Rodinný dom v obci Šoporňa

Znížená cena
Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu36 800,-
Najnižšie podanie31 000,-
Minimálne prihodenie400,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaMestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta, veľká zasadacia miestnosť na prízemí

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 204, vedenom Galanta, Katastrálny odbor, Okres: Galanta, Obec: ŠOPORŇA, Katastrálne územie: Šoporňa,

  • stavba so súp. č. 355 na parcele registra „C“ č. 732/4, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 732/1 vo výmere 272 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 732/4 vo výmere 71 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 732/5 vo výmere 53 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby“),

 

Príslušenstvom je: Plot od ulice s bránkou a bránou, Oplotenie bočné, Studňa, Vodovodná prípojka, Domáca vodáreň, Šachta pre domácu vodáreň, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Prípojka plynu, Prestrešenie terasy od ulice.

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 355 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 732/4 v obci Šoporňa. Dom má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Bol prestavaný z bývalého rodinného domu z roku 1960, v rokoch 1979 a 2011 boli vybudované prístavby a podkrovie domu, je potrebné vykonať časť dokončovacích prác hlavne v priestoroch prvého nadzemného podlažia.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu: Steny pôvodnej časti sú murované z tehly, steny prístavby a podkrovia sú vymurované z plynosilikátových betónových tvárnic, strecha je sedlová, krov drevený, krytina škridlová ťažká, prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z zo vstupnej chodby, hosťovskej izby, obývačky, kuchyne, kúpeľne, WC a skladovacieho priestoru pod oceľovými schodmi s nástupnicami na báze dreva bez podstupníc, podkrovie dispozične pozostáva z troch izieb a kúpeľne s WC, základy sú kamenné a betónové, vonkajšie omietky sú na pôvodnej časti brizolitové, ostatné sú zamýšľané zo silikátovej tenko vrstvovej stierky na kontaktné zateplenie, vnútorné omietky sú vápenné hladké stierkované, stropy I.NP sú drevené s viditeľnými trámami doplnené železobetónovou dekou, stropy a šikmé plochy podkrovia sú z veľkoplošných sadrokartónových dosiek, podlahy budú v izbách I.NP pokryté laminátovými veľkoplošnými podlahovinami, časť je vybudovaná v chodbe pri kuchyni, keramická dlažba je položené v kuchyni, predsieni a WC, nie je položená v kúpeľni, v kuchyni je jedinečná kuchynská linka v tvare U s nerezových drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou batériou, v linke je zabudovaná indukčná varná doska typ Elektrolux a elektrická pečiaca rúra typ Elektrolux, časť stien pri linke je obložená keramickým obkladom, balónovými plastovými dverami je výstup na nedokončenú prestrešenú terasu pre domom zo strany ulice, v kúpeľni nie sú ukončené podlahy, obklady, ani zariaďovacie predmety, osadené je iba umývadlo, v miestnosti WC je osadený kombizáchod, v obývacej izbe sú kozubové kachle s uzavretým ohniskom bez obostavanej časti, podkrovie je stavebne takmer ukončené, je potrebné osadiť hlavne dvere so zárubňami, podlahy v kúpeľni sú z keramickej dlažby s podlahovou vpusťou, ostatné sú z laminátových veľkoplošných podlahovín, v kúpeľni je plastová tvarovaná obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa, keramické umývadlo a kombizáchod, batérie sú pákové, kúrenie v dome je ústredné teplovodné, kombinovaný plynový kotol ústredného kúrenia a ohrevu vody je inštalovaný v obývacej hale na priečke kúpeľne s odvodom spalín do komína, radiátory sú panelové plechové typ Korad, v kúpeľni podkrovia je rebríkový radiátor. Dom je zásobený vodou z vlastnej studne domácou vodárňou, umiestnenou v armatúrnej šachte, je možnosť napojenia na uličný obecný rozvod pitnej vody, kanalizácia je zvedená do uličnej vetvy, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, elektromer je v skrinke v uličnom plote, elektrická prípojka je zemná, rozvodná skrinka s automatickými ističmi je vo vstupnej chodbe, zavedený je plyn, plynomer je v pôvodnej skrinke na čelnej fasáde domu, plot od ulice je z oceľovej tyčoviny v rámoch na podmurovke, súčasťou plotu je plechová bránka a brána, konštrukciu neukončeného prestrešenia tvoria drevené hranoly, krytina je škridlová.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemky parcelné číslo 732/1, 732/4 a 732/5 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Šoporňa v rovnomennom katastrálnom území. Obec Šoporňa má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.195 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1:

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0122017, vedený v Prima banka Slovensko, a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

 

S profesionálmi to má cenu