Rodinné domy v obci Slovenské nové mesto

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,06 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu72 100,-
Najnižšie podanie72 100,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 234, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Slovenské Nové Mesto, a to:

  • stavba so súp. č. 164 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 506, rodinný dom
  • parcela reg. „C“ KN č. 506, s výmerou 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV, najmä: ploty (plot čelný, plot bočný), vonkajšie úpravy (prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, vonkajšie schody, spevnené plochy, obrubníky, podzemná pivnica).

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 164 na p.č. 506

Umiestnenie stavby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 164 na parc. č. 506 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Hlavná 43, k.ú. Slovenské Nové Mesto.

Dispozičné členenie:

- v 1.p.p. sa nachádza schodisko, chodba, kotolňa, práčovňa, dva sklady, pivnica a vstup do podzemnej pivnice

- v 1.n.p. sa nachádza zádverie, hala, schodisko, kuchyňa, komora, WC a dve izby

- v podkroví sa nachádza galéria, chodba, kúpeľňa, tri izby a balkón

Stavebno-technický popis:

Osadenie do 2 m, základy s vodorovnou izoláciou a podmurovkou, nosná konštrukcia domu v 1.p.p. prevažne betón, v 1.n.p. a v podkroví murovaná z tehál hr. do 40 cm, priečky tehlové, stropy v 1.p.p. a 1.n.p. panelové, v podkroví drevený trámový s podhľadom, strecha pultová, krytina, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy, parapety, fasádne omietky brizolitové, obklad kamenný, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad práčovne, vane, kúpeľne, WC, kuchyne (časť poškodená), schody do 1.p.p. s povrchom z PVC, do podkrovia s povrchom textilným, dvere hladké plné alebo presklené dýhované, okná drevené zdvojené (v podkroví strešné okná poškodené, omietky zatečené a navlhnuté), podlahy obytných miestností prevažne vlysy (v 1.n.p. poškodené), podlahy ostatných miestností v 1.p.p. keramická dlažba, betónové, v 1.n.p. keramická dlažba, PVC a kamenné, v podkroví keramická dlažba a kamenné, vykurovanie ústredné, radiátory panelové, kotol plynový, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia svetelná a motorická, kanalizácia, rozvod studenej a teplej vody, rozvod plynu.

Vnútorné vybavenie:

- v 1.p.p. v kotolni plynový kotol a zásobník TÚV, v práčovni vaňa s obyčajnou batériou a splachovací záchod, v pivnici krb s otvoreným ohniskom

- v 1.n.p. v kuchyni kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom a drevenými dvierkami, kuchynský nerezový drez, páková batéria, (sporák, odsávač a umývačka riadu, ktoré sa nachádzajú v kuchyni, nie sú predmetom ohodnotenia, nakoľko podľa vyjadrenia vlastníčky sú vlastníctvom syna), vo WC splachovací záchod a umývadlo s obyčajnou batériou

- v podkroví v kúpeľni vaňa a sprchovací kút s pákovou batériou, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod, z izby 4 balkón.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom bol napojený na všetky inžinierske siete. Užívaný na základe kolaudačného rozhodnutia č. ÚP 3097/1984 zo dňa 21.11.1984. Údržba je zanedbaná, potrebná je oprava, aj modernizácia. Opotrebenie znalec stanovuje lineárnou metódou, životnosť vzhľadom na zanedbanú údržbu znalec stanovuje na 90 rokov (budovy pre bývanie murované hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov).

 

PLOTY

Plot: čelný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 506 od miestnej komunikácie. Základy betónové s podmurovkou, plot murovaný, plotové vráta a plotové vrátka kovové. Plot postavený a užívaný od roku 1984, životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Plot: bočný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 506 od suseda. Základy betónové s podmurovkou, plot murovaný. Plot postavený a užívaný od roku 2003, životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Vonkajšia úprava: prípojka vody

Jedná sa o prípojku vody od vodomernej šachty do rodinného domu cez parc. č. 506, užívanú od roku 1984. Životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 506 pred rodinným domom užívanú od roku 1984. Životnosť znalec stanovuje na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie cez parc. č. 506 od obecného rozvodu k rodinnému domu užívanú do roku 1984. Životnosť znalec stanovuje na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka plynu

Jedná sa o prípojku plynu k rodinného domu cez parc. č. 506 užívanú od roku 1984. Životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody

Jedná sa o vonkajšie schody pri prednom vstupe do rodinného domu na parc. č. 506 z vymývaného betónu, užívané od roku 2003. Životnosť znalec stanovuje na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy z keramickej dlažby pri rodinnom dome na parc. č. 506 užívané od roku 1984. Životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy zo zámkovej dlažby pri rodinnom dome na parc. č. 506 užívané od roku 2003. Životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy z vymývaného betónu pri rodinnom dome na parc. č. 506 užívané od roku 2003. Životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: obrubníky

Jedná sa o obrubníky na parc. č. 506 užívané od roku 2003. Životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: podzemná pivnica

Jedná sa o podzemnú kamennú pivnicu s klenbovým stropom pri rodinnom dome na parc. č. 506 užívanú od roku 2003. Životnosť znalec stanovuje na 60 rokov.

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Slovenské Nové Mesto (obec sa nachádza priamo na hraničnom priechode do Maďarska), vzdialenej od okresného mesta Trebišov asi 27 km, v zastavanom území, na hlavnej komunikácii. V tejto lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvorom a záhradou, s priemerným dispozičným riešením. Nehnuteľnosť je v zanedbanom technickom stave - potrebná je modernizácia a oprava, prevládajúca zástavba objekty na bývanie, príslušenstvo - podzemná pivnica na parc. č. 506, sklad prevažne na cudzej parcele č. 507, pracovné možnosti v mieste - miera nezamest. v okrese 13,07 % (údaj ÚPSVAR k 30.06.2020), hustota obyvateľstva priemerná, orientácia obytných miestností na východ a západ, terén rovinatý, možnosť napojenia na všetky inžinierska siete, doprava autobusová a železničná, občianska vybavenosť - OcÚ,  MŠ, ZŠ, ambulancie lekára, obchod so zmiešaným tovarom, pohostinstvo (kompletná občianska vybavenosť na maďarskej strane), prírodná lokalita v blízkosti - lesy na maďarskej strane, životné prostredie v okolí - zvýšený hluk a prach od dopravy (nehnuteľnosť sa nachádza na hlavnom ťahu Trebišov - Kráľovský Chlmec), možnosť ďalšieho rozšírenia malá. Nehnuteľnosť nedosahuje výnos, znalec ju hodnotí ako priemernú. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie vzhľadom na internetovú realitnú ponuku a aktuálny trh s nehnuteľnosťami v lokalite stanovujem na 0,40. V zmysle metodiky USI Žilina je odporúčaný priemerný koeficient polohovej diferenciácie pre bytové budovy v obciach v intervale 0,20-0,30. V prípade ak sa jedná o lokalitu so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie je možné priemerný koeficient polohovej diferenciácie zvýšiť max. o hodnotu 0,15 oproti pôvodnému zaradeniu.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti:

- nehnuteľnosť je možné využívať ako rodinný dom na bývanie, v súčasnosti je užívaná

- iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

- nie je evidované duplicitné vlastníctvo v KN-C a KN-E

- prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej komunikácii cez parc. č. 609/1 a 609/3, evidované na LV 280 - vlastník SR

- na liste vlastníctva č. 234 sú uvedené poznámky, ťarchy a iné údaje

- iné práva a záväzky, ktoré by viazli na predmete dražby a ktoré by v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezanikli, neboli oznámené

 

POZEMKY

Parcela sa nachádza v obci Slovenské Nové Mesto, v zastavanom území, v evidencii nehnuteľnosti vedená ako zastavaná plocha. Zastavaná je rodinným domom so štandardným vybavením, doprava autobusová a železničná, poloha obytná, infraštruktúra - veľmi dobrá vybavenosť, možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0322020,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu