Polyfunkčný dom v obci Slavošovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,99 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu31 100,-
Najnižšie podanie16 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 876, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálny odbor, Okres: Rožňava, Obec: SLAVOŠOVCE, Katastrálne územie: Slavošovce, a to:

  • stavba so súp. č. 225 na parcele registra „C“ č. 1829/2, popis stavby: polyfunkčný dom,
  • parcela registra „C“ č. 1827/5 vo výmere 95 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • parcela registra „C“ č. 1829/2 vo výmere 437 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 1830 vo výmere 308 m2, druh pozemku: ostatná plocha,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Plot: Plot severozápadný na parc, CKN č.1830, Plot: Plot juhozápadný na parc. CKN č.1830 a 1827/5, Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc. CKN č.1828/1 a 1830, Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parc. CKN č.1828/1, Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na parc. CKN č.1830, Vonkajšia úprava: NN prípojka na parc. CKN 1828/1, Vonkajšia úprava: Vonkajšie predložené chody bočné na parc. CKN č.1830, Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody zadné na parc. CKN č. 1828/1, Vonkajšia úprava: Prístrešok na auto na parc. CKN č.1830

(ďalej len „predmet dražby“)

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Stavba: Budova polyfunkčného domu č.s.225 na parc. CKN č.1829/2 k.ú. Slavošovce, obec Slavošovce

POPIS STAVBY

Všeobecná situácia:

Stavebný objekt: budova polyfunkčného domu súpisné číslo 225 je zapísaná na LV č. 876, zakreslená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy na parcele č. CKN 1829/2, je situovaná v obytnej zóne obce Slavošovce, v zastavanom území. Prístup k objektu je po verejnej komunikácii.

Stavba je napojená na inžinierske siete - vodovod, kanalizáciu a NN sieť.

V čase obhliadky stavby stavba nie je dlhšiu dobu užívaná a ani udržiavaná, niektoré stavebné konštrukcie a diely sú poškodené, čo je zohľadnené vo výpočte.

Objekt bol postavený a uvedený do užívania približne v roku 1950, podľa údajov v ZP 62/2016, čomu podľa názoru znalca reálne zodpovedá stavebno-technické konštrukčné a materiálové vyhotovenie, dispozičné riešenie. Opotrebenie stavby vzhľadom na daný stav je vypočítané analytickou metódou.

Dispozičné riešenie:

Ide o prevažne dvojpodlažný objekt (časť stavby je jednopodlažná), kde obidve podlažia sú nadzemné (l.NP a 2. NP) . Stavba obsahuje tieto priestory: v 1. NP bola prevádzka pekárne, predajňa a sociálne zariadenia a v 2. NP je Stavebno-technické vyhotovenie:

Konštrukčne je stavba založená na betónových základoch, murivo je tehelné hr. 450 mm, stropy drevené s podhľadom, krov drevený valbovej konštrukcie, krytina pozinkovaný plech, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné štukové, schody do 2.NP vonkajšie železobetónové, okná drevené dvojité, dvere drevené hladké, podlahy v 1. NP prevažne cementové potery, dlažby keramické, keramické obklady stien v sociálnych zariadeniach a v prevádzkových miestnostiach a v 2. NP drevené palubovky, motorický rozvod elektriny, vykurovanie v 1.NP ústredné radiátormi, v 2.NP na elektrinu lokálne, rozvod teplej a studenej vody, zdroj teplej vody elektrické bojlery.

Stavba cela postavená v r. 1950 podľa údajov v ZP č.62/2016. Na obecnom úrade je stavba na karte stavieb evidovaná od r. 1964. V r. 1992 stavba bola rekonštruovaná na pekáreň. Údržba stavby vzhľadom nato, že stavba nie užívaná je zanedbaná (skorodovaná krytina, neobnovené nátery stolárskych a zámočníckych výrobkov, poškodené podlahy, vnútorné rozvody a pod. ) Súčasný stavebno-technický stav stavby je zo

hľadený vo výpočte technickej hodnoty predpokladanou životnosťou 85 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot: Plot severozápadný na parc, CKN č.1830

Oplotenie nehnuteľnosti parc.č.1830 zo severozápadnej strany je plotom so základmi betónovými po celej dĺžke plota, z betónovej podmurovky, výplň z vlnitého plechu celkovej výšky 2m. Bol postavený v r.1992.

 

Plot: Plot juhozápadný na parc. CKN č.1830 a 1827/5

Oplotenie parc. č. 1830 z juhozápadnej strany plotom so základmi betónovými po celej dĺžke, s podmurovkou z betónu a plotom s výplňou z oceľovej tyčoviny, celkovej výšky 1,4m. Plot má vrátka a vráta z oc. tyčoviny. Plot bol postavený v r.1992.

 

Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc. CKN č.1828/1 a 1830

Prípojka vody z rPE rúr DN32 na parc.č. 18301 z verejné ho vodovou na parc. č.1828/1. Bola postavená v r.1990.

 

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parc. CKN č.1828/1

Betónová monolitická vodomerná šachta s výstrojou s oceľovým poklopom na parc. č.1828/1. Bola postavená vr.1990.

 

Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na parc. CKN č.1830

Kanalizačná prípojka DN 150 z PVC do verejnej kanalizácie na parc.č.1830, 1827/2. Bola postavená v r.1990.

 

Vonkajšia úprava: NN prípojka na parc. CKN 1828/1

NN prípojka Cu 4x 25mm zemným káblom zo stĺpa verejného elektrického vedenia na parc. 1828/1 do elektromerovej skrine v oplotení. Prípojka bola vybudovaná v r.1992.

 

Vonkajšia úprava: Vonkajšie predložené chody bočné na parc. CKN č.1830

Vonkajšie predložené schody betónové pri vstupe na 2.NP zo severozápadnej strany na železobetónovej doske s povrchom z cementového poteru na parc.č.1828/1. Boli postavené v r. 1962.

 

Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody zadné na parc. CKN č. 1828/1

Vonkajšie predložené schody betónové pri vstupe z dvora na železobetónovej doske s povrchom z cementového poteru na parc.č.1830 a 1827/5. Boli postavené v r. 1962.

 

Vonkajšia úprava: Prístrešok na auto na parc. CKN č.1830

Prístrešok na parc.č.1830. Prístrešok je oceľovej konštrukcie s pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného vlnitého plechu. Podlaha je z hrubého betónu. Bol postavený v r.1992.

 

 

 

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku: LV č.876

POPIS

Pozemky parc. CKN č. 1827/5, 1829/2, 1830 v zastavanom území obce, zastavané budovou polyfunkčného domu, v severozápadnej časti obce Slavošovce. Pozemky sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu, el. energie. Negatívne účinky okolie na pozemky neboli zistené.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 07.05.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 14.05.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0672020, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu