3 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (730 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu3 890,-
Najnižšie podanie3 890,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 663, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 23 na 3.p. vo vchode č. 2 bytového domu so súpisným číslom 180, nachádzajúcom sa na parcele č. 41,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 443/10000,
  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 180 nie je evidovaný na liste vlastníctva,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt: Byt č. 23 na 3. poschodí

Byt č. 23 sa nachádza na 3. poschodí bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 2, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostávať by mal z troch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica na prízemí. Nakoľko byt nebol sprístupnený, vykonaná bola obhliadka totožného bytu na inom poschodí. Predpokladá, že byt je štandardne vybavený, z vonkajšej obhliadky bytu je zrejmé, že nemá vymenené okná. Ďalej sa predpokladá, že má bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety štandardné, v kuchyni štandardná kuchynská linka na báze dreva, kuchynský drez, kuchynský sporák, podlahy štandardné, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná drevené zdvojené - poškodené, dvere hladké plné alebo presklené, vykurovanie plynovými gamatkami (zrejmé z vonkajšej obhliadky), rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 443/10 000.

Bytový dom je murovaný, má prízemie a štyri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody a rozvody štandardné, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, klampiarske konštrukcie, podlahy poškodené, okná v spoločných častiach plastové. Bytový dom podľa potvrdenia z archívu znalca do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba nedostatočná - potrebná je oprava, opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť vzhľadom na značne zanedbanú údržbu sa stanovuje na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                           3,05*4,94+0,53*2,72+3,30*0,94

19,61

Izba                           4,91*2,00+0,40*1,19

10,30

Izba                           3,30*3,89

12,84

Kuchyňa                    3,48*2,26-0,39*0,89

7,52

Predsieň                   3,49*1,10+0,30*0,98+0,34*1,57

4,67

Chodba                     1,41*1,03

1,45

Kúpeľňa                    1,52*1,42

2,16

WC                           1,01*0,87

0,88

Pivnica                      4,34

4,34

Rozdiel výmery    +  2,61

2,61

Podlahová plocha podľa pasportu bytu

66,38

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0592019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu