Zemiakáreň v obci Ľubotín

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,11 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu297 000,-
Najnižšie podanie207 900,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania7.november 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Tomáša Čiževského, Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 1355 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa – katastrálny odbor, obec: Ľubotín, katastrálne územie: Ľubotín, a to:
  • stavba so súpisným číslom 9, nachádzajúca sa na parcele č. 2104, poľnohospodárska budova – zemiakareň,
  • právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 9, je evidovaný na LV č. 2065,
  • zapísaný na LV č. 2065 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa – katastrálny odbor, obec: Ľubotín, katastrálne územie: Ľubotín, a to:
  • parcela reg. „C“ č. 2102 vo výmere 1014 m2, trvalý trávny porast,
  • parcela reg. „C“ č. 2103 vo výmere 8298 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 2104 vo výmere 3553 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2104 je evidovaný na LV č. 1355,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Vonkajšia úprava: Spevnené

plochy betónové.

(ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Stavba: Zemiakareň s.č.9 na parc.č.2104, v k.ú. Ľubotín

POPIS STAVBY

Zemiakareň s.č. 9:

Zemiakareň  s.č.9 je postavená na parc.č.2104 k.ú. Ľubotín v pôvodne poľnohospodárskej oblasti obce v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktorá je v súčasnosti využívaná aj na priemyselné účely. Nachádza sa v blízkosti štátnej cesty smer Stará Ľubovňa - Prešov. Prístup k hale je po spevnenej komunikácii, objekt je možné napojiť na elektrickú, vodovodnú a plynovú sieť, kanalizácia do žumpy. Siete v dobe obhliadky nebolo možné zamerať a skontrolovať ich funkčnosť. V hale nie je funkčný rozvod vody a el. energie.

Zemiakareň bola postavená ako halový viaclodný objekt s jedným nadzemným podlažím. Konštrukčný systém použitý na výstavbu bol železobetónový skelet , železobetónové väzníky a škrupinové strešné panely systém VUZO (Vícelodní univerzálni zemědelský objekt). Objekt zemiakarne bol postavený v roku 1986. Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený na m3 obstavaného priestoru, stavba splna kritéria pre zaradenie ako hala z rozmermi 57,87*60,85. Svetlá výška haly po nosnú časť stropu je 6,10 m.

Z hľadiska ohodnotenia sa jedná o halu na uskladnenie poľnohospodárskych produktov.

V dobe obhliadky bola hala využívaná na skladovanie stavebných materiálov a náradia. Vzhľadom na železobetónovú nosnú konštrukciu haly a technický stav sa uvažuje životnosť stavby na 80 rokov.

Technický popis:

Objekt je založený na základových monolitických pásoch a pätkách zo železobetónu. Zvislý nosný systém je tyčový zo železobetónového skeletu. Obvodové výplňové murivo je z tehloblokov hr.37,5cm, Priečky sú z tehál vo vstavbe soc. priestorov. Stropy nad manipulačnou časťou sú z keramických dosiek Hurdis a oceľových nosníkov, ktoré sú doplnené monolitickým betónom z hornej strany. Nosná konštrukcia strechy je zo železobetónových plnostenných väzníkov, ktoré sú v dolnej časti spojené oceľovou pásnicou. Strešná konštrukcia je zo škrupinových panelov v rovine strechy. Strop bol urobený ezalitových izolačných dosiek zavesených na železobetónových väzníkoch - v dobe obhliadky bol tento podhľad zdemontovaný. Strecha nad manipulačnými priestormi plochá, nad skladovacími boxami sedlová. Krytina z ťažkých asfaltových pásov. Krytina je poškodená hlavne v časti plochej strechy nad manipulačným priestorom. Úprava vnútorných povrchov vápennými omietkami. vonkajšie omietky sú vápenno cementové hladké. Okná sú kovové zdvojené a presvetlenie jednej krajnej lode je cez sklobetónové tvárnice. Sklenené výplne okien sú porozbíjané. Vnútorné dvere do strojovní vzduchotechniky a rozvodní sú plechové. Vráta do manipulačného priestoru a do skladovacích boxov sú plechové otváravé - 8ks. Podlahy sú betónové. Elektroinštalácia bola svetelná a motorická - v dobe obhliadky nefunkčná. Hala je vybavená bleskozvodom.

Dispozičné riešenie: - manipulačná chodba

- skladovacie priestory (zemiakareň) - 6 boxov,

- manipulačná hala

- vstavba soc. -administratívnej časti

- technologické priestory (rozvodňa ELI, strojovňa vzduchotechniky)

-  odvetrávacie šachty pre vzduchotechniku

Stavba v dobe ohodnotenia nebola v prenájme.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy betónové

Spevnené plochy sú postavené z betónovej mazaniny a liateho asfaltu. Spevnené plochy tvoria manipulačnú plochu pred a za zemiakarňou a obslužnú komunikáciu po stranách. Postavené sú na parc.č. 2103.

 

Identifikácia pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria

POPIS

Pozemok je ohodnotený podľa údajov uvedených v liste vlastníctva č. 2065

Parcely registra C:

Parcela č.2102 trvalý trávny porast o výmere 1014 m2

Parcela č.2103 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8298 m2

Parcela č.2104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3553 m2

Pozemky sa nachádzajú v časti obce, ktorá s ňou nie je stavebne zrastená. Areál kde sa pozemky nachádzajú slúžil pre hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva Ľubotín. Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácií vo vlastníctve Obce Ľubotín.

V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod,  el. rozvody a vlastnú žumpu.

Pozemok je v poľnohospodárskej resp. v súčasnosti priemyselnej zástavbe (okrajová časť obce). Doprava v mieste je možná autobusom a vlakom.

Parcela č. 2103 je využívaná ako nádvorie a sú na nej spevnené plochy pre skladovanie a komunikácie okolo zemiakarne. Parcela č. 2104 je zastavaná halou zemiakarne. Parcela č. 2102 je evidovaná ako trvalý trávny porast a v dobe obhliadky bol bez využitia (trávny porast). Parcela č .2103 a parc. č. 2104 sú na rovinatom teréne. Parcela č. 2102 je na svahovitom teréne orientovanom na juhovýchod.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

2103

zastavané plochy a nádvoria

8298,00

1/1

8298,00

2104

zastavané plochy a nádvoria

3553,00

1/1

3553,00

Spolu výmera 

 

 

 

11 851,00

 

Identifikácia pozemku:  Trvalý trávny porast

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

2102

trvalý tráv. porast

1014,00

1/1

1014,00

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 21.10.2019 o 10.00 hod.

 bhliadka 2: 22.10.2019 o 14.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0462019,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu