2 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (355 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu2 665,-
Najnižšie podanie2 665,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 663 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 8 na 2. p. vo vchode 1 bytového domu so súpisným číslom 180, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 41; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 180 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve, vo veľkosti: 368/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 8 na 2. poschodí

Byt č. 8 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostáva z dvoch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica na prízemí (pivnica nebola sprístupnená – znalec uvyžuje jej výmeru zo zaslaného "pasportu bytu"). Byt je čiastočne stavebne upravený, je však vo veľmi zlom, zanedbanom technickom stave. Bytové jadro časť murované, časť na báze dreva (drevotrieska poškodená, rozmočená a nahnitá) s latexovým náterom (náter, aj omietky poškodené), zariaďovacie predmety vaňa, umývadlo chýba, splachovací záchod, batéria páková, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva (poškodená) s keramickým obkladom pri sporáku, plynový sporák, nerezový drez, obyčajná batéria, podlahy v jednej izbe laminátové (časť poškodená), v druhej izbe vlysy (poškodené, navlhnuté a napadnuté hnilobou), podlahy ostatných miestností PVC a betón (poškodené), úpravy vnútorných povrchov hladké omietky – v časti kútov, hlavne rohov okolo okien a kútov obvodových stien napadnuté plesňou, okná drevené - poškodené, napadnuté hnilobou, dvere hladké plné alebo presklené, vstupné dvere obyčajné hladké, vykurovanie žiadne, zdroj teplej vody vo WC zásobníkový, rozvody vody, kanalizácie, elektriny a plynu štandardné, elektromer odpojený. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 368/10 000.

Analýza využitia nehnuteľnosti:

- nehnuteľnosť je možné ju využívať v súlade so zápisom v KN ako byt na bývanie

- iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

- k pozemku pod bytovým domom nie je evidovaný právny vzťah na LV

- prístup k nehnuteľnosti je po verejnej komunikácii cez parc. č. 59/1 a 342, na ktoré v "KN-C" list vlastníctva nie je založený 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                                        3,15*4,94+0,53*2,97+3,40*0,91

20,23

Izba                                        3,43*3,94

13,51

Kuchyňa                                 3,38*2,46-0,37*0,96+1,32*0,96

9,23

Predsieň                                3,45*1,06+0,44*0,99+0,37*1,64

4,70

Kúpeľňa                                1,69*1,34

2,26

WC                                        0,97*0,88

0,85

Pivnica (podľa pasportu)       3,71                

3,71

Vypočítaná podlahová plocha

54,49

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 032020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu