Rodinný dom v obci Krompachy

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (2,55 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu49 200,-
Najnižšie podanie36 900,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky11 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 166, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor, Obec: KROMPACHY, Katastrálne územie: Krompachy, a to:

  • stavba so súp. č. 759 nachádzajúca sa na parcele č. 2309, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 2309 vo výmere 536 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo: Plot: Plot severný na parc. CKN č.2309, Plot: Plot južný na parc. CKN č.2309, Plot: Plot západný na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: NN prípojka na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: Spevnená plocha  na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: Vonkajšie predložené schody na parc. CKN č.2309, Vonkajšia úprava: Oporný múr na parc. CKN č. 2309,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom, s.č. 759 sa nachádza na parcele č.2309, k.ú. Krompachy, ul. SNP č.85, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves. Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím (NP) s podpivničením pod časťou objektu. Je situovaná v intraviláne zastavaného územia mesta. Nehnuteľnosť je prístupná z miestnej komunikácie (ul. SNP).

 

Opis stavu predmetu dražby

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom: Rodinný dom č.s.759 na parc. CKN č.2309 v  k.ú. Krompachy, ul. SNP č.85 obec Krompachy, PSČ 053 42.

POPIS STAVBY

Umiestnenie: Rodinný dom, s.č. 759 sa nachádza na parcele č.2309, k.ú. Krompachy, ul. SNP č.85, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves.  Stavebno-technický popis:  Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím (NP) s podpivničením pod časťou objektu. Objekt je riešený ako jednoduchá prízemná stavba obdĺžnikového pôdorysu  so valbovým dreveným krovom, umiestnený na radovom pozemku. Obvodové murivo nadzemného podlažia je z tehál. Strop je drevený trámový, nad pivnicou je železobetónový. Stavba spĺňa podmienky rodinného domu podľa §43b, ods.3, zákona č.50/1976 a nasl., t.j. je určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Podľa § 139b ods. a) toho istého zákona, sa jedná o jednoduchú stavbu na bývanie, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, a ktorá má jedno nadzemné podlažie a môže mať aj podkrovie. Vek a životnosť stavby: Objekt bol postavený v r.1958. Doklady o veku stavby sa nezachovali, vek stavby a prístavby bol určený na základe čestného vyhlásenia vlastníka stavby (prevzaté zo ZP 228/2012) a na základe posúdenia znalcom o použitých materiáloch a konštrukčnom vyhotovení stavby. Dispozícia rodinného domu: Dispozícia rodinného domu je zrejmá z pôdorysov v prílohe znaleckého posudku. Dom má jedno nadzemné podlažie (1.NP), ktoré pozostáva z  troch izieb, kuchyne, dvoch kúpeľní (z toho jedna mimo prevádzky), WC, komory, chodieb, zádverí a šatníka. V 1.PP sa nachádza pivnica. Podkrovie nie je celoročne obývateľné, nakoľko tam nie je kúrenie a preto ho znalec nezapočítava do výpočtu. Napojenie na inžinierske siete: Rodinný dom je napojený na verejné el. rozvody, verejný vodovod, kanalizáciu a zemný plyn. Konštrukčné vyhotovenie je nasledovné:

1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické - Schodisko - cementový poter - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - oceľové jednoduché - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc - Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné štukové - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová; - umývadlo; - bidet; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - prietokový plynový ohrievač;  - malé plynové alebo elektrické ohrievače - Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Údržba objektu je dostatočná.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot: Plot severný na parc. CKN č.2309

Oplotenie parc. č.2309 zo severnej strany plotom s betónovými základmi okolo oceľových stĺpikov a plotu zo strojového pletiva výšky 1,8m. Plot bol postavený v r.2010. Plot má plechové vráta a vrátka.

 

Plot: Plot južný na parc. CKN č.2309

Oplotenie parc. č.2309 z južnej strany plotom s drevenými stĺpmi z pôvodného plota bez základov a plotu zo strojového pletiva výšky 1,6m. Plot bol postavený v r.2013. Plot má plechové vrátka.

 

Plot: Plot západný na parc. CKN č.2309

Oplotenie nehnuteľnosti parc.č.2309 zo  západnej strany je plotom so základmi betónovými okolo oceľových stĺpikov, výplň z vlnitého plechu celkovej výšky 1,8m.  Bol postavený v r.2008.

 

Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc. CKN č.2309

Vodovodná prípojka z PVC rúr DN 25 na parc. č.2309 od verejného vodovodu po rodinný dom. Prípojka bola postavená v r.2006.

 

Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na parc. CKN č.2309

Kanalizačná prípojka  DN 125 z kameniny na parc. č.2309 do verejnej kanalizácie na ul. SNP. Bola postavená v r.1985.

 

Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na parc. CKN č.2309

Prípojka plynu DN 25 od regulátora v oplotení po rodinný dom na parc. č.2309. Prípojka bola postavená v r.1994.

 

 

Vonkajšia úprava: NN prípojka na parc. CKN č.2309

Prípojka Cu 4x 10mm zemným káblom zo stĺpa verejného rozvodu na ul SNP do poistkovej skrine na fasáde domu. Prípojka bola vybudovaná v r.1980.

 

Vonkajšia úprava: Spevnená plocha  na parc. CKN č.2309

Spevnená plocha z asfatobetónu - okapový chodník okolo rodinného domu na parc. č.2309. Bola postavená v r.1987.

 

Vonkajšia úprava: Vonkajšie predložené schody na parc. CKN č.2309

Vonkajšie predložené schody betónové na teréne zatreté.

 

Vonkajšia úprava: Oporný múr na parc. CKN č. 2309

Oporný  múrik okolo južnej časti rodinného domu na parc.  č.2309, z monolitického betónu. Bol vybudovaný v r.1982.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POPIS

Pozemok v zastavanom území obce, zastavaný štandardným rodinným domom s príslušenstvom, vo východnej časti mesta Krompachy, v obytnej polohe. Pozemok je s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a el. energie. Prístup na pozemok je z verejnej komunikácie (ul. SNP).

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0282019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu