2 - izbový byt vo Zvolene

Stiahnuť

Znalecký posudok (604 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu55 300,-
Najnižšie podanie55 300,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5510, vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor, obec: Zvolen, katastrálne územie: Zvolen, a to:

  • byt č. 27 na 1.p. vo vchode č. 12 bytového domu ul. J. Bánika so súpisným číslom 1990 nachádzajúcom sa na parcele č. 1619/120, 1619/121, 1619/122,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 6011/212172,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku – parcely registra „C“ č. 1619/120 vo výmere 208 m2, 1619/121 vo výmere 201 m2, 1619/122 vo výmere 209 m2, Zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti: 6011/212172,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 27 sa nachádza na 1.p. vo vchode č. 12 bytového domu na ul. J. Bánika vo Zvolene, v okrajovej časti sídliska Podborová. Pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva. Výmera bytu bez pivnice je 54,28 m2.  

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Opis bytového domu: Prístup k bytovému domu je po miestnej komunikácii. Bytový dom pozostáva z piatich nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia v ktorom sú umiestnené spoločné priestory a pivnice, na ostatných podlažiach sú byty. Bytový dom súpisné číslo 1990 má 3 vchody a je bez výťahu.

Bytový dom je postavený ako montovaný panelový s plochou strechou. Základy sú železobetónové s vodorovnou aj zvislou hydroizoláciou. Stropy sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované panely, schodisko je železobetónové s nášľapnou vrstvou z PVC. Strešná krytina je povlaková lepenková, klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy povrchov fasády tvorí nástrek na báze umelých látok, bytový dom bol zateplený. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladké. Vstupné dvere do bytového domu sú z plastových profilov s presklením, dvere do jednotlivých bytov sú drevené hladké, na pivniciach sú latkové. Okná na spoločných častiach bytového domu bytového domu boli vymenené za plastové, tak isto ako v predmetnom byte. Podlahy na schodiskách v spoločných priestoroch sú vyhotovené z keramickej dlažby. Bytový dom má vyhotovený bleskozvod. Vykurovanie spoločných priestorov je ústredné teplovodné, na chodbách sú osadené požiarne hydranty a v celom objekte sú zrealizované televízne rozvody.

Opis bytu: Ohodnocovaný byt pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene s chodbou, kúpeľne, WC  a dvoch pivníc č. 11 a 29 v podzemnom podlaží.

Vybavením bytu je všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, ústredného vykurovania, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček, domáci telefón. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

Podlahy sú v obytných miestnostiach vyhotovené ako plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach sú podlahy vyhotovené z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené ako stierky. V kúpeľni aj vo WC je vyhotovený keramický obklad tak isto ako v kuchyni okolo kuchynskej linky. Dvere sú drevené dyhované osadené do oceľových zárubní. Okná boli vymenené za plastové s termoizolačným dvojsklom a s medziokennými vnútornými žalúziami. V kuchyni sa nachádza plynový sporák s teplovzdušnou rúrou, nerezový drez s pákovou batériou, nad sporákom je osadený digestor. Kuchynská linka je vyhotovená na báze dreva. Zo zariaďovacích predmetov sa v kúpeľni nachádza plastová vaňa s pákovou nerezovou sprchovou batériou spoločnou aj pre umývadlo a keramické umývadlo. Vo WC je WC misa typ combi. Bytové jadro bolo v minulosti zmodernizované. V byte je vyhotovený rozvod svetelnej elektrickej energie. Rozvody teplej a studenej vody je realizovaný oceľovým pozinkovaným potrubím. Vykurovanie je teplovodné prostredníctvom oceľových rebrových radiátorov s meraním spotreby tepla. Vo vstupnej chodbe sa nachádzajú vstavané skrine.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Chodba 3,41*1,86+1,6*0,85

7,70

Obývacia izba 4,97*3,44

17,10

Spálňa 3,41*5,67

19,33

Kuchyňa 2,16*3,25

7,02

Kúpeľňa 1,61*1,41

2,27

WC 0,85*1,01

0,86

Výmera bytu bez pivnice

54,28

Pivnica č.I 2,13

2,13

Pivnica č,II 3,28

3,28

Vypočítaná podlahová plocha

59,69

 

Pozemky: Jedná sa o pozemky patriace k domu súpisné číslo 1990 v k.ú. Zvolen. Pozemky sa nachádzajú v dobrej obytnej polohe v okresnom mesta Zvolen. Na ohodnocovaných pozemkoch je postavený bytový dom v ktorom sa nachádza ohodnocovaný byt.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1252018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu