Administratívna budova vo Veľkom Krtíši

TOP ponuka
Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu170 124,31
Najnižšie podanie100 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš,  obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako:

  • stavba so súpisným číslom 840 (budova) na KN parcele číslo 3403/4,

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 840 je evidovaný na LV č. 2950,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Nehnuteľnosť sa nachádza na východnom okraji okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v areály Agrochemického podniku. Lokalita sa zaraďuje medzi okrajové časti mesta Veľký Krtíš. Areál je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie. Pozemok pod stavbou (parcela reg. „C“ č. 3403/4) nie je predmetom dražby, je vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond, so sídlom: Búdkova 36, 817 15 Bratislava, SR.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4

Jedná sa objekt zapísaný na Liste vlastníctva ako Budova súpisné číslo 840. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o montovaný železobetónový skelet, ktorý má jedno podzemné podlažie ktoré je vybudované iba v časti objektu, prízemie a 3 poschodia. Budova je postavená vo svahovitom teréne takže podzemné podlažie je v jeho časti postavené na úrovni upraveného terénu. Budova súpisné číslo 840 sa nachádza na parcele, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy.

Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z časti, ktorá bola využívaná na sociálne a kancelárske účely a z časti v ktorej bola jedáleň. Obe časti sú prepojené vstupnou častou objektu v ktorej sa nachádza vstup do objektu z prednej aj zo zadnej časti objektu.

Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako montované stĺpy. Stropy sú riešené ako montované panelové, obvodový plášť je vyhotovený z tvárnic. Nosnou konštrukciou sú taktiež preklady na ktorých sú uložené stropné panely. Celý objekt je v zlom technickom stave a je v súčasnosti užívania neschopný. Objekt má zničené rozvody vody ako aj elektrické rozvody, ale aj rozvody kúrenia. Kanalizačné odpady sú poškodené. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby, podlahy na chodbách sú vyhotovené z PVC. Rozvod elektrickej energie bol istený poistkovými automatmi. Vykurovanie v podzemnom podlaží bolo registrami a kanalizačné odpady boli vyhotovené ako kameninové. Vnútorné opravy stien sú omietkami, vonkajšie úpravy stien sú brizolitové. Schodisko má povrch vyhotovený z PVC. V objekte sa nachádza osobný výťah. Okná na schodiskách sú oceľové jednoduché, okná na kanceláriách sú v časti drevené zdvojené a v časti oceľové zdvojené. Vnútorné dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní. Na prízemí na chodbách je podlaha vyhotovená z keramickej dlažby, v kanceláriách boli podlahy z PVC ale sú silne poškodené, v niektorých miestnostiach až zničené. V časti kancelárií sú osadené oceľové rebrové radiátory v časti kancelárií boli zdemontované a odvezené. Rozvod elektrickej energie bol vyhotovený 220 V, ale v časti objektu bol vyhotovený aj rozvod 380V. Strešná krytina nad vrátnicou a jedálňou je z asfaltových natavovaných pásov. Objekt má vyhotovený bleskozvod. V objekte bol vyhotovený rozvod požiarnej vody, hydranty sú však kompletne odstránené. Odvodnenie strechy je vnútornými kanalizačnými odpadmi. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania strechy, zľaby a zvody nie sú vyhotovené.

Z dispozičného hľadiska v podzemnom podlaží sa nachádzali prevažne skladové miestnosti ale aj malá umývarka pre pracovníkov, táto je však zničená. Nachádzajú sa v nej keramické obklady stien, najmä v sprchách a na mieste, na ktorom sa kedysi nachádzal umývací žľab. Na prízemí sa nachádzajú kancelárie a sociálne zriadenie, zariaďovacie predmety boli zdemontované. V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické obklady stien do výšky cca 1,80 m. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby. V bývalej jedálni je podlaha vyhotovená ako mramorová. Na oknách a na presklených stenách sú osadené vertikálne žalúzie. Na prízemí sa nachádza 10 kancelárií. Rozvádzače elektrickej energie boli úplne zničené.

Na 1.poschodí sa nachádza schodisko, sociálne zariadenia a 7 kancelárií (reprezentatívne podlažie).

Na 2.poschodí je 9 kancelárií, sociálne zariadenia a schodisko (reprezentatívne podlažie).

Na 3.poschodí sa nachádza schodisko na strechu, sociálne zariadenia a 9 kancelárií (reprezentatívne podlažie).

Najvyššie podlažie (nereprezentatívne) slúžilo ako strojovňa výťahu.

V niektorých kanceláriách sú podlahy vyhotovené ako plávajúce laminátové ale sú zničené. Taktiež sa v nich nachádza zreteľné poškodenie omietok od zatopenia objektu dažďom čo nasvedčuje poškodeniu strechy. Časť kancelárií má silne zaplesnené steny.

Ohodnocovaný objekt bol postavený podľa dostupných údajov približne v roku 1990. Jeho životnosť vzhľadom na nevykonávanú údržbu a zlý technický stav je stanovená na 60 rokov.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 21.06.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 22.06.2018 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS:00652017, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu