Bioplynová stanica Zemplínska Teplica

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (8,34 MB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (474 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu2 314 940,-
Najnižšie podanie2 314 940,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

 1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Zemplínska Teplica, obec  Zemplínska Teplica, okres Trebišov :

 

 • zapísané na liste vlastníctva č. 1264, vedeným Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor:

 

 1. pozemok (parcela registra „C“)

parc. č. 1084/65, o výmere 493 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/66, o výmere 674 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/72, o výmere 7995 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/73, o výmere 415 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/75, o výmere 1764 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/77, o výmere 147 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/78, o výmere 198 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/79, o výmere 311 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/80, o výmere 7 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/81, o výmere 15 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/82, o výmere 8 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/83, o výmere 18 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/84, o výmere 66 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/86, o výmere 402 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/88, o výmere 403 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/89, o výmere 402 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/90, o výmere 1046 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/92, o výmere 1181 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/96, o výmere 4 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

 

 1. stavba:

Súpisné číslo             na parcele číslo            Druh stavby    Popis stavby

521                            1084/72                        18                    SO 04-kanalizácia

521                            1084/72                        23                    SO 06-vodovod a preložka vodovodu

521                            1084/72                        2                      SO 11-sadové úpravy

521                            1084/75                        18                    SO 08-spevnené plochy

521                            1084/77                        2                      SO 12-zberná nádrž

521                            1084/78                        18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/79                        18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/80                        18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/81                        18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/81                        18                    SO 07-trafostanica a trasa VN

521                            1084/82                        18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/83                        18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/84                        18                    SO 05-mostová váha

521                            1084/86                        18                    SO 03-fermentory

521                            1084/88                        18                    SO 03-fermentory

521                            1084/89                        18                    SO 03-fermentory

521                            1084/90                        18                    SO 02-koncový sklad

521                            1084/92                        2                      SO 10-silážne žľaby

521                            1084/96                        18                    SO 01-budova kogenerácie

 

 • zapísané na liste vlastníctva č. 1125, vedeným Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor:

 

 1. pozemok (parcela registra „C“):

parc. č. 1084/68, o výmere 3052 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/74, o výmere 89 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/76, o výmere 393 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/85, o výmere 84 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/87, o výmere 401 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/91, o výmere 124 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/93, o výmere 1139 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/94, o výmere 1120 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/95, o výmere 1064 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

 

 1. pozemok (parcela registra „E“) :

parc. č. 2854/16, o výmere 8722 m², druh pozemku: Orná pôda

parc. č. 2854/48, o výmere 880 m², druh pozemku: Orná pôda

 

 1. stavba:

Súpisné číslo             na parcele číslo            Druh stavby    Popis stavby

SO 08-spevnené plochy

 1. SO 03-fermentory
 2. SO 03-fermentory
 3. SO 03-fermentory
 4. SO 10-silážne žľaby
 5. SO 10-silážne žľaby
 6. SO 10-silážne žľaby

(ďalej aj „Nehnuteľnosť 1“ ).

 

 

 1. hnuteľné veci

STROJOVÉ  ZARIADENIA

PRIMÁRNY FERMENTOR 1,2

1 MIEŠADLÁ

2 PLYNOFIKÁCIA

3 VYKUROVANIE

4 VZDUCHOTLAKOVÁ SÚSTAVA II. SEKUNDÁRNY FERMENTOR 1,2

5 MIEŠADLÁ

6 PLYNOFIKÁCIA

7 VYKUROVANIE

8 VZDUCHOTLAKOVÁ SÚSTAVA

9 VODOVOD III. KONCOVÝ SKLAD OTVORENÝ

10 MIEŠADLÁ IV. SERVISNÁ PIVNICA

11 VODOVOD

12 VYKUROVANIE

13 VZDUCHOTECHNICKÁ SÚSTAVA

14 KEJDOVÁ TECHNIKA

15 VZDUCHOTECHNIKA V. NAVÁŽACIA JÍMKA-TECHNOLÓGIA

16 VODOVOD

17 VZDUCHOTLAKOVÁ SÚSTAVA

18 KEJDOVÁ TECHNIKA - POTRUBNÝ SYSTÉM

19 2 KS PLNIACI AGREGÁT VI. PLYNOFIKÁCIA

20 ČISTENIE PLYNU

21 NÚDZOVÝ SPAĽOVACÍ HORÁK

22 KONDENZÁTOR

23 VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍK PLYNU

24 PLYNOVOD - NEREZ - NADZEMNÝ

25 PLYNOVOD - PE-HD - PODZEMNÝ

26 PLYNOFIKÁCIA - VEDĽ. ZARIAD.+ TESN. MAT. VII. TECHNOLÓGIA KOGENERÁCIE

27 ZVLÁŠTNE VYUŽITIE ODP. TEPLA

28 KOGENERAČNÁ JEDNOTKA

29 ROZVOD ODPAD. TEPLA EXTERNÉ VYUŹITIE

30 ZVLÁŠTNE VYUŽITIE ODP. TEPLA - ORC

31 VZDUCHOTECHNIKA

32 VODOVOD

33 VYKUROVANIE

34 VÝFUK - KOMÍN VIII. PODZEMNÉ ULOŽENIE - TECHNOLÓGIA

35 VYKUROVANIE

36 VODOVOD

37 ZVOD POVRCH. VOD - POTRUBNÝ SYSTÉM

 

ELEKTROTECHNICKÉ  ZARIADENIA

1 Riadiaca skriňa čerpadiel a miešadiel    

2 Nízkonapäťový rozvádzač - interný 

3 Káble    

4 Elektroinštalácia KJ  

5 Osvetlenie a zásuvky   

6 Trafostanica 

7 Uzemnenie a hromozvod   

(ďalej aj „Súbor  hnuteľných vecí“  1“ )

 

(ďalej aj „Predmet dražby“ ).

S profesionálmi to má cenu