Rodinný dom v obci Kunová Teplica

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (747 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu17 200,-
Najnižšie podanie12 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností

a) zapísaný na LV  č. 1241, vedenom Rožňava, Katastrálny odbor, Okres: Rožňava, Obec: KUNOVA TEPLICA, Katastrálne územie: Kunova Teplica,

  • stavba so súp. č. 23 na parcele registra „C“ č. 70/1, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 70/1 vo výmere 960 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 70/2 vo výmere 13 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

 

b) zapísaný na LV č. 1248, vedenom Rožňava, Katastrálny odbor, Okres: Rožňava, Obec: KUNOVA TEPLICA, Katastrálne územie: Kunova Teplica,

  • parcela registra „C“ č. 434 vo výmere 114 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Plot okolo pozemku na p.č.KN 70/1, Prípojka vody na p.č.KN 70/1, Vodomerná šachta na p.č.KN 70/1, Prípojka kanalizácie na p.č.KN 70/1, Žumpa na p.č.KN 70/1, Vonkajšie schody na p.č.KN 70/1, Spevnené plochy  na p.č.KN 70/1

(ďalej len „predmet dražby“).

 

 

 

 

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s.23 na p.č.KN 70/1

POPIS STAVBY

Prízemný, murovaný rodinný dom. Základy kamenné bez izolácie, obvodové steny murované z tehál hr.58cm s vonkajšou hladkou omietkou. Vnútorné priečky z tehál, strop rovný z časti klenbový. Strecha domu je stanová, krov drevený, krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy a dlažby keramické, okná drevené, vstupné dvere drevené, vnútorné interiérové dvere drevené osadené do drevených zárubní. Rozvod studenej vody, elektroinštalácia svetlená aj motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, s napojením kanalizácie do vlastnej žumpy. V súčasnosti dochádza k praskaniu stien a stropov, zamákaniu budovy (viď fotodokumentácia). V objekte je zriadená výrobňa syra, ktorá sa prevádza v jednej miestnosti bez hygienických povolení. Vek stavby určený na základe dotazovania, nakoľko v potvrdení nie je presný dátum kolaudácie stavby. Predpokladaná životnosť stavby murovanej určenej na bývanie je 100 rokov. Vzhľadom na prevedené rekonštrukčné práce v 90-tich rokoch s prihliadnutím na viacročnú nedostatočnú údržbu, je upravená životnosť na 120 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

Parcela        Druh pozemku                   Spolu výmera [m2] Spoluvlastnícky podiel   Výmera[m2]

70/1            zastavané plochy a nádvoria                         960,00               1/1                                      960,00

70/2            zastavané plochy a nádvoria                         13,00                1/1                              13,00

Spolu výmera                                                                                                             973,00

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0752019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu