Pozemky o výmere 950 árov v obci Vlachy okr. Liptovský Mikuláš

TOP ponukaZnížená cena
Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu678 295,-
Najnižšie podanie339 147,50
Minimálne prihodenie3 000,-
Výška zábezpeky40 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Jany Bečár Kupcovej, 1. mája 1094/17, 031 01 Liptovský Mikuláš

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 822 vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš – katastrálny odbor, okres: Liptovský Mikuláš, Obec: Vlachy, katastrálne územie: Vlachy, ako:

-       parcela reg. „C“ č. 106/3 vo výmere 29.583 m2, Trvalé trávne porasty,

-       parcela reg. „C“ č. 106/11 vo výmere 15.335 m2, Trvalé trávne porasty,

-       parcela reg. „C“ č. 106/12 vo výmere 3.640 m2, Ostatné plochy,

-       parcela reg. „C“ č. 160 vo výmere 15.623 m2, Trvalé trávne porasty,

-       parcela reg. „C“ č. 161/6 vo výmere 3.323 m2, Trvalé trávne porasty,

-       parcela reg. „C“ č. 162/3 vo výmere 2.458 m2, Ostatné plochy,

 

  • zapísaný na LV č. 772 vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš – katastrálny odbor, okres: Liptovský Mikuláš, Obec: Vlachy, katastrálne územie: Krmeš, ako:

-       parcela reg. „E“ č. 219 vo výmere 7.897 m2, Orná pôda,

-       parcela reg. „E“ č. 296 vo výmere 17.175 m2, Orná pôda,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby:

Parcely registra „C“ č. 160, 161/6, 162/3, k.ú. Vlachy - Uvedené pozemky nie sú určené na výstavbu a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce, v súčasnosti  v časti určenej na poľnohospodárske účely. Nachádzajú sa východne od obce na pozemku s miernym svahom.

Parcela registra „C“ č. 106/3, k.ú. Vlachy - Pozemok sa nachádza v miernom svahu vedľa miestnej asfaltovej komunikácie. Všetky podstatné inžinierske siete sú v dosahu. Územným plánom je určená na zastavanie nízko-podlažnou zástavbou rodinných domov.

Parcela registra „C“ č. 106/11, k.ú. Vlachy - Pozemok sa nachádza takmer na rovine z druhej strany miestnej asfaltovej komunikácie ako parcela KN-C číslo 106/3. Všetky podstatné inžinierske siete sú v dosahu. Časť parcely je územným plánom určená na zastavanie nízko- podlažnou zástavbou rodinných domov a časť parcely nie je určená na zastavanie. Vyjadrenie Obce Vlachy zo dňa 01.06.2016 stanovuje, že cca. 45% výmery (6.901 m2) parcely číslo 106/11 je určená na zastavanie.

Parcela registra „C“ č. 106/12, k.ú. Vlachy - Pozemok sa nachádza na rovine a v miernom svahu a je zastavaný stavbou asfaltovej miestnej komunikácie. Všetky podstatné inžinierske siete sú v dosahu. Územným plánom je určená na zastavanie nízko-podlažnou zástavbou rodinných domov.

Parcela registra „E“ č. 219, k.ú. Krmeš - Pozemok sa nachádza na rovine. Všetky podstatné inžinierske siete sú v dosahu. Časť parcely je územným plánom určená na zastavanie nízko- podlažnou zástavbou rodinných domov.

Parcela registra „E“ č. 296, k.ú. Krmeš - Pozemok sa nachádza takmer na rovine. Všetky podstatné inžinierske siete sú v dosahu. Časť parcely je územným plánom určená na zastavanie nízko-podlažnou zástavbou rodinných domov a časť parcely nie je určená na zastavanie. Vyjadrenie Obce Vlachy zo dňa 01.06.2016 stanovuje, že cca 40% výmery (6.870 m2) parcely číslo 296 je určená na zastavanie.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1:                                                                                    Obhliadka 2: 

                                                                              

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VS: 0422016,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu