Pozemok v obci Makov

Stiahnuť

Znalecký posudok (481 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu13 000,-
Najnižšie podanie13 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1172 vedenom Okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, Okres: Čadca Obec: MAKOV, Katastrálne územie: Makov,

  • parcela registra „C“ č. 471 vo výmere 243 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 478 vo výmere 895 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,

(ďalej len  „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Pozemky v k.ú. Makov

POPIS

Pozemky sa nachádzajú v obytnej zóne obce Makov. Pozemky sú v na rovinatom teréne .Prístup k parc. č. 471 je po miestnej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na elektrický prívod a vodovod, kanalizáciu. Spojenie s krajským mestom Žilina  je autobusovou dopravou. Spojenie s mestom Čadca je SAD a železnica. V blízkosti rodinného domu je zastávka SAD. Pozemky sú napojiteľné na elektrinu, vodovodnú prípojku, kanalizáciu do žumpy. Negatívom je chýbajúci prístup parcely č. 478 na miestnu komunikáciu.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

471

trvalý tráv. porast

243,00

1/1

243,00

478

trvalý tráv. porast

895,00

1/1

895,00

Spolu výmera 

 

 

 

1 138,00

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0032017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu