Rodinný dom v obci Makov

Stiahnuť

Znalecký posudok (481 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu54 700,-
Najnižšie podanie54 700,-
Minimálne prihodenie600,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1172 vedenom Okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, Okres: Čadca Obec: MAKOV, Katastrálne územie: Makov,

  • stavba so súp. č. 10229 na parcele registra „C“ č. 614/2, Druh stavby: Rodinný dom. Popis stavby: Rod. Dom, čs.229,
  • parcela registra „C“ č. 610/2 vo výmere 230 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 611/2 vo výmere 651 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 614/2 vo výmere 776 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len  „predmet dražby“),

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Garáž na parc.č.641/2 k.ú. Makov, Plot predzáhradky, Plot drevený, Vodovodná prípojka, Kanalizácia, NN prípojka, Žumpa.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom súp. č.10229 na parc. č. 614/2 k.ú. Makov

POPIS STAVBY

Dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne. Dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie. Pôvodná časť rodinného domu bola postavená v r.1958.Prístavba je užívaná od r.1958, dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácia je odvedená do žumpy. V súčasnosti je možnosť napojenia na obecnú kanalizáciu. Základy sú betónové, objekt je s podzemným podlažím s

vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie na 1.PP sú murované z keramických tvárnic, na 1.NP sú murované tehlové CD m do hrúbky 450 mm. Priečky na 1.PP a 1.NP sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie na 1.PP a na 1. NP je ŽB stropná doska, schodisko do 1. PP a na povalu je na povrchu s cementovým poterom. Strecha má krov väznicový, sedlový. Krytina je pozinkovaný plech včetne klampiarskych konštrukcií strechy (žľaby, zvody, komíny). Úpravy vonkajších povrchov- fasádne omietky sú škrábaným brizolitom. Podlaha je na 1.PP cementový poter, na 1.NP v obytných miestnostiach je palubová, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové hladené plsťou. Obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy. Výplne otvorov na 1.PP je okno jednoduché oceľové, na 1.NP sú okná dvojité drevené, dvere zvlakové v 1. PP, na 1.NP sú hladké plné alebo zasklené. V kúpeľni je vaňa oceľová s umývadlom, vodovodné batérie sú ostatné, vo WC je misa. V kuchyni je  sporák elektrický, sporák na tuhé palivo, a drezové umývadlo smaltované. Vykurovanie je lokálnymi elektrickými konvektormi a kachľami na tuhé palivo. Rozvod teplej a studenej vody je pozinkované potrubie, zdroj teplej vody je bojler, elektrické rozvody sú istené poistkami, inštalácie je svetelná, kanalizácia je kameninovým potrubím.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž na parc.č.641/2 k.ú. Makov

POPIS STAVBY

Garáž má betónové základy, vnútorná omietka vápenná hrubá, dvere zvlakové, okná jednoduché oceľové pásy, zvislé konštrukcie murované hr.30 cm, stropy trámové bez podhľadu, krytina pozinkovaný plech, vonkajšie omietky brizolit, vnútorná omietka vápenná hrubá, dvere zvlakové, okná jednoduché oceľové, vráta drevené otváracie, montážna jama.

 

Príslušenstvo

Plot predzáhradky

Plot má základy a podmurovku betónovú monolitickú, plot je rámové pletivo, vrátka sú rovnakej konštrukcie ako plot. Výška plotu 1,35 m.

Plot drevený

Plot drevený má základy betónové, podmurovka betónová, samotný plot je z fošien vodorovnej konštrukcie, výška plotu 1,4 m.

Vodovodná prípojka

Kanalizácia

NN prípojka

Žumpa

 

POZEMKY

Pozemky sa nachádzajú v obytnej zóne Makov - Kopanice. Ide rázovitú kysuckú obec s veľmi dobrým autobusovým spojením s centrom mesta, so železničnou dopravou, priame spojenie s Českou republikou. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti prírodných lokalít. Obec Makov leží na severozápadnom Slovensku, obklopené vrchmi Beskýd a Javorníkov. Makov leží v povodí rieky Kysuce. Pozemky sú v na rovinatom teréne .Prístup k domu je po miestnej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na elektrický prívod a vodovod, kanalizáciu. Spojenie s krajským mestom Žilina je autobusovou dopravou. Spojenie s mestom Čadca je SAD a železnica. V blízkosti rodinného domu je zastávka SAD. V blízkosti je miestna komunikácia hlavný ťah Klokočov a Česká republika. V meste je základné občianske vybavenie mestský úrad, pošta, materská škola, základná škola 1-9.V okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú prírodné krásy, chránená oblasť Javorníkov, územie je vyhľadávanou turistickou a športovou oblasťou. Pozemky sú napojené na elektrinu, vodovodnú prípojku, kanalizáciu do žumpy.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

610/2

trvalý tráv. porast

230,00

1/1

230,00

611/2

trvalý tráv. porast

651,00

1/1

651,00

614/2

zastavané plochy a nádvoria

776,00

1/1

776,00

Spolu výmera 

 

 

 

1 657,00

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0032017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu