Pozemky v Trebišove

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (3,20 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu202 000,-
Najnižšie podanie202 000,-
Minimálne prihodenie3 000,-
Výška zábezpeky40 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 11147 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Trebišov, katastrálne územie: Trebišov, ako:

  • parcela reg. „C“ č. 4295/30 vo výmere 20.234 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4295/31 vo výmere 22.155 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4295/32 vo výmere 19.642 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4295/33 vo výmere 15.172 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela reg. „C“ č. 4353/406 vo výmere 13.070 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 4353/407 vo výmere 16.928 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela reg. „C“ č. 4353/408 vo výmere 14.752 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú v Trebišove, v zastavanom území obce, na jej okraji, v priemyselnej zóne nazývanej aj ako "výrobný okrsok sever". Jedná sa o pozemky, ktoré nie sú v súčasnosti zastavané žiadnou stavbou. Územným plánom Mesta Trebišov je na nich plánovaná výstavba priemyselnej výroby, stavebnej výroby, skladového hospodárstva, logistického areálu a prístupovej obslužnej komunikácie s parkoviskom. V súčasnosti pozemky nie sú využívané, nachádza sa nich krovinatý porast, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky inžinierske siete v dosahu nad 150 m, bez zabezpečenia práva uloženia IS, na časť pozemkov zasahuje ochranné pásmo ČOV a ochranné pásmo VN, prevládajúca zástavba v okolí sú objekty ľahkého priemyslu, sklady, administratíva.

Prístup k ohodnocovaným pozemkom z verejnej mestskej komunikácie je možný iba po parc. č. 4343/1 evidovanej na LV 11193, na ktorú je zriadené vecné bremeno práva prechodu, uvedené v časti "ťarchy" a po parc. č. 4353/1 evidovanej na LV 11147, ktorá však nie je predmetom ohodnotenia, nakoľko nebola predmetom záložného práva a teda nie je ani predmetom dražby.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VS: 00542017,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu