Rodinný dom v obci Jelšava

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (601 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu8 200,-
Najnižšie podanie6 150,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 871, vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálny odbor, okres: Revúca, obec: JELŠAVA, katastrálne územie: Jelšava, a to:

  • stavba so súpisným číslom 73, ktorá je postavená na parcele registra "C" s parcelným číslom 186, rodinný dom;
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 186 o výmere 82 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 190  o výmere 64 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 192 o výmere 21 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s.73 na p.č.KN 186

Prízemný, murovaná dom od ulice, ako súčasť dlhšej dvornej zástavby.

Jedná sa o prízemný murovaný rodinný dom so sedlovou strechou, krytinou škridlovou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Okná plastové a vchodové dvere plastové s kovovými mrežami.

Vek stavby určuje na základe potvrdenia o veku stavby t.j.1938. V roku 1982 došlo k rekonštrukcii rodinného domu a na prestavbu prevádzku a pozdejšie na bar. Predpokladaná životnosť stavby murovanej určenej na bývanie je 100 rokov. Vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu sa upravuje životnosť na 120 rokov.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území mesta Jelšava. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného typu, má 1 nadzemné podlažie, sedlovú strechu s pálenou jednodrážkovou krytinou. Rodinný dom je prístupný po miestnej spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na verejné inžinierske siete. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD a ŽSR. V okolí domu je občianska vybavenosť mesta - mestský úrad, škola, škôlka, zdravotnícke zariadenie, dom kultúry, obchody, reštaurácie, ubytovacie zariadenie, banka. Rodinný dom sa využíva na podnikateľský účel - na pohostinskú činnosť. Iné využitie sa nedá predpokladať.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele  1/1.

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

  • Parcely registra "C" s parcelným číslom 186, 190 a 192. Ide o rovinaté pozemky v blízkosti centra mesta, nachádzajúce sa v uzavretej uličnej zástavbe.

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1442018,

  1. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  2. banková záruka,
  3. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu