Rodinné domy v obci Budkovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (477 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu45 300,-
Najnižšie podanie40 770,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 15, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, Obec: BUDKOVCE, Katastrálne územie: Budkovce, a to:

  • stavba so súp. č. 287 nachádzajúca sa na parcele č. 2286/3, rodinný dom,
  • stavba bez súp. č. nachádzajúca sa na parcele č. 2286/4, hospodárska budova,
  • stavba bez súp. č. nachádzajúca sa na parcele č. 2286/5, garáž,
  • parcela registra „C“ č. 2286/1 vo výmere 1743 m2, záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 2286/2 vo výmere 657 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 2286/3 vo výmere 172 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 2286/4 vo výmere 24 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 2286/5 vo výmere 40 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 2286/4, Plot od ulice na parc. CKN č. 2286/2, Plot pred domom na parc. CKN č. 2286/2, Plot bočný a zadný na parc. CKN č. 2286/1, Plot z vlnitého plechu na parc. CKN č. 2286/2, Studňa na parc. CKN č. 2286/2, Vodovodná prípojka z verejného vodovodu na parc. CKN č. 2286/2, Vodomerná šachta na parc. CKN č. 2286/2, Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 2286/2, Žumpa na parc. CKN č. 2286/2, Plynová prípojka na parc. CKN č. 2286/2, NN prípojka na parc. CKN č. 2286/2, Vonkajší chodník pri dome na parc. CKN č. 2286/2, Vonkajšie schody na parc. CKN č. 2286/2

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s. 287 na parc. CKN č. 2286/3, k.ú. Budkovce

POPIS STAVBY

Obhliadka nehnuteľnosti znalcovi nebola umožnená, preto bolo ohodnotenie vykonané na základe dostupných údajov.

Objednávateľ znaleckého posudku znalcovi poskytol znalecký posudok č. 105/2012 zo dňa 09.08.2012, vypracovaný znalcom Ing. Tiborom Hreščákom, Olivová 12, 040 08 Košice. Údaje z tohto znaleckého posudku boli použité pri stanovení VŠH predmetnej nehnuteľnosti. Pre vypracovanie znaleckého posudku boli použité aj zistenia dostupné z verejnej komunikácie.

V predloženom znaleckom posudku č. 105/2012 bolo uvažované so zastavanou plochou 109,22 m2, porovnaním s nákresom podkrovia nie je možné zarátať podlahovú plochu pôjdu. Nakoľko v náčrte nie sú uvedené podlahové plochy miestností, náčrt nie je vyhotovený v mierke, odborným odhadom sa predpokladá zastavaná plocha podlažia okolo 30 m2.

 

Popis nehnuteľností úplne prevzatý z pôvodného znaleckého posudku č. 105/2012.

Popis:

Ide o dvojpodlažný samostatne stojací murovaný, čiastočne podpivničený objekt s 1.PP, 1.NP a obytným podkrovím s manzardovou strechou, ktorý podľa § 44 vyhlášky 83/1976 v znení neskorších predpisov a noviel spĺňa charakter rodinného domu a podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy ide o dom rodinný, KS 1110. Na stavbu rodinného domu bolo predložené potvrdenie Obce Budkovce o veku stavby na rok 1969. Rodinný dom bol podľa potvrdenia obce užívaný od roku 1969. Dispozícia je zrejmá s priloženej prílohy pôdorysu rodinného domu. Rodinný dom má vek 51 rokov (v pôvodnom ZP bol údaj 43 rokov). Životnosť stavby rodinného domu bola stanovená na 100 rokov.

 

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Na podlaží sa vyskytujú tieto znaky a konštrukčné vyhotovenie: základy - betónové s vodorovnou izoláciou, murivo - tehlové hr. do 40 cm, priečky murované, vnútorné omietky - vápenné štukové, stropy - s rovným podhľadom betónové, manzardová strecha, krytiny strechy - z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu, fasádne obklady - brizolitové do 1/2, dvere - drevené hladké, okná - jednoduché drevené, podlahy v ostatných miestnostiach - cementový poter, ústredné vykurovanie - kotol plynový, elektroinštalácia (s rozvádzačmi) - svetelná.

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Na podlaží sa vyskytujú tieto znaky a konštrukčné vyhotovenie: základy - betónové s vodorovnou izoláciou, murivo - z tehál hr. nad. 30 cm do 40 cm, deliace konštrukcie - murované, vnútorné omietky - vápenné hladké, stropy - s rovným podhľadom betónové, manzardová strecha, krytiny strechy - z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu, fasádne omietky - brizolitové do 2/3, keramické obklady stien do 1/3, dvere - drevené hladké, okná - drevené dvojité, žalúzie kovové, podlahy v obytných miestnostiach - palubovky, podlahy v ostatných miestnostiach - keramické dlaždice, ústredné vykurovanie - kotol plynový, radiátory plechové, elektroinštalácia (s rozvádzačmi) - svetelná, rozvod vody - z oceľového potrubia studená aj teplá - elektrický bojler, vnútorné zariadenia - vaňa liatinová, umývadlo keramické, WC splachovacie, drez nerezový, sporák plynový, digestor, batérie pákové.

 

1. PODKROVIE

Na podlaží sa vyskytujú tieto znaky a konštrukčné vyhotovenie: základy - betónové s vodorovnou izoláciou, murivo - z tehál hr. nad. 30 cm do 40 cm, deliace konštrukcie - murované, vnútorné omietky - vápenné hladké, stropy - s rovným podhľadom drevené, manzardová strecha, krytiny strechy - z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu, fasádne omietky - brizolitové nad 2/3, dvere - drevené hladké, okná - drevené dvojité, žalúzie kovové, podlahy v obytných miestnostiach - palubovky, podlahy v ostatných miestnostiach - cementové dlaždice, ústredné vykurovanie - plynový kotol, radiátory plechové, elektroinštalácia (s rozvádzačmi) - svetelná.

 

Technické riešenie, technický popis vyhotovenia v čase obhliadky v zmysle metodiky:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc)

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - umelý kameň

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. S trojvrstý. zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa liatinová; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. S trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - betónové dlaždice, liaty xylolit

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná

 

Objekt bol postavený v roku 1969. Stavebné povolenie a  kolaudačné rozhodnutie nebolo predložené. Objekt nie je obývaný, bez údržby.

Opotrebenie vzhľadom na použité materiály a technický stav predpokladaná životnosť je 100 rokov.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na pivnice a kotolňu.

1. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na štyri izby, kuchyňu, špajzu, kúpeľňu, WC a chodbu.

1. Podkrovie

Dispozične je podlažie členené na jednu izbu a schodisko s chodbou. Členenie je zrejmé z nákresov v znaleckom posudku.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1969

9,01*6,00

54,06

120/54,06=2,220

1. NP

1969

17,21*9,01+10,02*1,89

174

120/174=0,690

1. Podkrovie

1969

30

30

120/30=4,000

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž bez č.s. na parc. CKN č. 2286/6

POPIS STAVBY

Popis nehnuteľností úplne prevzatý z pôvodného znaleckého posudku č. 105/2012.

Ide o murovanú dvoj garáž, umiestnenú za rodinným domom s plochou strechou, s plechovou krytinou, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, 2* vráta drevené otváravé, okná jednoduché, podlaha z hrubého betónu, elektroinštalácia svetelná. Rozmery sú 6,32 * 6,31 m. Vek stavby je 45 rokov (v pôvodnom ZP bol údaj 37 rokov). Stavba bola postavená ako drobná stavba, ohlasovacou povinnosťou a bola zakreslená v preloženom geometrickom pláne.

Je zakreslená v katastrálnej mape, zapísaná na LV bez súpisného čísla.

Vonkajšia omietka je čiastočne poškodená.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1975

6,31*6,32

39,88

18/39,88=0,451

 

PRÍSLUŠENSTVO

Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 2286/4

POPIS STAVBY

Popis nehnuteľností úplne prevzatý z pôvodného znaleckého posudku č. 105/2012.

Na LV je stavba zapísaná ako hospodárska budova.

Ide o murovanú letnú kuchyňu, umiestnenú za rodinným domom so sedlovou strechou, s plechovou krytinou, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, 2* vráta drevené, okná zdvojené, podlaha z cementového poteru, elektroinštalácia svetelná, sporák plynový, plynová gamatka. Rozmery sú 7,00 * 3,50 m. Vek stavby je 45 rokov (v pôvodnom ZP bol údaj 37 rokov). Stavba bola postavená ako drobná stavba, ohlasovacou povinnosťou a bola zakreslená v preloženom geometrickom pláne.

Je zakreslená v katastrálnej mape, zapísaná na LV bez súpisného čísla.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1975

3,50*7,00

24,5

18/24,5=0,735

 

Plot od ulice na parc. CKN č. 2286/2

Plot od ulice pred domom na parc. CKN č. 2286/2, dĺžky 10,20 m, je z betónovej podmurovky, oceľových stĺpikov a drevenej výplne. Výška plota je 1,45 m. Pohľadová výška výplne je 1,05 m. Plot bol postavený okolo roku 1975. Betónová podmurovka je udržiavaná, oceľové časti čiastočne skorodované. Na vstup na parc. CKN č. 2286/2 slúžia oceľové vrátka a vráta s drevenou opotrebenou výplňou. Vek 45 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia je predpokladaná životnosť plota stanovená na 50 rokov. Plot bol zameraný pri obhliadke dňa 10.01.2020.

 

Plot pred domom na parc. CKN č. 2286/2

Plot pred domom na parc. CKN č. 2286/2, dĺžky 20,50 m, je z betónovej podmurovky, oceľových stĺpikov a oceľových profilov v rámoch. Výška plota je 1,45 m. Pohľadová výška výplne je 1,05 m. Plot bol postavený okolo roku 1975. Betónová podmurovka je udržiavaná, oceľové časti čiastočne skorodované. Vek 45 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia je predpokladaná životnosť plota stanovená na 50 rokov. Plot bol zameraný pri obhliadke dňa 10.01.2020.

 

Plot bočný a zadný na parc. CKN č. 2286/1

Plot v záhrade na parc. CKN č. 2286/1, dĺžky 100,00 m, je z oceľových stĺpikov a strojového pletiva. Výška plota je 1,50 m. Pohľadová výška výplne je 1,50 m. Plot bol postavený okolo roku 1975. Oceľové časti sú skorodované. Vek 45 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia je  predpokladaná životnosť plota stanovená na 50 rokov.

 

Plot z vlnitého plechu na parc. CKN č. 2286/2

Plot za domom na parc. CKN č. 2286/2, dĺžky 20,00 m, je z oceľových stĺpikov a vlnitého plechu. Výška plota je 1,60 m. Pohľadová výška výplne je 1,60 m. Plot bol postavený okolo roku 1975. Oceľové časti sú skorodované. Vek 45 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia  je predpokladaná životnosť plota stanovená na 50 rokov.

 

Studňa na parc. CKN č. 2286/2

Kopaná studňa zo železobetónových skruží pri dome na dvore na parc. CKN č. 2286/2 pod úrovňou upraveného terénu, hĺbka 8,00 m, urobená okolo roku 1969, vek 51 rokov. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 100 rokov.

 

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu na parc. CKN č. 2286/2

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 2286/2. Prípojka je z oceľových rúr DN 25, celková dĺžka 10,00 m, zriadená okolo r. 1990. Vzhľadom na konštrukciu je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta na parc. CKN č. 2286/2

Vodomerná šachta betónová pri dome, na parc. CKN č. 2286/2, zriadená v r. 1990. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 2286/2

Prípojka kanalizácie z domu do žumpy. Kanalizačná prípojka je na parc. CKN č. 2286/2. Prípojka je z kameninových rúr DN 125, celková dĺžka 10,00 m, zriadená v r. 1969. Vzhľadom na konštrukciu je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Žumpa na parc. CKN č. 2286/2

Žumpa za domom na parc. CKN č. 2286/2, betónová o objeme 8 m3, zriadená v r. 1969. Vzhľadom na vek, technické prevedenie, agresívne prostredie a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov.

 

Plynová prípojka na parc. CKN č. 2286/2

Plynová prípojka na parc. CKN č. 2286/2, od merača plynu s regulátorom v predzáhradke do domu a hospodárskej budovy z oceľových rúr DN 25 mm, celková dĺžka 20,00 m, zriadená v r. 1990. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

NN prípojka na parc. CKN č. 2286/2

Elektrická prípojka na parc. CKN č. 2286/2 od merania v plote k domu, zemná Al 4*16 mm2, celková dĺžka 21,00 m, zriadená okolo r. 2013. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

Pôvodne bola NN prípojka vzdušná, pri obhliadke bolo zistené, že vzdušná prípojka bola odpojená, bolo realizované nové meranie v plote a nová zemná prípojka v ukončením v elektrickom rozvádzači pri vstupe do domu (viditeľné stavebné úpravy na fasáde). Možno predpokladať realizovanie prác po kúpe nehnuteľnosti.

 

Vonkajší chodník pri dome na parc. CKN č. 2286/2

Spevnená plocha - vstupný chodník a ostatné betónové plochy na parc. CKN č. 2286/2, celková plocha 60,00 m2, vyhotovená z monolitického betónu. Postavená v roku 1969. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov.

 

Vonkajšie schody na parc. CKN č. 2286/2

Vonkajšie schody pred vstupom do domu (1. PP a 1. NP) na parc. CKN č. 2286/2, betónové na terén, povrch z cementového poteru a dlažby, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu do domu. Dĺžka stupňa 1,00 m, zriadené v r. 1969. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu je predpokladaná životnosť stanovená 60 rokov.

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 15, k.ú. Budkovce, obec Budkovce, okres Michalovce parc. č. 2286/1 - záhrada o výmere 1743 m2, parc. č. 2286/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 657 m2, parc. č. 2286/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2, parc. č. 2286/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, parc. č. 2286/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2.

Pozemok je situovaný v k.ú. Budkovce v súvislej zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti obce, s priemernou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z miestnej verejnej komunikácie. Terén je rovinatý. Polohu hodnotím ako okrajovú časť obce, vzdialenú cca. 13 km od okresného mesta Michalovce, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Polohu hodnotím ako okrajovú časť obce.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1112019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu