Rodinný dom v obci Fiľakovo

Stiahnuť

Znalecký posudok (616 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu44 700,-
Najnižšie podanie44 700,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 844, vedenom Okresným úradom Lučenec - katastrálny odbor, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo, a to:

  • stavba so súp. č. 211 nachádzajúca sa na parc. č. 2529, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 2528 vo výmere 416 m2, Záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 2529 vo výmere 383 m2, Zastavaná plocha a nádvorie.

Príslušenstvo tvorí: letná kuchyňa bez s.č. na parc. KN č.2529, oplotenie od ulice, oplotenie okolo záhradky, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, prístrešok pri vstupe na prízemie.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocovaný rodinný dom je postavený v radovej zástavbe rodinných domov, v blízkosti miestnej komunikácie, má samostatné s.č.211, osadený je na rovinatom teréne - pozemku - parcele č. 2529 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 383 m2, v katastrálnom území obce Fiľakovo na ulici Daxnerova č. 211/6. Garáž bez s.č. je postavená vo dvore z juhovýchodnej strany od rodinného domu na pozemku - parcele č. 2529. Letná kuchyňa bez s.č. je postavená vo dvore zo severovýchodnej strany od rodinného domu na pozemku - parcele č. 2529

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č.211, na parc. KN č.2529, ulica Daxnerova č.211, v k.ú. Fiľakovo - Z konštrukčného hľadiska sa jedná o klasicky murovaný rodinný dom bez podpivničenia, s dvomi nadzemnými podlažiami. Rodinný dom podľa výpovede vlastníka nehnuteľnosti a predloženého Znaleckého posudku č. 242/2015 vypracovaného Ing. Ladislavom Hladovcom, zo dňa 15.11.2015 je užívaný od roku 1962. Vstup do rodinného domu je zo severovýchodnej strany cez chodbu. Rodinný dom je prekrytý valbovou strechou, strešná krytina je z AZC šablón na latách, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu. Na prízemí sa nachádzajú dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, kotolňa, chodba a schodište s možnosťou výstupu na poschodie. Na poschodí sa nachádzajú dve izby, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza a schodište s možnosťou vzostupu na prízemie. Murivo je z pálených tehál hrúbky 45 cm na prízemí a z pálených tehál s hrúbkou muriva 40 cm na poschodí, stropy sú drevené trámové obité doskami a omietnuté hladkou vápenno-cementovou omietkou, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné hladké vápenno-cementové. Rodinný dom má ústredné vykurovanie s kotlom na tuhé palivo typu TOTYA, oceľové panelové a rebríkové radiátory. Teplá voda je vyrábaná v elektrickom bojleri 60 litrovom umiestnenom v kotolni prízemného podlažia. Objekt je v dobrom technickom stave s dobrou údržbou, v čase obhliadky a zamerania obývaný. Rodinný dom je murovaný z pálených tehál s hrúbkou obvodového muriva 45 cm na prízemí a z pálených tehál s hrúbkou muriva 40 cm na poschodí, na základe technického stavu stavebných konštrukčných prvkov, základná životnosť sa stanovuje na 100 rokov.

1. Nadzemné podlažie

Prízemné podlažie osadené na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Murivo z pálených tehál hrúbky 45 cm, s vnútornými hladkými vápenno-cementovými omietkami, vonkajšími brizolitovými omietkami, vnútorné nosné deliace konštrukcie a priečky sú murované z pálených tehál. Strop drevený trámový obitý doskami a omietnutý hladkou vápenno-cementovou omietkou. Podlahy v izbách sú plávajúce laminátové, v kuchyni, na chodbe a v kúpeľni s WC je keramická dlažba, v kotolni je časť podlahy keramická dlažba a časť podlahy betónová s cementovým poterom, okná plastové s izolačným dvojsklom vrátane vnútorných plastových žalúzií, dvere drevené plné alebo z 2/3 zasklené, ELI svetelná a motorická na stýkače, na prízemí sú rozvody vody, kanalizácie a elektrické rozvody. Na prízemí sa nachádzajú dve izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC, kotolňa a schodište s možnosťou výstupu na poschodie. V kotolni je kotol na tuhé palivo typu TOTYA, elektrický bojler 60 litrový. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 3,14 m, elektrický sporák s keramickou platňou a teplovzdušnou elektrickou rúrou, nerezový drez, keramický obklad okolo kuchynskej linky a páková nerezová batéria na studenú a teplú úžitkovú vodu. V kúpeľni s WC je keramický obklad do výšky 2,05 m, sprchovací kút, keramické umývadlo, keramická WC misa, páková nerezová batéria na studenú a teplú úžitkovú vodu so sprchou (1 ks) a páková nerezová batéria na studenú a teplú úžitkovú vodu (1 ks). V jednej izbe je pec na tuhé palivo. V kotolni je kotol na tuhé palivo typu TOTYA a 60 litrový elektrický bojler na prípravu teplej úžitkovej vody.

2. Nadzemné podlažie

Poschodie osadené nad prízemím. Murivo z pálených tehál hrúbky 40 cm, s vonkajšími brizolitovými omietkami a vnútornými hladkými vápenno-cementovými omietkami, vnútorné nosné deliace konštrukcie murované z pálených tehál. Strop drevený trámový obitý doskami a omietnutý hladkou vápenno-cementovou omietkou. Podlahy v izbách, v kuchyni a v predsieni sú plávajúce laminátové, vo WC a v kúpeľni je keramická dlažba a v špajze je časť podlahy keramická dlažba a časť podlahy je plávajúca laminátová podlaha, okná sú plastové s izolačným dvojsklom vrátane vnútorných plastových žalúzií, dvere drevené plné alebo z 2/3 zasklené, vykurovanie ústredné s kotlom na tuhé palivo typu TOTYA umiestneným v kotolni na prízemí, ELI svetelná na stýkače, rozvody studenej a teplej úžitkovej vody, kanalizácia napojená do obecnej kanalizácie. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa vrátane keramického obkladu, keramický obklad do výšky 2,00 m, keramické umývadlo, páková nerezová batéria na studenú a teplú úžitkovú vodu so sprchou (1 ks) a páková nerezová batéria na studenú a teplú úžitkovú (1 ks). V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2,31 m, keramický obklad okolo kuchynskej linky, nerezový drez, elektrický sporák s keramickou platňou a elektrickou teplovzdušnou rúrou a páková nerezová batéria na studenú a teplú úžitkovú vodu. Vo WC je keramický obklad do výšky 1,84 m a keramická WC misa.

Garáž bez s.č. na parc. KN č.2529 - Z konštrukčného hľadiska sa jedná o klasický murovaný objekt s jedným nadzemným podlažím. Objekt je užívaný od roku 1970. Objekt je prekrytý plochou strechou, strop železobetónových monolitický, strešná krytina z pozinkovaného plechu, bez klampiarskych konštrukcií. Objekt je vymurovaný z pálených tehál hrúbky 30 cm, na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, s vonkajšími hrubými vápenno-cementovými omietkami a vnútornými hladkými vápenno-cementovými omietkami, bez ELI, okná drevené zdvojené, vráta drevené rámové s výplňou.

Letná kuchyňa bez s.č. na parc. KN č.2529 - Z konštrukčného hľadiska sa jedná o klasický murovaný objekt s jedným nadzemným podlažím. Objekt podľa výpovede objednávateľa posudku je užívaný od roku 1965. Objekt je prekrytý pultovou strechou, strop drevený trámový obitý doskami a omietnutý hladkou vápenno-cementovou omietkou, strešná krytina z pozinkovaného plechu, bez klampiarskych konštrukcií. Objekt je vymurovaný z pálených tehál hrúbky 30 cm, na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, s vonkajšími hrubými vápenno-cementovými omietkami a vnútornými hladkými vápenno-cementovými omietkami, ELI svetelná na poistky, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné.

Pozemky - Pozemky na parc. KN č.2528 záhrada o výmere 416 m2 a č. 2529 zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2. V zástavbe rodinných a bytových domov, s možnosťou napojenia na obecný vodovod, obecnú kanalizáciu, miestne rozvody zemného plynu a miestne rozvody elektriky. Pozemky v blízkosti centra, v katastrálnom území Fiľakovo.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1192018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu