Rodinný dom v obci Rúbaň

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (531 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu40 900,-
Najnižšie podanie36 810,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaObchodno-informačné centrum, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, Zrkadlová miestnosť, 1. poschodie, v B časti budovy

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 176, vedenom Okresným úradom Nové Zámky - Katastrálny odbor, Okres: Nové Zámky, Obec: RÚBAŇ, Katastrálne územie: Rúbaň, a to:

  • stavba so súpisným číslom 326 nachádzajúca sa na parcele č.851/88, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 851/87 vo výmere 679 m2, Záhrady,
  • parcela registra „C“ číslo: 851/88 vo výmere 568 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby").

Príslušenstvo: Prístrešok, parc.č. 851/88, Oplotenie od ulice, parc.č. 851/88, Oplotenie do záhrady, parc.č. 851/8, Prípojka vody, parc.č. 851/11, Žumpa, parc.č. 851/88, Prípojka kanalizácie, parc.č. 851/88, Prípojka elektriny, parc.č. 851/88, Spevnené betónové plochy, parc.č. 851/88, Oporné múry, parc.č. 851/88, Betónová dlažba, parc.č. 851/88.

 

Opis predmetu dražby:

Samostatne stojaci objekt s podzemným a nadzemným podlažím. V dome sa nachádza : PP - kuchyňa, garáž, práčovňa, kotolňa, schody, priestor pod schodmi NP - 4 izby z toho jedna pôvodne kuchyňa, špajza, kúpeľňa, chodba, lodžia.  Dom nemá prevádzkové plochy. Nakoľko dom nemá viac ako tri samostatné byty, viac ako dve nadzemné podlažia a podkrovie, má samostatný vstup z verejnej komunikácie, hodnotí sa ako rodinný, jednobytová budova. Stavba domu povolená v r. 1989, kolaudovaná v r. 1994. Vek ku dňu hodnotenia 24 rokov. Dom je v pôvodnej stave, predpokladaná životnosť 100 rokov.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom v Rúbani s.č. 326, parc.č. 851/88

Objekt založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Krov sedlový s krytinou z AZC šablón. Klampiarske konštrukcie strechy žľaby a zvody  z pozinkovaného plechu, oplechovanie parapetov plechom pozinkovaným. Vonkajšie omietky vápenno cementové zdrsnené, 1x keramický obklad do 1/2 plochy, podzemné podlažie  2x keramický obklad do 1/2 plochy. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie vzdušnou káblovou prípojkou zo stĺpa elektrického vedenia na ulici, verejný vodovod, vodomer v podzemnom podlaží. Odvedenie odpadových vôd do žumpy pred domom.  Podzemné podlažie - vstup z vnútra objektu po schodoch s povrchom PVC, resp. cez garáž. Zapustené do terénu do 2m so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Murivo tehlové hr. 40-50cm, stropy železobetónové s rovným podhľadom, vnútorné omietky hladké. Podlahy väčšinou z cementového poteru, v kuchyni PVC. Okná drevené zdvojené, dvere hladké plné alebo presklené, vráta kovové dvojkrídlové. Zavedená svetelná aj motorická elektroinštalácia. Rozvod studenej a teplej vody z elektrického zásobníkového ohrievača inštalovaného v práčovni. Vykurovanie ústredne oceľovými radiátormi, kotol ÚK elektrický.  V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva š. 1,43m s nerezovým drezom, bez vody, keramická dvojplatňa. V práčovni je oceľová smaltovaná vaňa, rozvod studenej a teplej vody, odkanalizovanie.  Nadzemné podlažie - murivo tehlové hr. 30-40cm, stropy železobetónové s rovným podhľadom, vnútorné omietky hladké. Podlahy obytných miestností v jednej izbe  z veľkoplošných laminátových parkiet, väčšinou z cementového poteru, ostatných miestností  z keramickej dlažby. Okná drevené zdvojené, dvere hladké plné alebo presklené. Zavedená svetelná elektroinštalácia s automatickým istením, rozvod studenej a teplej vody. vykurovanie ústredné oceľovými radiátormi. V pôvodnej kuchyni rozvod studenej a teplej vody. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, splachovacia záchodová misa, keramický obklad stien aj vane, 1x výtoková batéria bežná.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Prístrešok, parc.č. 851/88

POPIS STAVBY Prízemný, nepodpivničený objekt za domom. kovová konštrukcia, bez stropu. krov pultový s krytinou z AZC vlnoviek. Opláštenie trstinovou rohožou. Úprava povrchov konštrukcie náterom. Podlaha z cementového poteru. Postavený v r. 2007, predpokladaná životnosť  30 rokov.

Oplotenie od ulice, parc.č. 851/88

Plot z kovových profilov, betónová podmurovka, výška výplne 1,20m. Plotové vráta 2x z kovových profilov, vrátka 1x. 

Oplotenie do záhrady, parc.č. 851/88

Drôtené pletivo na kovových stĺpoch, výška 1,50m, plotové vrátka kovové.

Prípojka vody, parc.č. 851/11

Žumpa, parc.č. 851/88

Prípojka kanalizácie, parc.č. 851/88

Prípojka elektriny, parc.č. 851/88

Prípojka káblová vzdušná zo stĺpa elektrického vedenia na ulici do domu.

Spevnené betónové plochy, parc.č. 851/88

Oporné múry, parc.č. 851/88

Betónová dlažba, parc.č. 851/88

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS Pozemok sa nachádza v zastavanom rovinatom území obce Rúbaň, na okraji obce, šírka  cca 18-19,0m, dĺžka cca 68,0m. Prístup po spevnenej komunikácii. Možnosť napojenia na rozvod elektrickej energie, zemného plynu, verejný vodovod, telefón. LV č. 176, k.ú. Rúbaň.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0092018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu