Rodinný dom v obci Lučivná

Znížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu16 100,-
Najnižšie podanie18 000,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania10.máj 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Zuzany Mercovej, Mnoheľova 2832/9, 058 01 Poprad

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Poprad, Obec: LUČIVNÁ Katastrálne územie: Lučivná,

  • stavba so súp. č. 151 na parcele registra „C“ č. 219/2, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 219/2 vo výmere 194 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvo: PLOTY: Plot predný, VONKAJŠIE ÚPRAVY: Prípojka vody, Prípojka kanalizačná, Elektrická prípojka, Spevnené plochy, Žumpa.

 

Opis predmetu dražby:

Stavba rodinného domu súp. č. 151 sa nachádza v obci Lučivná v katastrálnom území Lučivná, okres. Poprad. Rodinný dom je postavený na mierne svahovitom pozemku parc. č. 219/2 v uličnej zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce. Stavba má dve nadzemné podlažia a je bez podpivničenia. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem plynu. V tejto časti obce plynový rozvod nie je vybudovaný. Kanalizácia je zvedená do betónovej žumpy. Stavba rodinného domu je založená na betónových základov pásoch s prevedenou vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Na prízemí sa nachádza závetrie, zádverie so schodiskom, kuchyňa, kúpeľňa s WC, kotolňa a dreváreň. Obvodové murivo je prevedené z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Vnútorné deliace priečky sú prevedené z časti z pórobetónových tvárnic a z časti z tehlového muriva. Stropy nad podlažím sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Podlaha v zádverí, v kuchyni a kúpeľni je prevedená z keramickej dlažby, v kotolni a drevárni je prevedená podlaha betónová s cementovým poterom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Keramický obklad je prevedený v kuchyni okolo sporáku a kuchynskej linky, v kúpeľni s WC je prevedený keramický obklad do výšky 1,70 m. Následkom opravy vodovodu bol keramický obklad z časti odstránený a bude potrebné previesť nový obklad. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú drevené hladké. Vykurovanie podlažia je ústredné, radiátory sú doskové. Teplá voda je kombinovaným zásobníkovým ohrievačom vody, kotol ÚK je v prevedení na tuhé palivo. V podlaží je prevedený rozvod teplej a studenej vody, rozvod kanalizácie, rozvod el. inštalácie svetelný a motorický a anténny rozvod. Výbavu podlažia tvorí: kuchynská linka na báze dreva dl. 3,50 m, nerezový drez 1 ks, sporák na tuhé palivo 1 ks, automatická pračka 1 ks, zásobníkový ohrievač vody 1 ks, keramické umývadlo 1 ks, smaltovaná vaňa 1 ks, WC kombi 1 ks, vodovodná batéria páková drezová 2 ks, vodovodná batéria páková sprchová 1 ks, kotol na tuhé palivo 1 ks. Na prvom poschodí sa nachádza chodba so schodiskom, dve izby, sklad a loggia. Obvodové murivo je prevedené z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Priečky sú prevedené z tehlového muriva. Stropy nad podlažím sú drevené trámové s rovným podhľadom. Podlaha v izbách a na chodbe je prevedená z lamina. V sklade je prevedená podlaha z PVC. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere sú drevené hladké. Vykurovanie je prevedené ústredné, radiátory sú doskové. V podlaží je prevedený rozvod, rozvod el. inštalácie (svetelný) a anténny rozvod. Podlažie je bez inej technickej vybavenosti. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Strecha je pultová, krov je drevený. Krytina je prevedená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú prevedené ako úplné, z pozinkovaného plechu. Stavba rodinného domu bola podľa potvrdenia obce daná do užívania v roku 1976. Technický stav je primeraný veku stavby. Na základe prevedenej obhliadky, zistenia skutkového stavu, ako aj v zmysle metodiky USI Žilina je životnosť stavby stanovená na 100 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Zastavané plochy a nádvoria

Pozemok, parc. č. 219/2, vedený na LV č. 475 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 sa nachádza v obci Lučivná, v katastrálnom území Lučivná, okres Poprad. Pozemok je mierne svahovitý. Pozemok je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii. Pozemok je napojený na všetky inžinierske okrem plynu. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Pozemok je z väčšej časti zastavaný rodinným domom súp. č. 151 a z časti spevnenou plochou, časť pozemku je zatrávnená a je využívaná ako dvor.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.04.2018 o 11.00 hod.

 Obhliadka 2: 25.04.2018 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 01332017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu