Budova a dom v mestskej časti Košice - Krásna

TOP ponukaZnížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu277 000,-
Najnižšie podanie166 200,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania11.jún 2018
Čas otvorenia8:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 2515, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: Košice - Krásna, katastrálne územie: Krásna, a to:

  • stavba so súp. číslom 788 nachádzajúca sa na parcele č. 5470/1, budova
  • stavba so súp. číslom 1007, nachádzajúca sa na parcele č. 5470/2, dom,
  • parcela registra „C“ KN č. 5470/1 o výmere 258 m², Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ KN č. 5470/2 o výmere 125 m², Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ KN č. 5471 o výmere 31 m², Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ KN č. 5472 o výmere 374 m², Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvom je: plot – oplotenie predné na parc. č. 5472, oplotenie zadné na par. č. 5472, vonkajšie úpravy: vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka do žumpy, kanalizačná šachta, žumpa, plynová prípojka, NN prípojka, spevnená plocha vstupu, spevnená plocha vo dvore.

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocované objekty sa nachádzajú v okrajovej časti krajského mesta Košice, na ulici Adamova č. 13 v zastavanom území mestskej časti Košice – Krásna. Budova a dom je využívaný ako lekáreň v prízemí, pohostinské zariadenie na poschodí a prevádzkovú budovu firmy HaRT s.r.o., v ktorej sú administratívne priestory, sklad a sociálne zariadenie. Dvor sa dá využívať na parkovanie automobilov a strojného zariadenia a iného zariadenia stavebnej firmy.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Budova súp. č. 788 na parcele č. 5470/1, k.ú. Krásna

Budova je postavená na rovinatom pozemku na ulici Adamova v mestskej časti Košice – Krásna. prístup k budove je po verejnej asfaltovej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy, zemný plyn, a el. rozvody. Prevádzková budova postavená v roku 1934 slúžila Jednote SD ako budova obchodu, pohostinstva a skladovacích priestorov. Jedná sa o trojpodlažnú budovu, ktorá bola rekonštruovaná v roku 1998 ako pohostinstvo a lekáreň a v roku 2009 bolo zrealizované zateplenie fasády, výmena okien za plastové a kompletné nátery klampiarskych konštrukcií, strešnej krytiny a výmena hromozvodu.

Dispozičné riešenie: Ohodnocovaná nehnuteľnosť je riešená s jedným podzemným podlažím a dvomi nadzemnými podlažiami. Pôdorysný tvar budovy je v tvare písmena „L“.

1. podzemné podlažie (1.PP) – nachádzajú sa tu priestory vinnej pivnice zhotovenej v roku 1998 a priestory skladu.

1. nadzemné podlažie (1.NP) – nachádzajú sa tu priestory lekárne so zázemím a kancelárskymi priestormi, skladové priestory pre pohostinstvo, schodisko, miestnosť pre lekára s čakárňou a sociálne zariadenia.

2. nadzemné podlažie (2.NP) – nachádzajú sa tu priestory pohostinstva so zázemím a sociálnymi zariadeniami.

Technický popis:

Základy vrátane zemných prác – objekt je založený na monolitických základoch – základových pásoch z prostého betónu na zhutnenom štrkopieskovom lôžku bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Od roku 1998 je zabudovaný žiarič AQUAPOL proti zamedzeniu vzlínania spodnej vody.

Zvislé konštrukcie – nosnú časť tvorí obvodové murivo, ktoré je murované zo zmiešaného muriva (kameň a tehla) so skladobnou hrúbkou muriva 60-70 cm.

Stropné konštrukcie 1.PP a 1.NP železobetónová hr. 250mm a podkrovia drevené trámové s rovným podhľadom s podbitím omietnutý vápennou hladkou omietkou, polospáliteľný.

Zastrešenie bez krytiny, krov drevený, sedlový.

Krytina strechy z pozinkovaného plechu opatreného náterom.

Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody a oplechovanie parapetov.

Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné vápenné omietky hladké, bežné keramické obklady záchodov, umyvární.

Úpravy vonkajších povrchov – omietka na báze umelých látok škrabaná EXTREM.

Dvere drevené typové plné v oceľových zárubniach.

Okná sú plastové s izolačným dvojsklom.

Povrchy podláh sú z keramickej dlažby.

Vykurovanie v 1.PP  - elektrické ohrievače, prízemie ústredné s vykurovacími telesami plechovými panelovými, vykurovanie z plynového kotla Protherm a 2.NP vykurovanie so 4 ks vykurovacích telies Gamat osadených v roku 2008.

Elektroinštalácia svetelná aj motorická. ELI rozvody 3*220/380 V – 50 Hz, 3+PEN s poistkovými automatmi. Rozvody vedené pod omietkami.

Bleskozvod, vyskytujúca sa položka, zberné zariadenia sú kombináciou hrebeňovej sústavy a oceľových tyčí.

Vnútorný vodovod z oceľových rúrok, rozvod studenej a teplej vody z elektrického bojlera.

Vnútorná kanalizácia splašková z plastových rúr, odpady zo všetkých zariaďovacích predmetov.

Ohrev vody centrálny z elektrického bojlera.

Vnútorné hygienické zariadenia vrátane WC, záchody splachovacie, pisoáre.

 

Prevádzková budova súp. č. 1007 na parcele č. 5470/2, k.ú. Krásna

Budova – dom súp. č. 1007 je postavený na rovinatom pozemku parcela č. 5470/2 v mestskej časti Košice – Krásna. Prístup je po verejnej asfaltovej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy, zemný plyn a el. rozvody. Nehnuteľnosť je postavená v roku 1934 ako skladovacie priestor pre obchody a služby v prednej časti domov. Jedná sa o stavbu čiastočne podpivničenú s jedným nadzemným podlažím, ktorá bola rekonštruovaná v roku 1998 na skladovacie  a administratívno – sociálne priestory spoločnosti HaRT s.r.o. pre skladovacie priestory. V roku 2009 bolo zrealizované kompletné zateplenie fasády a kompletné nátery klampiarskych konštrukcií, strešnej krytiny a výmena hromozvodu. Na objekte je vykonávaná pravidelná údržba.

Dispozičné riešenie:

Nehnuteľnosť je riešená ako čiastočne podpivničená a jedným nadzemným podlažím. Pôdorysný tvar budovy je obdĺžnikový.

1. Podzemné podlažie (1.PP) – skladový priestor,

1. Nadzemné podlažie (1. NP) – nachádzajú sa tu priestory, kancelária, sociálne zariadenia.

Technický popis vyhotovenia:

Základy vrátane zemných prác – objekt je založený na monolitických základoch – základových pásoch z prostého betónu na zhutnenom štrkopieskovom lôžku bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti.

Zvislé konštrukcie – nosnú časť tvorí obvodové murivo, ktoré je murované zo zmiešaného muriva (kameň a tehla) so skladobnou hrúbkou muriva 60 cm.

Stropné konštrukcie 1.PP klenbový z tehál a strop 1NP železobetónový s rovným podhľadom.

Zastrešenie bez krytiny, krov drevený, sedlový.

Krytina strechy z pozinkovaného plechu opatreného náterom.

Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody a oplechovanie parapetov.

Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné vápenné omietky hladké, bežné keramické obklady záchodov.

Úpravy vonkajších povrchov – omietka na báze umelých látok škrabaná EXTREM.

Dvere drevené typové plné v oceľových zárubniach.

Okná sú plastové s izolačným dvojsklom.

Povrchy podláh 1.PP štrkopiesok a 1.NP sú z terazzovej dlažby.

Vykurovanie v 1.NP  - 1 ks vykurovacieho telesa Gamat.

Elektroinštalácia svetelná aj motorická. ELI rozvody 3*220/380 V – 50 Hz, 3+PEN s poistkovými automatmi. Rozvody vedené pod omietkami.

Bleskozvod, vyskytujúca sa položka, zberné zariadenia sú kombináciou hrebeňovej sústavy a oceľových tyčí.

Vnútorný vodovod z oceľových rúrok, rozvod studenej a teplej vody z elektrického bojlera.

Vnútorná kanalizácia splašková z plastových rúr, odpady zo všetkých zariaďovacích predmetov.

Ohrev vody centrálny z elektrického bojlera.

Vnútorné hygienické zariadenia vrátane WC, záchody splachovacie, pisoáre.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 06.06.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 07.06.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 00962017.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu