Rodinný dom v obci Tekovské Lužany

Stiahnuť

Znalecký posudok (560 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu42 500,-
Najnižšie podanie42 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 504, vedenom Levice, Katastrálny odbor, Okres: Levice, Obec: TEKOVSKÉ LUŽANY, Katastrálne územie: Tekovské Lužany,

  • stavba so súp. č. 441 na parcele registra „C“ č. 471, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 470 vo výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 471 vo výmere 1191 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Plot od ulice, Kopaná studňa, Vodovodná prípojka od studne, Vodovodná prípojka od obecného vodovodu, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Žumpa, Plynová prípojka, Prípojka NN, Spevnené plochy, Vonkajšie schody.

(ďalej len „predmet dražby“).

 

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom s.č. 441

POPIS STAVBY

Jedná sa o čiastočne podpivničený rodinný dom nachádzajúci sa v centrálnej časti obce Tekovské Lužany. Rodinný dom bol postavený podľa dostupných údajov približne v roku 1930, v neskoršom čase bol priebežne modernizovaný. V súčasnosti nie je možné jeho časť riadne užívať vzhľadom na skutočnosť že niekoľko miestností má odstránené podlahy, omietky, nie je v nich vyhotovené kúrenie a podobne.

Z dispozičného hľadiska je na bývanie možné užívať vstupnú miestnosť, kuchyňu, dve izby a sociálne zariadenie. Ostatné miestnosti je možné využívať iba na skladovanie.

Základy rodinného domu sú riešené ako monolitické pričom podzemné podlažie sa nachádza iba v časti rodinného domu. Zvislé nosné konštrukcie sú v podzemnom podlaží vyhotovené z monolitického betónu, na prízemí sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm, deliace konštrukcie sú na oboch podlažiach vyhotovené ako tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie sú v suteréne vyhotovené s viditeľnými trámami železobetónové a na prízemí sú vyhotovené s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko do podstrešného priestoru je vyhotovené z mäkkého dreva s podstupnicami, do suterénu je monolitické. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krovy, strešná krytina je vyhotovená ako pálená betónová. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody a záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov sú z prednej strany objektu vyhotovené ako nová fasáda z omietok na báze umelých látok, ostatné sú štukové a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov sú vyhotovené ako vnútorné omietky vápenné štukové. Vyhotovené sú taktiež vnútorné obklady stien na prízemí a to v kúpeľni na celú výšku steny, vane a WC. Taktiež sú vyhotovené keramické obklady v kuchyni. Dvere sú prevažne vyhotovené ako rámové s výplňou, vo vstupnej chodbe posuvné, okná v suteréne sú  jednoduché, na prízemí sú novo vymenené plastové. V jednotlivých miestnostiach prízemia je vyhotovený kazetový stropný podhľad. Podlahy obytných miestností sú vyhotovené ako veľkoplošné laminátové, v kuchyni, kúpeľni a WC sú novo vyhotovené dlažby. V kuchyni sa nachádza elektrická rúra s keramickou platňou, osadený je aj digestor. Drezové umývadlo je nerezové s odkvapkávačom, kuchynská linka je vyhotovená z materiálov na báze dreva. V kúpeľní sa nachádza vaňa, umývadlo a vodovodné batérie - páková nerezová so sprchou na vani a páková nerezová na umývadle. WC misa je typ combi. V izbe sa nachádza krb s vyhrievacou vložkou. Vnútorné rozvody vody sú vyhotovené v suteréne z pozinkovaného potrubia len studenej vody, na prízemí je vyhotovený rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja, ktorým je elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody elektroinštalácie sú vyhotovené v suteréne 220V a na prízemí je rozvod svetelnej aj motorickej elektrickej energie. Vykurovanie prízemia je infražiaričmi pripojenými do obyčajne 220 V zásuvky ktoré sú demontovateľné a z tohto dôvodu nie sú predmetom ohodnotenia. Umývačka riadu je nezabudovaná do kuchynskej linky takže tiež nie je predmetom ohodnotenia.

Vzhľadom na vykonanú modernizáciu rodinného domu stanovené opotrebenie rodinného domu analytickou metódou a vzhľadom na jeho započatú rekonštrukciu ohodnotené ako rozostavaná stavba.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1930

1,2*(2,57*12,0+0,81*1,25)

38,22

120/38,22=3,140

1. NP

1930

14,23*9,03+2,93*1,87+(10,82+3,24)*7,57+8,17*6,9

296,78

120/296,78=0,404

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot od ulice

Jedná sa o plot oddeľujúci nehnuteľnosti od verejného priestranstva od ulice. Plot pozostáva zo základov, betónovej podmurovky a výplň plota je z pletiva v ráme. V plote sa nachádza plotová brána a plotová bránička.

Kopaná studňa

Jedná sa o kopanú studňu o hĺbke 7 m na lokalizovanú na pozemku pri rodinnom dome.

Vodovodná prípojka od studne

Jedná sa o vodovodnú prípojku vedúcu zo studne k rodinnému domu.

Vodovodná prípojka od obecného vodovodu

Jedná sa o vodovodnú prípojku vedúcu od verejného rozvodu vody k rodinnému domu.

Vodomerná šachta

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o kanalizačnú prípojku vedúcu od rodinnému domu do žumpy.

Žumpa

Plynová prípojka

Jedná sa o plynovú prípojku ktorá nie je pripojená na verejný rozvod plynu.

Prípojka NN

Jedná sa o prípojku NN vedúcu od verejného rozvodu elektrickej energie k rodinnému domu.

Spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy z monolitického betónu pri rodinnom dome.

Vonkajšie schody

Jedná sa o vonkajšie schody na bočnej strane rodinného domu v jeho zadnej časti.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Jedná sa o parcelu číslo 471 na ktorej je postavený rodinný dom a ktorá tvorí okolie rodinného domu a parcelu číslo 470 ktorá je využívaná ako záhrada pri rodinnom dome. Pozemok je rovinatého charakteru, je ho možné napojiť na rozvod vody, rozvod plynu a rozvod elektrickej energie. V okolí je výstavba rodinných domov so štandardným vybavením. Na použitie koeficientov povyšujúcich a redukujúcich faktorov nie je podľa môjho názoru dôvod.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

470

záhrada

786,00

1/1

786,00

471

zastavaná plocha a nádvorie

1191,00

1/1

1191,00

Spolu výmera 

 

 

 

1 977,00

 

Popis práv a záväzkov viaznucich k predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 652019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu