Rodinný dom v obci Malcov

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1 019 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu37 200,-
Najnižšie podanie27 900,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 230, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, Obec: MALCOV, Katastrálne územie: Malcov, a to:

  • stavba so súp. č. 268 nachádzajúca sa na parcele č. 2770/2, RODINNÝ DOM,
  • parcela registra „C“ č. 2770/1 vo výmere 506 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č.2770/2 vo výmere 99 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: drobná stavba: letná kuchyňa na parcele KN č.2770/1, drobná stavba: dreváreň na parcele KN č.2770/1, plot bočný a zadný na parcele KN č.2770/1, Vonkajšia úprava: prípojka vody na parcele KN č.2770/1, vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parcele KN č.2770/1, vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parcele KN č.2770/1, vonkajšia úprava: žumpa na parcele KN č.2770/1, vonkajšia úprava: spevnené plochy z betónovej mazaniny na parcele KN č.2770/1, vonkajšia úprava: elektrická prípojka na parcele KN č.2770/1,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s.268 na parcele KN č.2770/2 v k.ú. Malcov

POPIS STAVBY

Samostatne stojací rodinný dom s príslušenstvom, ktorý sa nachádza po ľavej  strane miestnej komunikácie v k.ú. Malcov v lokalite Rybnianska mimo zastavaného územia obce.

Rodinný dom pozostáva z 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP) a 2.nadzemného podlažia (skr.2.NP). Krov rodinného domu je sedlový s krytinou z plechu pozinkovaného, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Vonkajšia povrchová úprava - omietka vápenná štuková , bez obkladu fasády . Rodinný dom nebol zateplovaný. Rodinný dom je napojený na obecný vodovod, kanalizácia do žumpy  a verejnú el. sieť. Rodinný dom je osadený cca 5,0 m od nespevnenej miestnej komunikácie. Podľa obhliadky a zamerania znalcom možno konštatovať, že objekt č.s. 268 je ohodnotený ako rodinný dom, pretože z podlahovej plochy všetkých miestnosti pripadajú aspoň 2/3 na byty a súčasne je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku. Podľa predložených podkladov rodinný dom č.s. 268 bol užívania schopný od r. 1983.. Rodinný dom v priebehu životnosti nebol zásadne zhodnocovaný. Údržba podpriemerná. Predpokladaná životnosť rodinného domu murovaného z tehál je spravidla 100 rokov.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení : základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), vodorovné nosné konštrukcie – stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko do 2.nadzemného podlažia - cementový poter + náter. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; vane; WC min. do výšky 1 m;  kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové, podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - prevažujú podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo. Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - stáložiarne kachle; - lokálne - na tuhé palivá obyčajné, vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; zdroj teplej vody - kúpeľňové kachle na uhlie. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbesto cementové potrubie, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádzajú: obývacia izba, spálňa, chodba so schodiskom a verandou, kuchyňa, kúpeľňa s WC a špajza. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

 

2. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM,  vodorovné nosné konštrukcie - stropy  s rovným podhľadom betónové monolitické.  Schodisko do pôjdu - cementový poter. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, výplne otvorov – dvere hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové.  Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - prevažujú podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchyne - vodovodné batérie - ostatné. Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia len studenej vody, vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbesto cementové potrubie, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná. Podľa dispozičného riešenia v 2.NP sa nachádzajú: tri izby, chodba so schodiskom do pôjdu a kuchyňa. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Letná kuchyňa na parcele KN č.2770/1

POPIS STAVBY

Drobná stavba - letná kuchyňa  s príslušenstvom, ktorý sa nachádza po ľavej  strane rodinného domu č.s.268. Drobná stavba pozostáva z 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP). Krov drobnej stavby je sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Vonkajšia povrchová úprava –náter. Drobná stavba je napojená na verejnú el. sieť. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia drobná stavba bola užívania schopná od r. 2000 a v priebehu životnosti nebola zásadne zhodnocovaná. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení : základy betónové, podmurovka betónová, zvislé nosné konštrukcie - drevené zrubové, vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom; zateplenie minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm alebo pod. Úpravy vnútorných povrchov -vápenná štuková, výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité rámové (von a dnu otváravé). Podlahy - palubovky, dosky, cementový poter; vodorovná izolácia. Vnútorné vybavenie - kuchynský sporák elektrický , kuchynský sporák na tuhé palivo. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky, konštrukcie najviac - Kuchynská linka s dresom. Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádza : letná kuchyňa a predsieň. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

 

Drobná stavba:  Dreváreň  na parcele KN č.2770/1

POPIS STAVBY

Drobná stavba - dreváreň s príslušenstvom, ktorá sa nachádza po ľavej strane rodinného domu č.s.268. Drobná stavba  pozostáva z 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP). Krov drobnej stavby je pultový s krytinou z vlnitých AZC dosák, Vonkajšia povrchová úprava - impregnácia. Drobná stavba nie je napojená na verejnú el. sieť. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia dreváreň bola  užívania schopná od r. 200+ a v priebehu životnosti nebola zásadne zhodnocovaná. Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení : základy - bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; stĺpiky s dreveným plášťom, vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou,  výplne otvorov - dvere -  drevené zvlakové,  podlahy - hrubé betónové.

Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádza : dreváreň.

Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

 

Plot bočný a zadný na parcele KN č.2770/1

Plot z drevených stĺpikov a drevených dosák sa nachádza po boku a vzadu za rodinným domom č.s.268 na parcele KN č. 2770/1. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia plot bol postavený v roku 2009. Údržba podpriemerná.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.2770/1

Prípojka vody sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.268 na parcele KN č.2770/1 a je napojená na obecný vodovod. Podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia a predložených podkladov prípojka vody bola zrealizovaná v r. 1983. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parcele KN č.2770/1

Vodomerná šachta sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.268. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia vodomerná šachta bola zrealizovaná v r.1983. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.2770/1

Prípojka kanalizácie sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.268na parcele KN č.2770/1 a je napojená do žumpy. Podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia a predložených podkladov prípojka kanalizácie bola zrealizovaná v r. 1983.. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Žumpa na parcele KN č.2770/1

Žumpa monolitická sa nachádza vpredu pred rodinným domom č.s.268 na parcele KN č.2770/1. Podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia a predložených podkladov žumpa bola zrealizovaná v r. 1983. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z betónovej mazaniny  na parcele KN č.2770/1

Spevnené plochy z monolitického betónu  nachádzajú po obvode rodinného domu  č.s.268 a vpredu pred letnou kuchyňou. Podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia a predložených podkladov spevnené plochy boli zrealizované v r. 1983. Údržba podpriemerná.

 

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.2770/1

Elektrická prípojka sa nachádza po pravej strane rodinného domu č.s.268. Dĺžka elektrickej prípojky je 46,00 m. Podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia a predložených podkladov elektrická prípojka bola zrealizovaná v r. 1983. Údržba priemerná.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Pozemok - parcely KN č. 2770/1 a 2770/2 sa nachádza po pravej  strane nespevnenej miestnej komunikácie v k.ú, Malcov pod a vedľa rodinného domu č.s. 268. Infraštruktúra je vhodná - možnosť  napojenie na vodovod , kanalizácia do žumpy  a verejnú el. sieť. Pozemok je čiastočne svahovitý. Malcov - obec s počtom obyvateľov do 2 000. V mieste je priemerný záujem o kúpu obdobných nehnuteľnosti..

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

2770/1

zastavané plochy a nádvoria

506,00

1/1

506,00

2770/2

zastavané plochy a nádvoria

99,00

1/1

99,00

Spolu výmera

 

 

 

605,00

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.02.2020 o 12.00 hod.

Obhliadka 2: 13.02.2020 o 16.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0472019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu