3 - izbový byt v Košiciach na Haviarskej ul.

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (520 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (211 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu198 000,-
Najnižšie podanie198 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 13811 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE – STARÉ MESTO, katastrálne územie: Letná, a to:

  • byt č. 3  na 1. poschodí vo vchode 8A obytného domu - Haviarska 8A so súpisným číslom 3327, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3382/1;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo veľkosti: 7887/100000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 7887/100000, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3382/1 o výmere 447 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3383/16 o výmere 12 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 3, na 1. posch. v byt. dome súp. č.3327, Haviarská 8A, Košice

Popis bytového domu súp. č. 3327 na parc. č. 3382/1 a 3383/16 na ul. Haviarska 8 A, Košice:

Objekt bytový dom je situovaný na rovinatom pozemku na Haviarskej ulici v k.ú. Letná. Daný objekt je nepodpivničený s piatimi nadzemnými podlažiami a s jedným čiastočne ustupujúcim podlažím. Prízemie z väčšej časti slúži na parkovanie áut obyvateľov bytového domu. Na prízemí /1.NP/ sa nachádza 11 parkovacích miest. V 1.NP - na prízemí sa ďalej nachádza zádverie s vrátnicou, WC, strojovňa a vstupná hala s vertikálnymi komunikáciami, ktoré tvoria dvojramenné schodisko a výťah. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky. Každý byt má okrem obytných miestností aj kuchyňu, kúpeľňu, WC, šatník a balkón. Ustúpením posledného podlažia vznikol strešný priestor, ktorý slúži ako terasa.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ STAV: /ku dňu 20.12.2019/:

Objekt je založený na základových pásoch a základových pätkách. Zvislé nosné konštrukcie tvoria ŽB monolitické stĺpy štvorcového prierezu 400x400 mm v modulovej osnove 6x6 m. Tieto sú v oboch smeroch stužené prievlakmi. Z časti tvorí zvislé nosné konštrukcie murivo z presných tvárnic PORFIX hrúbky 400 mm. Murivo je ukončené ŽB vencami, ktoré sú z vonkajšej strany izolované 50 mm vrstvou tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria ŽB monolitické krížom vystužené stropné dosky hr. 150 mm, uložené na prievlakoch. Obvodový plášť je murovaný z presných tvárnic PORFIX hrúbky 400 mm. Vnútorné schodisko je ŽB monolitické s keramickou povrchovou úpravou stupňov. Strešnú konštrukciu tvorí jednoplášťová plocha strecha, ktorá je z časti pochôdzna. Strešná krytina je z izolačných pásov na báze PVC, na ktorú je uložená dlažba na terčoch a v nepochôdznej časti je ochranný násyp vrstvy štrku. Deliace priečky sú z tvárnic PORFIX hr. 100, 125 a 250 mm. Nášľapná vrstva podláh je podľa účelu miestnosti a to drevená plávajúca podlaha a keramická dlažba. Povrchovú úpravu stien a stropov tvoria štukové omietky, v miestnostiach určených na sociálne účely je keramický obklad. Povrchovú úpravu vonkajšej fasády tvorí škrabaná omietka Baumit. Výplňové konštrukcie okenných otvorov sú z euro profilov s izolačným dvojsklom. Dvere sú drevené osadené do drevenej zárubne. Klampiarske výrobky sú poplastovaného plechu. Objekt je napojený na verejnú kanalizačnú, vodovodnú, elektrickú a telekomunikačnú sieť. Vykurovanie je zabezpečené z neďalekej výmenníkovej stanice.

Ohodnocovaný byt č. 3 je umiestnený na 1. poschodí / 2.NP/ bytového domu súp. č. 3327 na ulici Haviarska 8A, v katastrálnom území Letná, obec Košice - Staré Mesto, okr. Košice I. Je to pokojná časť sídliska, umiestnená v lokalite za hotelom Yasmin, väčšinou vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty v tejto lokalite pretrváva ustálený záujem, ktorý prevyšuje ponuku. Do centra mesta Košice je cca 500 m. Trojizbový byt o výmere 146,16 m2 je I. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 7887/100000. Spoluvlastnícky podiel k bytu 1/1.

TECHNICKÝ STAV: /ku dňu 20.12.2019/

Bytový dom je hodnotený vo veľmi dobrom technickom stave, vzhľadom na to, že sa jedná v podstate o novostavbu z roku 2007. Štandard a vyhotovenie jednotlivých prvkov je zohľadnené pri stanovení koeficientu vybavenosti ,,kv´´. Životnosť a opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou. Základná životnosť stanovená na 90 rokov, vzhľadom na technický stav a materiálovo - technické prevedenie bytového domu.

 

Popis bytu č. 3 na 1. poschodí/ 2.NP/, ul. Haviarska č. 8 A, Košice:

Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, ohodnotenie je vykonané z dostupných podkladov poskytnutých znalcovi. Poskytnutý bol pôdorys 2.nadzemného podlažia bytového domu súp. č. 3327 s pôdorysom trojizbového bytu č. 3 na 1. poschodí a pôdorys vstupného podlažia, v ktorom sa nachádzajú spoločné priestory a parkovacie státia. Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z. Byt je hodnotený v pôvodnom stave so štandardným vybavením, zohľadnený je štandard jednotlivých prvkov pri výpočte koeficienta vybavenosti kv=1. Uvažované je, že byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných dispozičných zmien, úprav a výmeny bytového vybavenia. Vonkajšou obhliadkou bolo zistené, že k bytu prináleží krytá terasa, čo je zohľadnené v položke ostatné, pri stanovení koeficienta vybavenosti ,,kv´´.

Ohodnocovaný byt č. 3/1 .poschodí je v osobnom vlastníctve – vlastník: Kucková Adriana /viď LV 13811/. Správcovským bytovým družstvom BYTEX Slovensko, s.r.o., Čárskeho7, Košice, bola znalcovi poskytnutá projektová dokumentácia bytového domu - realizačný projekt, ktorý je v súlade so skutočnosťou. Výmera bytu č. 3/1.posch. - podlahová plocha bytu je 146,16 m2. Táto plocha je zistená prepočtom podlahovej plochy bytu znalcom, na základe poskytnutého realizačného projektu bytového domu bez pivnice. K bytu neprináleží pivnica.

Dispozíciu bytu tvorí: 3 x izba, predsieň, kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa, balkón a krytá terasa.

Podľa projektovej dokumentácie bolo zistené, že samotná podlahová plocha bytu predstavuje výmeru 146,16 m2.

K bytu prislúcha balkón o výmere 13,50 m2 a krytá terasa o výmere 19,76 m2.

Byt č. 3 je umiestnený vo chode č. 8A v krajnej sekcii bytového domu na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu Haviarska 8A, je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, uvažované je s pôvodnou dispozíciou bytového jadra. Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený k obhliadke, nebolo možné zistiť skutočný technický stav a prípadné vykonané rekonštrukcie, resp. výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti a vybavenia bytu. Z tohto dôvodu je uvažované pri stanovení technickej hodnoty so štandardným vybavením bytu, čo je zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti kv=1, predpokladá sa, že byt je dobre udržiavaný, vzhľadom na to, že je príležitostne obývaný.

 

Popis bytu č. 3 - jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu s.p. č. 3327 na ul. Haviarska č. 8 A:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

 

Spoločné časti domu sú:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

 

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba - hala 5,20*5,875+2,0*7,125

44,80

Izba 6,275*3,475+1,2*0,6-0,275*0,8-0,275*0,275-0,55*0,3-0,3*0,25

21,99

Izba 6,0*6,275-0,4*0,4-0,4*0,275

37,38

Predsieň a chodba 2,75*3,475+2,15*2,875

15,74

Kuchyňa 3,55*3,725

13,22

Kúpeľňa 3,15*3,55-1,1*0,675-0,55*0,25

10,30

WC 2,275*1,20

2,73

Výmera bytu bez pivnice

146,16

Vypočítaná podlahová plocha

146,16

Balkón 2,5*5,40

13,50

Terasa 7,75*2,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

19,76

 

POZEMKY

Predmetom ohodnotenia sú rovinaté pozemky, v zastavanom území Košice - Staré Mesto, v katastrálnom území Letná zapísané v LV č. 13811, ležiace za hotelom Yasmin v širšom centre mesta, s prístupom po spevnenej miestnej komunikácií, doprava z príslušného miesta vyhovujúca, možnosť spojenia hromadnou autobusovou dopravou MHD. V evidencií nehnuteľností vedené na LV č. 13811 ako parcela registra C-KN s parc. č. 3382/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2 a parcela registra C-KN s parc. č. 3383/16 ostatná plocha o výmere 12 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku je: 7887/100000. Výmera vlastníkovho pozemku je 36,20 m2. Pozemky s napojením na všetky verejné inžinierske siete: elektrina, vodovod, kanalizácia, plynovod, horúcovod a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemok s parc. č. 3382/1 a parc. č. 3383/16 je zastavaný bytovým domom so súp. č. 3327 Haviarska 8 A.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 26.02.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 27.02.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0922019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu