Rodinný dom v obci Gbelce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (797 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu14 700,-
Najnižšie podanie11 025,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,1. poschodie.Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,1. poschodie.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3258, vedenom Nové Zámky, Katastrálny odbor, Okres: Nové Zámky, Obec: GBELCE, Katastrálne územie: Gbelce,

  • stavba so súp. č. 649 na parcele registra „C“ č. 1209/5, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 1209/ 4 vo výmere 302 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 1209/ 5 vo výmere 100 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 1209/ 6 vo výmere 12 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvo: sklad s.č. 1208 na p.č. 1209/6, plot od ulice s bránkou a bránou, plot v predzáhradke, studňa, prípojka vody zo studne, domáca vodárnička, trativod, elektrická prípojka, betónové plochy.

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 649 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1209/5 v obci Gbelce, postavený bol v roku 1962, modernizácia v roku 2013, dom je jednopodlažný. Strecha stanová, krov drevený, krytina z pálenej dvojdrážkovej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dispozične pozostáva zo vstupnej obytnej haly, dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a technickej miestnosti.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, čiastočne poškodenou, steny sú murované klasickým spôsobom z pálenej a prevažne nepálenej tehly, stropy sú drevené trámčekové s rovným omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú vápenno cementové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, pri podlahe poškodené vzlínajúcou vlhkosťou, v izbách je nášľapná vrstva podlahy z amatérsky uloženej plávajúcej laminátovej podlahoviny, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, vstupné dvere sú novšie plastové reliefované s čiastočným presklením, vnútorné dvere sú prevažne drevené rámové, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením, v izbách opatrené drevenými vnútornými skladacími okenicami, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým dvoj drezom s nástennou klasickou miešacou batériou, inštalovaný je plynový sporák na propán-butánovú bombu typ Mora 269, stena medzi pracovnou doskou, nástennými skrinkami a pri sporáku je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa s klasickou vaňovou batériou, samostatný sprchovací kút s pákovou sprchovou batériou, kruhové umývadlo v toaletnej skrinke s pákovou stojánkovou batériou a kombi záchod, steny sú obložené keramickým obkladom, v technickej miestnosti je osadený elektrický zásobníkový 80 litrový ohrievač vody, kúrenie je vo vstupnej obývateľnej hale a v izbe kachľami na tuhé palivo, elektroinštalácia v dome je svetelná s automatickým ističom, dom je zásobený vodou z vlastnej kopanej studne, domáca vodáreň je inštalovaná v technickej miestnosti, je možné vybudovať vodovodnú prípojku, odkanalizovanie je do trativodu, plot od ulice je vyhotovený z drevených zvislých dosiek, súčasťou je bránka a brána, plot v predzáhradke je prevažne zo strojového pletiva medzi oceľovými stĺpikmi, spevnené plochy sú betónové. Rodinný dom súpisné číslo 649 sa nachádza v zastavanom území obce Gbelce v rovnomennom katastrálnom území. Obec Gbelce je vzdialená komunikáciami cca 33 km juhovýchodne od centra okresného mesta Nové Zámky. V obci je základná škola, materská škola, predajne potravinárskeho tovaru, pohostinstvá, predajne nepotravinárskeho tovaru, ostatné hromadné ubytovacie zariadenia, bankomat, telocvičňa, ihrisko pre futbal, knižnica, pošta, káblová televízia, verejný vodovod, rozvodná sieť plynu, vlaková zastávka. V blízkosti sú rodinné domy. Lokalita, v ktorej sa nachádza rodinný dom je umiestnená v južnej časti obce, cca 500 m komunikáciami od centra obce. V blízkosti vedie vlaková trať. Okolité pozemky sú rovinaté. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na obecný vodovod, plyn a elektrický rozvod.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

pozemok

POPIS

Pozemky parcelné číslo 1209/4, 1209/5 a 1209/6 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Gbelce v rovnomennom katastrálnom území. Obec Gbelce má podľa údaju z internetovej stránky cca 2.237 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0052018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu