Rodinný dom v obci Habura

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,00 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu7 600,-
Najnižšie podanie25 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 439 vedenom Okresným úradom Medzilaborce - Katastrálny odbor, okres: Medzilaborce, obec: HABURA, katastrálne územie: Habura, a to:

  • stavba so súpisným číslom 152, ktorá sa nachádza na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 455/2, druh stavby: rodinný dom;
  • parcela registra "C" KN s parcelným číslom 455/1 o výmere 255 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
  • parcela registra "C" KN s parcelným číslom 455/2 o výmere 155 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
  • parcela registra "C" KN s parcelným číslom 456 o výmere 746 m2, druh pozemku Záhrada;
Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva č. 439 najmä: maštaľ na parc. č. 455/2, dreváreň na parc. č. 455/2, plot: predné oplotenie, vodovodná prípojka na parc. č. 455/1, plynová prípojka na parc. č. 455/2, vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.NP, vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.PP, spevnená plocha na parc. č. 455/2 (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

 

Zlúčená stavba: Rodinný dom s.č. 152

Rodinný dom s.č. 152

POPIS STAVBY

Samostatne stojací rodinný dom č.s. 152 sa nachádza v uličnej zástavbe na mierne svahovitom pozemku parcela č. 455/2 v zastavanom území obce Habura  . Ide o dvojpodlažný rodinný dom . Prístup k rodinnému domu je priamo
z  verejnej miestnej komunikácie . Dom ma jednu bytovú jednotku.  Dom bol postavený v roku 1949 . V súčasnosti je dom rozostavaný. Životnosť rodinného domu stanovujem na 100 rokov . Na základe toho, že stavebné úpravy domu nie sú ukončené východiskovú hodnotu stavby vypočítame ako východisková hodnota dokončenej podľa predpokladaného stavu stavby po dokončení ( resp. pôvodné vyhotovenie zistené pri obhliadke) s tým , že odpočet východiskovej hodnoty nevyhotovených a nedokončených konštrukcií a vybavení sa vykoná podľa ich pomerného percentuálneho zastúpenia na celej stavbe .

Dispozičné riešenie rodinného domu:

1. Podzemné podlažie: pivnica

1. Nadzemné podlažie: chodba, kuchyňa , dve izby a  kúpeľňa  . K pôvodnému rodinnému domu bola postavená prístavba zádveria.

Technický popis skutočného vyhotovenia: Pri miestnom šetrení boli vyhotovené tieto konštrukcie a vybavenie:

1.Podzemné podlažie

Rodinný dom je čiastočne podpivničený. Osadenie do terénu je v hĺbke do 1,0 m bez zvislej izolácie . Obvodové steny sú betónové monolitické . Strop je betónový monolitický s rovným podhľadom. Fasádna omietka do 1/3 steny vápennocementová. Podlaha betónová . Rozvod studenej  vody a kanalizácie . Okno jednoduché . V pivnici je umiestnený vodomer.

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo z pálenej plnej tehly do 40 cm, priečky z pálenej tehly. Vnútorné omietky sú štukové . Strop nad podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom so sadrokartónu . Tvar strechy valbová s krytinou z azbestocementových šablón na latách . Krov hambálkový. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej steny  vápennocementové. Okná plastové. Vonkajšie dvere plastové. Podlaha betónová bez povrchovej úpravy. Na podlaží je rozvod zemného plynu. Elektrický rozvádzač s automatickými poistkami .

Drobná stavba: Maštaľ na parc. č. 455/2

POPIS STAVBY

Hospodárska časť rodinného domu s.č. 152 má maštaľ, ktorá je postavená na parcele č. 455/2 . Ohodnotenie sa vykoná samostatne z dôvodu odlišného vybavenia ako má rodinný dom  . Základy sú betónové bez podmurovky . Zvislá konštrukcia murovaná z pálenej tehly hr. 30 cm. Strop drevený trámový bez podhľadu. Strecha sedlová s krytina z azbestocementových šablón na latách . Krov hambálkový . Vonkajšia a vnútorná omietka je vápenná hladká .   Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody. Dvere drevené zvlakové . Okno jednoduché oceľové . Podlaha betónová a z drevených podvalov. Elektroinštalácia svetelná . 

PRÍSLUŠENSTVO:

Drobná stavba: Dreváreň na parc. č. 455/2

POPIS STAVBY

Dreváreň na parc. č. 455/2 je postavená ako prístavba k hospodárskej časti rodinného domu . Ohodnotenie sa vykoná samostatne z dôvodu odlišného materiálového a konštrukčného vyhotovenia. Základy sú pod stĺpikmi. Zvislá nosná konštrukcia je z drevených stĺpikov jednostranne obitých dreveným plášťom. Strecha pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Dvere drevené, podlaha betónová

Plot: Predné oplotenie

Predné oplotenie od ulice pri rodinnom dome č. s. 152 má betónové základy  a podmurovku , výplň plota je zo zvislej drevenej výplne na oceľových stĺpikoch . Výška výplne je 1,05 m . Plot má  vráta a  vrátka .

Vonkajšie úpravy:
Vodovodná prípojka na parc. č. 455/1

Prípojka vody  k rodinnému domu  s.č. 152 je napojená na verejný obecný vodovod na parcele č. 455/2 .  Vodovodná prípojka dĺžky 4,0 m. Vodomer je umiestnený v pivnici na 1.PP rodinného domu.

Plynová prípojka na parc. č. 455/2

Plynová prípojka k rodinnému domu  s.č. 82 je napojená na verejný rozvod na parcele č. 455/2 .  Prípojka dĺžky 4,0 m.

Vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.NP

Vonkajšie betónové schody s povrchovou úpravou nástupnice z terazzo dlažby sú šírky 0,96 m.  Schody majú 3 stupne.

Vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.PP

Vonkajšie betónové schody s povrchovou úpravou nástupnice z cementového poteru sú šírky 0,9 m.  Schody majú 5 stupňov.

Spevnená plocha na parc. č. 455/2

Spevnená plocha z monolitického betónu je pri rodinnom dome s.č. 152 na parc. č. 455/2.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

 

POPIS

Pozemok parcely č. 455/1 a 455/2 sú vedené ako zastavaná plocha a nádvoria , parcela č. 456 je vedená ako záhrada v  zastavanom území obce Habura . Východisková hodnota pozemku je stanovená na 3,32 EUR /m2 na základe počtu cca 500 obyvateľov  v obci . Na pozemku  parc. č. 455/2 je postavený rodinný dom č.s. 152 , v súčasnosti je dom rozostavaný, neukončené stavebné úpravy . Obec má autobusovú  zastávku. Do mesta Medzilaborce trvá cesta autom cca 9 min. vzdialenosť 7 km . Inžinierske siete sú rozvod NN, vodovod , kanalizácia do trativodu a plynovod. Pozemok v zástavbe rodinných domov . Pozemok nie je možné využiť na iný účel . Redukujúcim faktorom je svahovitosť terénu.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:582019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu