Rodinný dom v obci Hubová

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (609 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (191 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu40 500,-
Najnižšie podanie30 375,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky9 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania20.júl 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Márie Macháčkovej, ul. K. Medveckého 1, 034 01 Ružomberok

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 3741, vedenom Okresným úradom Ružomberok - katastrálny odbor, okres: Ružomberok, obec: Hubová, katastrálne územie: Hubová, a to:

  • stavba so súpisným číslom 448 nachádzajúca sa na parcele č. 872/2, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 872/2 vo výmere 88 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ číslo: 872/3 vo výmere 444 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ číslo: 872/4 vo výmere 1043 m2, Záhrady.

Príslušenstvo tvorí: Hospodárska budova na p.č. 872/3, oplotenie uličné, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, ČOV, elektrická NN prípojka, spevnené plochy, vonkajšie schody, altánok,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Hubová, k.ú. Hubová, v zastavanom území obce na ulici Lazy. Nehnuteľnosti sú umiestnené na okraji obce pri cestnej komunikácii. Pozemky sú v časti rovinaté a v časti mierne sa zvažujúce s orientáciou na východnú stranu. Prístup k domu je z verejnej komunikácie.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom s.č. 448 leží na pozemku p.č. 872/2. Ide o objekt s jedným z časti podzemným podlažím v časti pôdorysu a jedným nadzemným podlažím. Pôvodný objekt je z roku 1960. Na 1.PP sa nachádzajú sklady. Na 1.NP sa nachádza chodba, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s wc. Základové konštrukcie sú plošné, tvorené betónovými pásmi, podmurovka je z škvárobetónových a betónových tvárnic. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z škvárobetónových tvárnic. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Strop je železobetónový s rovným podhľadom aj drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je polvalbová s krytinou so skladanej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlahe sú keramické dlaždice, cementový poter, drevená palubovka, PVC. Vonkajšie povrchy sú opatrené brizolitom. Vnútorné povrchy sú opatrené hladkou omietkou. Okná sú plastové z izolačným dvojsklom. Dvere sú plné hladké aj s presklením v kovových zárubniach. V kuchyni na 1.NP je plynový šporák, elektrická rúra. V kúpeľni na 1.NP je rohová plastová vaňa s pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, splachovacie wc typu geberit, na podlahe je keramická dlažba, pri wc je keramický obklad. Na podlaží je rozvod elektroinštalácie svetelnej 230/1/50Hz. Vykurovanie je lokálne zabezpečené krbovou vložkou na pevné palivo s rozvodom teplého vzduchu. Rozvod vody je pre teplú aj studenú vodu. TUV je pripravovaná elektrickým bojlerom. Kanalizácia je z plastu.

Hospodárska budova leží na p.č. 872/3. Ide o  objekt s jedným nadzemným podlažím. Dispozične sú tu dva priestory skladu. Základy sú kamenné a betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované zo zmiešaného materiálu tvárnica a tehla a v časti sú drevené stĺpikové. Strecha je sedlová so skladanou keramickou krytinou. Vonkajšie aj vnútorné povrchy sú opatrené hrubou omietkou a impregnačnými nátermi. Vráta sú drevené. Okná sú jednoduché kovové bez zasklenia.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 16.07.2018 o 14.00 hod.

ohliadka 2: 17.07.2018 o 12.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS:0782018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu