Rodinný dom v Lučenci

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (908 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu60 300,-
Najnižšie podanie45 225,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 6285, vedenom Okresným úradom Lučenec - katastrálny odbor, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec, a to:

  • stavba so súp. č. 1812 nachádzajúca sa na parc. č. 3809, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 3809 vo výmere 224 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 3810 vo výmere 362 m2, záhrada.

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: Vedľajšia stavba na parcele číslo 3809, Plotové vráta, Plot v záhrade, Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Spevnené plochy,

(ďalej len "predmet dražby").

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č.1812

POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 1812 v k.ú. Lučenec je postavený na parcele číslo 3809 v okrajovej časti mesta Lučenec v zástavbe rodinných domov. Z dispozičného hľadiska sa v rodinnom dome nachádza vstupná chodba, 2 izby, sklad, kúpeľňa a WC.

Základy rodinného domu sú betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou proti vode a vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy sú vyhotovené s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha je vyhotovená ako drevený krovy so strešnou krytinou z obyčajnej jednodrážkovej škridly. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu ako úplné. Úpravy vonkajších povrchov sú realizované fasádnymi omietkami a vyhotovené sú aj keramické obklady fasád. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútornými omietkami. Vnútorné obklady sú vyhotovené v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, taktiež sú vyhotovené keramické obklady vane a WC. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú vyhotovené prevažne ako dvojité drevené. Podlahy obytných miestností sú vyhotovené ako plávajúce laminátové, ostatné podlahy sú vyhotovené v prevažnej časti ako keramické dlažby. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva v ktorej sa nachádza nerezový drez s obyčajnou vodovodnou batériou a elektrický sporák s rúrou. Nad časťou kuchynskej linky je ďalšia rada skriniek. V kuchynskej linke je osadená práčka ktorá však nie je vstavaná a z tohoto dôvodu nie je predmetom ohodnotenia. Keramický obklad steny pri sporáku a dreze nie je vyhotovený. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút s pákovou sprchovou vodovodnou batériou, WC misa typ combi a príprava teplej vody je elektrickom bojleri. V kúpeľni sa taktiež nachádza umývadlo s pákovou vodovodnou batériou. Keramické obklady kúpeľne sú vyhotovené takisto ak keramický obklad sprchového kúta takmer na celú výšku obkladanej steny. Vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné prostredníctvom radiátorov, zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody elektroinštalácie sú svetelnej aj motorickej, bleskozvod je vyhotovený. V dome je vyhotovený rozvod plynu.

Vzhľadom na technický stav rodinného domu sa opotrebenie rodinného domu počíta lineárnou metódou a životnosť rodinného domu sa stanovuje na 100 rokov.

Rodinný dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Vedľajšia stavba na parcele číslo 3809

POPIS STAVBY

Ohodnocovaný objekt bol postavený podľa dostupných informácií v roku 1970 a využívaný ako garáž a nachádza sa na parcele číslo 3809. Objekt nie je zapísaný na Liste vlastníctva ale je zakreslený v katastrálnej mape. Pôvodná garáž bola zmodernizovaná a v súčasnosti je využívaná na skladové účely a vzhľadom na túto skutočnosť je ohodnotená ako drobná stavba. Z dispozičného hľadiska sa jedná o jednu miestnosť.

Základy sú vyhotovené ako základové pásy, zvislé nosné konštrukcie sú murované hrúbky viac ako 30 cm, vodorovné nosné konštrukcie sú trámčekové s podhľadom. Strecha je vyhotovená ako plochá so strešnou krytinou plechovou pozinkovanou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú brizolitové, úpravy vnútorných povrchov sú vápenné omietky. Vstupné dvere boli vymenené za nové, okná boli taktiež vymenené za nové plastové. Podlahy sú taktiež vyhotovené ako nové z keramickej dlažby. V garáži je vyhotovený rozvod svetelnej elektrickej energie. Podľa dostupných informácií tu ohodnocovaný objekt bol postavený v roku 1970 a jeho životnosť sa stanovuje na 80 rokov.

Plotové vráta

Jedná sa o plotové vráta oddeľujúce ohodnocovanú nehnuteľnosť od verejnej komunikácie. Vráta sú vyhotovené ako plné plechové. Podľa dostupných údajov boli vyhotovené v roku 1970.

Plot v záhrade

Jedná sa o oplotenie záhrady ktoré je vyhotovené zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch ktoré sú osadené do betónových základov. Dĺžka plota 58,00 m a výška plota je 1,60 m. Podľa dostupných údajov bolo oplotenie v záhrade vyhotovené v roku 1980.

Vodovodná prípojka

Jedná sa o vodovodnú prípojku do rodinného domu z verejnej vodovodnej siete. Dĺžka oceľovej prípojky o priemere DN 25 mm je 10,00 m. Podľa dostupných údajov bola prípojka vyhotovená v roku 1970.

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o kanalizačnú prípojku vedúcu z rodinného domu do verejnej kanalizácie. Dĺžka kameninovej potrubia DN 125 mm je 10,40 m. Podľa dostupných údajov bola prípojka vyhotovená v roku 1970.

Spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy z monolitického betónu tvoriace chodníky okolo rodinného domu a vo dvore rodinného domu. Podľa dostupných údajov boli spevnené plochy vyhotovené v roku 1980.

 

POZEMKY

Jedná sa o parcelu číslo 3809 zapísanú na Liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2 a parcelu 3810 o výmere 362 m2 zapísanú na Liste vlastníctva ako záhrada obe v k.ú. Lučenec. Pozemky sú rovinatého charakteru a sú napojené resp. je ich možné napojiť na všetky podstatné inžinierske siete. Pozemky sa nachádzajú v zástavbe rodinných domov na hranici priemyselne-obchodnej lokality v meste Lučenec. Na parcele číslo 3809 sú postavené ohodnocované objekty a parcela číslo 3810 je využívaná ako záhrada za rodinným domom. S prihliadnutím na súčasné ceny pozemkov v meste Lučenec sa koeficient povyšujúcich faktorov stanovuje na hodnotu 2,0.

 

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území okresného mesta Lučenec v okrajovej lokalite na Zvolenskej ceste. Jedná sa o lokalitu štandardných rodinných domov a občianskej vybavenosti. Prístup k ohodnocovanej nehnuteľnosti je po asfaltovej komunikácií. Rodinný dom je samostatne stojaci a má jedno nadzemné podlažie. Mesto Lučenec je okresným mestom a dopravné spojenie do lokality  je mestskou hromadnou dopravou.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0252019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu