hladké, okná sú jednoduché kovové. V podlaží je prevedený rozvod studenej, rozvod kanalizácie, rozvod plynu a rozvod el. inštalácie /svetelný a motorický/. Výbavu podlažia tvorí kotol na tuhé palivo 1 ks, plynový kotol 1 ks, vodovodná batéria obyčajná 1 ks a sporák na tuhé palivo - pekárni.

Na prízemí: Obvodové murivo je murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Vnútorné nosné murivo a deliace priečky sú tehlové. Stropy nad podlažím sú železobetónové monolitické, s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. V kuchyni je prevedený drevený obklad okolo kuchynskej linky a sporáku. V kúpeľni je prevedený keramický obklad do výšky 1,6,0 m a obklad vane. Vo WC je prevedený keramický obklad do výšky 1,40 m. Schody sú železobetónové monolitické s povrchom z PVC. Podlaha v kuchyni a  na  chodbe je prevedená z PVC, v kúpeľni a vo WC je podlaha prevedená z keramickej dlažby, v komore je prevedený cementový poter. V izbách sú prevedené podlahy betónové s cementovým poterom na ktorých sú položené koberce. Dvere sú drevené hladké, okná sú drevené zdvojené. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú plechové. Ústredné kúrenie je v čase obhliadky nefunkčné. V jednej izba sú osadené kachle na tuhé palivo a v kuchyni je sporák na tuhé palivo. Prípravu teplej vody zabezpečuje elektrický zásobníkový ohrievač, umiestnený v kúpeľni a malý ohrievač vody. V kúpeľni sú tiež osadené kúpeľňové kachle na tuhé palivo.

Výbavu podlažia tvorí: kuchynská linka na báze dreva /dĺžka 2,4 m/, elektrický sporák 1 ks, smaltovaný drez 1 ks, smaltovaná vaňa 1 ks, keramické umývadlo 2 ks, el. bojler 1 ks, WC splachovacie 1 ks, sporák na tuhé palivo 1 ks, kachle na tuhé palivo 1 ks, kúpeľňové kachle 1 ks, vodovodná batéria páková drezová 2 ks, vodovodná batéria obyčajná 2 ks.

Na prvom poschodí: Obvodové murivo je murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Vnútorné nosné murivo a deliace priečky sú tehlové. Stropy nad podlažím sú železobetónové monolitické , s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Keramický obklad je prevedený v kuchyni okolo umývadla. Podlahy na chodbe a v kuchyni sú prevedené z PVC. V izbách sú prevedené betónové podlahy s cementovým poterom, na ktorých sú položené koberce. Dvere sú drevené hladké. Okná sú drevené zdvojené. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú plechové. V podlaží je prevedený rozvod ÚK, rozvod el. inštalácie /svetelný/,rozvod teplej a studenej vody a rozvod kanalizácie. Výbavu podlažia tvorí sporák na tuhé palivo 1 ks, umývadlo keramické 1, vodovodná batéria páková drezová 1 ks.

Vonkajšie omietky sú brizolitové. Strecha je stanová, krov je drevený. Krytina je prevedená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú prevedené ako úplné z pozinkovaného plechu. Objekt rodinného domu nie je vybavený bleskozvodom.

Objekt v čase obhliadky je poškodený, opadáva vonkajšia omietka, taktiež v troch izbách opadáva vnútorná omietka a v značnej časti rodinného domu na prízemí a poschodí sú plesne. Ústredné kúrenie je nefunkčné, poškodený kotol ÚK a tiež poškodené plechové radiátory, nutná je výmena všetkých radiátorov nakoľko saústredné kúrenie dlhšie nepoužíva po prípadnom spustení systému dôjde k deštrukcií radiátorov. Tiež je nutná výmena väčšej časti okien, nakoľko sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Technický stav stavby rodinného domu nie je dobrý, nutná je rekonštrukcia. Rodinný dom bol postavenýcca v roku 1980, stavebné povolenie bolo vydané v roku 1972 a v roku 1986 bolo povolené predĺženie výstavby rodinného domu. V roku 1988 bol rodinný dom skolaudovaný, ale podľa súčasných spoluvlastníkov bol užívaný skôr. Vzhľadom na dlhú dobu výstavby rodinného domu opotrebenie stavby znalec uvažuje od roku 1980. Z hľadiska technického stavu sa na objekte rodinného domu preukazuje nedostatočná údržba a taktiež slabá technická vybavenosť. Z tohto hľadiska je potrebné objekt opraviť a modernizovať.

Životnosť stavby znalec stanovuje v zmysle metodiky ÚSI Žilina na 100 rokov.

 

DROBNÉ STAVBY

Hospodárska budova /sklad, kurník/ v spoluvlastníckom podiele 2/14

Objekt je založený na betónových základových pätkách. Stavba drevárne a skladuslúži na skladové účely. Na prízemí sa nachádza priestor drevárne a v podkroví priestor skladu. Obvodové konštrukcie sú prevedené z drevených stĺpikov a trámčekov. Opláštenie je prevedené jednostranné drevenými doskami. Dvere sú drevené zvlakové. Okná sú drevené jednoduché. Podlahy sú betónové. Stropy sú drevené s viditeľnými trámami. Nad podkrovím stropy nie sú vyhotovené. Vnútorné úpravy nie sú prevedené. Objekt je bez technickej vybavenosti. Strecha je sedlová, krov je drevený. Krytina je prevedená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú prevedené len strechy. Stavba bola daná do užívania v roku 1972, technický stav je primeraný veku stavby. Na základe prevedenej obhliadky a v zmysle metodiky ÚSI Žilina znalec stanovuje životnosť stavby na 60 rokov.

POZEMKY (spoluvlastnícky podiel 2/14)

Zastavané plochy a nádvoria

Pozemok parc. č. 121/6 vedený na LV č. 448 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, sa nachádza v obci Batizovce, v katastrálnom území Batizovce, okres Poprad. Pozemok je mierne svahovitý až rovinatý, prístupný je po spevnenej miestnej komunikácii. Pozemok je zastavaný z časti rodinným domom súp. č. 134, chodníkom a vonkajšími schodmi. Zostávajúca časť pozemku je zatrávnená a je využívaná ako dvor a záhrada.

Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete vrátane plynu, kanalizácia je zvedená do žumpy.

Záhrada

Ohodnocovaný pozemok parc. č. 121/14, vedený na LV č. 448 ako záhrada o výmere 717 m2, sa nachádza v obci Batizovce, v katastrálnom území Batizovce, okres Poprad. Pozemok je mierne svahovitý až rovinatý, prístupný je po spevnenej miestnej komunikácii. Pozemok je zastavaný z časti drobnou stavbou drevárne a tiež je na pozemku vybudovaná žumpa. Zostávajúca časť pozemku je z časti zatrávnená a je využívaná záhrada. Pozemok je  v prípade potreby možné napojiť na všetky inžinierske siete vrátane plynu, kanalizácia je zvedená do žumpy.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostným prevodom na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1282018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu