Rodinný dom v obci Lekárovce

Znížená cena
 
Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu9 900,-
Najnižšie podanie6 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania25.marec 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandra Palovčíková, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 431 vedenom Okresným úradom Sobrance – katastrálny odbor, okres: Sobrance, obec: Lekárovce, katastrálne územie: Lekárovce, a to:

  • parcela reg. „C“ č. 732/1 vo výmere 1230 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 732/2 vo výmere 94 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 732/3 vo výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • stavba so súp. číslom 89 nachádzajúca sa na parcele č. 732/2, bytový dom,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby: Predmetom dražby je čiastočne podpivničený objekt rodinného domu s jedným nadzemným podlažím, s rovnou strechou, ako súčasť dvojdomu. Nehnuteľnosť, bytový dom so súpisným číslom 89, sa nachádza v obci Lekárovce, v okrese Sobrance.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom v obci Lekárovce s.č. 89, na p.č. 732/2, okr. Sobrance

Dom nie je užívaný, má zanedbanú údržbu, poškodenú strešnú krytinu, zvislú a vodorovnú izoláciu základových konštrukcií. Podzemné podlažie tvorí sklad, na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a chodba. Podzemné podlažie je osadené do terénu v priemernej hĺbke do 2m bez zvislej izolácie, obvodové nosné murivo je betónové monolitické, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy s rovným podhľadom železobetónové monolitické, okná jednoduché, podlahy betónové, schody betónové, elektroinštalácia svetelná.

V 1. nadzemnom podlaží sú základy betónové monolitické pásy bez izolácie, podmurovka betónová do 50 cm, obvodové murivo murované z pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke 300 mm, fasádne omietky 3x hrubé nad 2/3, vnútorné deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom železobetónové, strecha rovná, krytina mäkká asfaltová, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, vnútorné dvere hladké plné, aj presklené, okná drevené zdvojené, na oknách sú vonkajšie plastové rolety, podlahy PVC, podlahy ostatných priestorov prevažne PVC, vykurovanie lokálne 1x pec na tuhé palivo, elektroinštalácia svetelná, rozvod vody z oceľového potrubia studenenej a teplej vody z centrálneho zdroja – el. bojler, 1x kanalizácia liatinová z kúpeľne, WC a z kuchyne, vnútorné vybavenie kúpeľne – 1x vaňa a 1x umývadlo keramické, vodovodné batérie pákové, nerezové 3 ks, v kuchyni je 1x plynový sporák na propán-bután, 1x nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva, keramické obklady prevažnej kúpeľne, obklad vane, v záchode je 1x keramická WC misa, na streche je bleskozvod.

Drobné stavby: Sklad na p.č. 732/3

Ide o prízemný nepodpivničený murovaný objekt postavený na dvore za domom užívaný ako sklad rôzneho materiálu. Základy sú betónové, obvodové murivo murované z tehál v skladobnej hrúbke do 300 mm, vonkajšia úprava fasády vápenné hrubé omietky vnútorné omietky vápenné hrubé, strecha pultová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, dvere hladké, s výplňou, okná jednoduché drevené, podlahy betónové, elektroinštalácia svetelná.

Ploty: Oplotenie z ulice na p. č. 732/1

Ide o oplotenie pozemku zo strany ulice. Výplň plota z pletiva v ráme osadeného na betónové stĺpiky, podmurovka z monolitického betónu. Osadené sú vjazdné vráta a vstupné vrátka kovovej konštrukcie. Stavba e opotrebovaná, betón podmurovky zvetraný, kovové časti lokálne skorodované.

Pozemky

Pozemky s nachádzajú na okraji obce Lekárovce s rodinným domom nízkeho štandardu, ako súčasť dvojdomu. Poloha je obytná, s veľmi dobrou vybavenosťou infraštruktúry – možnosť napojenia na rozvody el. NN, vodovod, kanalizáciu, plynovod.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.03.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 05.03.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 1352018,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu