Rodinný dom v obci Dunajská Lužná

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (565 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu148 000,-
Najnižšie podanie133 200,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaHotel Danubia Gate, Dunajská 2314/26, 811 08 Bratislava, konferenčná miestnosť Nature na prízemí /vedľa recepcie/

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 739, vedenom Okresným úradom Senec - Katastrálny odbor, Okres: Senec, Obec: DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Katastrálne územie: Nové Košariská, a to:

  • stavba so súpisným číslom 126 nachádzajúca sa na parcele č. 212/42 a na parcele č. 1210/5, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 212/11 vo výmere 146 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 212/42 vo výmere 77 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 1210/4 vo výmere 249 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 1210/5 vo výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Dielňa na p.č. 212/11 a 1210/4, Oplotenie, Studňa, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Plynová prípojka,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD s.č. 126 na p.č. 212/42 a 1210/5

POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 126 sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 212/42 a 1210/5 v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Postavený je v tesnej blízkosti ochrannej hrádze inundačného pásma. Dom bol postavený v roku 2011, má podzemné podlažie, nadzemné podlažie a obytné podkrovie, napojený je na obecný vodovod cez vodomernú šachtu, kanalizáciu, plyn a elektro. Dom je murovaný, základy tvoria betónové pásy, strecha je sedlová, krov drevený, krytina betónová, klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu, vonkajšie omietky sú zo silikátovej tenko vrstvovej omietky, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy keramické s omietnutým podhľadom, vstupné dvere a okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, rozvodná skrinka je v predsieni, úžitková voda je čerpaná z narážanej studne. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby, schodov, kotolne, skladu a kancelárie, obvodové steny sú betónové s tehlovou prímurovkou a hydroizoláciou, omietky boli pôvodne značne zavlhnuté, vykazujú odlupovanie maľoviek, dvere sú drevené s výplňou v oceľových zárubniach, vstup do priestorov je možný z interiéru I.NP aj z dvora po vonkajších betónových schodoch s povrchom z keramickej dlažby, inštalovaný je plynový kotol ústredného kúrenia a elektrický zásobníkový ohrievač vody, osadené je keramické umývadlo, schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby.  Nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, zádveria, chodby, schodov, dvoch obytných miestností, kuchyne, komory, kúpeľne a garáže, v kúpeľni je keramická dlažba, inde laminátová plávajúca podlahovina, dvere sú drevené s výplňou v obložkových zárubniach, garážové dvere sú plastové rolovacie ovládané elektricky, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým kuchynským drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou stojánkovou batériou, zabudovaná je umývačka riadu, elektrická pečiaca rúra a varná platňa s plynovými horákmi, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná kútová vaňa, samostatný sprchovací kút, dve umývadlá v spoločnej toaletnej skrinke a WC s priamym splachovaním, schody do podkrovia sú betónové, obložené tvrdým drevom, v jednej miestnosti je vstavaná skriňa. Podkrovie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, kúpeľne, šatníka a neukončeného balkóna, v štítových stenách sú balkónové dvere a okná plastové s izolačným dvojsklom, inde sú drevené strešné okná, čiastočne je zrealizovaný drevený obklad stien, nášľapné vrstvy podláh sú z keramickej dlažby, dvere sú drevené s výplňou v obložkových zárubniach, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná vaňa, umývadlo v toaletnej skrinke a WC s priamym splachovaním, v jednej miestnosti je vstavaná skriňa, údržba domu je primeraná. Za rodinným domom je kováčska dielňa, nezakreslená v katastrálnej mape, z pôvodnej stavby bola časť stavby od ulice odstránená za účelom získania pozemku pre výstavbu rodinného domu, v mieste zmenšenia zastavanej plochy bola stena vymurovaná z plnej pálenej tehly bez omietky, pôvodná konštrukcia je kovová s oplechovaním a zateplením polystyrénom zo strany interiéru, strešná konštrukcia sedlovej strechy s malým spádom má pôvodnú krytinu z azbesto cementových vlnoviek, doplnených VSŽ plechom, podhľad je z polystyrénových dosiek, podlaha je prevažne z betónových dlaždíc, v bočnej stene dielne je denné presvetlenie sklom v štvorčekovom veľkoplošnom rastrovom ráme, vráta sú dvoje z oceľových rámov s výplňou zo zvislých dosiek, do skladu sú celoplechové, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

2011

11,38*(7,47+4,51)-2,82*4,4-1,36*4,51

117,79

120/117,79=1,019

1. NP

2011

11,38*(7,47+7,65)-2,82*7,54-1,36*7,65

140,4

120/140,4=0,855

1. Podkrovie

2011

11,38*7,47+7,19*7,65

140,01

120/140,01=0,857

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemky parcelné číslo 212/11, 212/42, 1210/4 a 1210/5 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Obec Dunajská Lužná má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.636 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera [m2]

212/11

zastavané plochy a nádvoria

146

146,00

1/1

146,00

212/42

zastavané plochy a nádvoria

77

77,00

1/1

77,00

1210/4

zastavané plochy a nádvoria

249

249,00

1/1

249,00

1210/5

zastavané plochy a nádvoria

64

64,00

1/1

64,00

Spolu výmera 

 

 

 

 

536,00

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBANSK9452000000000017738597, VS: 0842019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu