2 - izbový byt v Galante

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (450 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu48 500,-
Najnižšie podanie36 375,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad Mgr. Martiny Báňasovej, Bratislavská 90/2, 924 01 Galanta

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3993, vedenom Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor, okres: Galanta, obec: Galanta, katastrálne územie: Galanta, a to:

  • byt č. 4 na 2.p. vo vchode č. 16 bytového domu so súpisným číslom 792 nachádzajúcom sa na parcelách č. 19/1, 19/2 a 19/3; Právny vzťah k parcelám č. 19/1 a 19/2 na ktorých leží stavba 792 nie je evidovaný na liste vlastníctva,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 798/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: parcela registra „C“ číslo: 19/3 vo výmere 41 m2, Zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 798/10000,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 4 sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží vo vchode č. 16 bytového domu na ulici Zoltána Kodálya v Galante, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Byt nebol v čase obhliadky znalcom sprístupnený, znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov uvedených v znaleckom posudku č. 81/2013 zo dňa 17.06.2013, ktorý vypracoval znalec Ing. Ladislav Szöllősi.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Popis bytového domu: Bytový dom sa nachádza v okresnom meste Galanta v rovnomennom katastrálnom území na ulici Zoltána Kodálya orientačné číslo 16,17, leží na pozemkoch parcelné číslo 19/1,19/2,19/3. Bytový dom má 2 vchody, jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, v podzemnom podlaží sú pivničné priestory, v nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží vchodu tri, spolu je vo vchode 6 bytov, v bytovom dome je celkom 12 bytov, vo vchode nie je výťah. Základy sú betónové s hydroizoláciou, strecha je valbová, krov drevený, krytinu tvorí nová škridla, steny sú murované klasickým spôsobom, na vonkajšej pôvodnej brizolitovej omietke je vykonaný náter bez tepelnej izolácie, vchodové dvere sú nové plastové s presklením, schodišťové okná a okienka v spoločných priestoroch podzemného podlažia sú nové plastové s izolačným dvojsklom, dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn, elektroinštaláciu, rozvod pevných telefónnych liniek a slaboprúdový rozvod Satro. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1960.

Popis bytu: Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt č. 4, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 2.p.) vo vchode č. 16. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a pivnice v I.PP. V byte bola vykonaná kompletná modernizácia zámenou časti konštrukčných prvkov a zariaďovacích predmetov, okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom a horizontálnymi interiérovými žalúziami, v izbe orientovanej na západ je inštalovaná podstropná klimatizácia typ Hamilton Digital, ohrev úžitkovej vody je samostatný vlastným ohrievačom, kúrenie je ústredné zo spoločného novšieho plynového kotla ústredného kúrenia, inštalovaného v priestoroch podzemného podlažia, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba I: 3,02*6,44

19,45

izba II: 3,42*3,96

13,54

kuchyňa: 3,14*2,38

7,47

kúpeľňa: 1,70*1,40

2,38

WC: 0,71*1,04

0,74

predsieň: 3,50*1,10+0,77*1,49

5,00

pivnica v I,PP: 3,00*3,00

9,00

Vypočítaná podlahová plocha

57,58

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0782018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu