Záhradná chata v obci Pichne

Stiahnuť

Znalecký posudok (502 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (223 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu26 100,-
Najnižšie podanie26 100,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania30.december 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 830, vedenom Okresným úradom Snina, katastrálny odbor, obec: Pichne, katastrálne územie: Pichne, a to:

  • stavba so súp. č. 223, nachádzajúca sa na parcele č. 65/23 a na parcele č. 84/2, záhradná chatka na C KN 65/23 a 84/2
  • parcela „C“ KN č. 65/19, vo výmere 1226 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
  • parcela „C“ KN č. 65/23, vo výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela „C“ KN č. 84/1, vo výmere 589 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela „C“ KN č. 84/2, vo výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV, najmä: Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 65/19, Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 65/19, Dreváreň bez č.s. na parc. CKN č. 65/19, Prístrešok bez č.s. na parc. CKN č. 84/1, Plot od ulice na parc. CKN č. 84/1, Plot zo strojového pletiva na parc. CKN č. 65/19, 84/1, Vodovodná prípojka na parc. CKN č. 84/1, Vodomerná šachta na parc. CKN č. 84/1, Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 84/1, Žumpa na parc. CKN č. 84/1, NN prípojka na parc. CKN č. 84/1, Vonkajší záchod na parc. CKN č. 84/1, Altánok na parc. CKN č. 84/1

(ďalej len "predmet dražby").

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

REKREAČNÉ A ZÁHRADKARSKÉ CHATY

Záhradná chatka č.s. 223 na parc. CKN č. 65/23, 84/2, k.ú. Pichne

POPIS STAVBY

Záhradná chatka č.s. 223 je postavená na parcele č. 65/23, 84/2, je postavená severne od obce Pichne, na okraji intravilánu obce. Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný objekt, ktorý slúži svojmu účelu. Pôdorysný tvar stavby je približne "L", stavba je osadená v mierne svahovitom teréne, možnosť napojenia na verejný vodovod, elektrinu a zemný plyn. Prístup k nehnuteľností cez parc. č. 600/4, 600/6, nezaložený LV.

Pozemky parc. č. 84/1, 84/2 sú situované v zastavanom území obce a parc. č. 65/19, 65/20 sú situované mimo zastavaného územia obce.

S výstavbou záhradnej chatky sa začalo v roku 1998 keď bola postavená časť pozostávajúca z miestnosti 1.03, 1.04, 1.05. V roku 2004 boli pristavané miestnosti 1.02, 1.06 - 1.09 a súčasne bolo požiadané o vydanie dodatočného stavebného povolenia. Neskôr došlo k zamurovaniu priestoru 1.01, zamurovaní dverí do 1.06 z exteriéru s dodatočným prepojením s interiérom. Taktiež došlo k  čiastočnému zateplenie nosných stien polystyrénom s nedokončenou fasádnou úpravou. Stavebné konanie bolo spojené s kolaudačným konaním a dňa 27.01.2005 bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Dňa 14.02.2005 bolo Obcou Pichne vydané rozhodnutie o určení súpisného čísla.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečovky, CDM, pórobetónové tvárnice)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenne a vápennocementové hladké, nedokončené

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - kozub - s otvoreným ohniskom

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne plynové kachle;  - lokálne na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (vrátane rozvádzačov) - svetelná, motorická (min. dĺžka 5 m)

Stavba bola prístupná z exteriérovej časti, interiérové vybavenie bolo uvažované podľa objednávateľom predloženého znaleckého posudku č. 18/2005, ktorý vypracoval znalec Ing. František Onderko, Starinská 55, Humenné a vyjadrení suseda prítomného pri zameraní.

Chata bola postavená v roku 2005. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladám na 80 rokov.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na závetrie, zádverie, vstupnú halu, kuchyňu, izbu, chodbu, WC, komoru - sklad a kúpeľňu.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 65/19

POPIS STAVBY

Hospodárska budova bez č.s. postavená na parcele č. 65/19 pri drevárni. Je drevenej konštrukcie so sedlovou strechou. Má jedno nadzemné podlažie.

Nosná konštrukcia drevená, na pásových základoch. Vonkajšia úprava povrchov nie je, vnútorná úprava povrchov impregnácia, náter. Krytina poplastovaný plech. Klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech. Podlaha cementový poter, resp. dosky, dvere hladké plné. Okná drevené jednoduché. Vykonávaná je bežná údržba. Stavba bola postavená okolo r. 2009. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 40 rokov.

Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 65/19

POPIS STAVBY

Sklad je postavený na parcele č. 65/19. Je drevenej konštrukcie z drevených jednostranne opláštených stĺpikov so sedlovou strechou bez možnosti podkrovia. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako skladový priestor.

Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Strecha sedlová, krytina poplastovaný plech. Klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech. Podlaha cementový poter.  Stavba bola postavená okolo r. 2009. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 40 rokov.

Dreváreň bez č.s. na parc. CKN č. 65/19

POPIS STAVBY

Dreváreň je postavená na parcele č. 65/19, za domom. Je drevenej konštrukcie z drevených jednostranne opláštených stĺpikov doskami s pultovou strechou bez možnosti podkrovia, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako skladový priestor na drevo.

Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Krov pultový, krytina poplastovaný plech. Klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech. Podlaha cementový poter. Okná a elektroinštalácia nie sú.

Stavba bola postavená okolo r. 2009. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 40 rokov.

Prístrešok bez č.s. na parc. CKN č. 84/1

POPIS STAVBY

Prístrešok je postavený na parcele č. 84/1 pri altánku. Je murovanej konštrukcie z pálenej tehly, resp. pórobetónových tvárnic s pultovou strechou bez možnosti podkrovia, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako oddychový a skladový priestor.

Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Krov pultový, krytina asfaltová lepenka. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha cementový poter. Okná a elektroinštalácia nie sú. Murovaná piecka na tuhé palivo.

Stavba bola postavená okolo r. 2009. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 40 rokov.

Plot od ulice na parc. CKN č. 84/1

Plot od ulice z východnej strany na parc. CKN č. 84/1, dĺžky 11,20 m, je z oceľovej výplne a oceľových stĺpikov. Výška plota je 1,60 m. Pohľadová výška výplne je 1,60 m. Plot bol postavený okolo roku 1998. Oceľové časti opatrené náterom. Vek 21 rokov. Na základe dobrého technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa predpokladá životnosť plota na 30 rokov.

Plot zo strojového pletiva na parc. CKN č. 65/19, 84/1

Plot na parc. CKN č. 65/19, 84/1, dĺžky 88,50 m, je z oceľových stĺpikov a strojového pletiva. Výška plota je 1,50 m. Pohľadová výška výplne je 1,50 m. Plot bol postavený okolo roku 1998. Oceľové časti sú opatrené náterom. Vek 21 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia predpokladám životnosť plota na 30 rokov.

Vodovodná prípojka na parc. CKN č. 84/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do záhradnej chatky. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 84/1. Prípojka je z PVC rúr DN 25, celková dĺžka 28,00 m, zriadená okolo r. 1998. Vzhľadom na konštrukciu sa predpokladá životnosť na 50 rokov.

Vodomerná šachta na parc. CKN č. 84/1

Vodomerná šachta betónová na parc. CKN č. 84/1, zriadená okolo r. 1998. Vzhľadom na vek a technický stav sa predpokladá životnosť na 50 rokov.

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 84/1

Kanalizačná prípojka do žumpy. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 84/1. Prípojka je z kameninových rúr DN 125, celková dĺžka 3,00 m, zriadená okolo r. 1998. Vzhľadom na konštrukciu sa predpokladá životnosť na 50 rokov.

Žumpa na parc. CKN č. 84/1

Žumpa pri budove, betónová o rozmeroch 2,20*1,00*2,20 m, zriadená okolo r. 1998. Vzhľadom na vek a technický stav sa predpokladá životnosť na 50 rokov.

NN prípojka na parc. CKN č. 84/1

Elektrická prípojka na parc. CKN č. 84/1 od merania v plote do budovy zemná Al 4*16 mm2, celková dĺžka 39,00 m, zriadená okolo r. 1998. Vzhľadom na vek a technický stav predpokladám životnosť na 50 rokov.

Vonkajší záchod na parc. CKN č. 84/1

Vonkajší záchod drevený, postavený na parc. CKN č. 84/1. Bol postavený okolo roku 1998. Vzhľadom na vek a technický stav sa predpokladá životnosť na 30 rokov.

Altánok na parc. CKN č. 84/1

Altánok na parc. CKN č. 84/1. Altánok je samostatne stojaca stavba v tvare obdĺžnika. Je drevenej konštrukcie, krytina asfaltová lepenka, podlaha keramická dlažba. Zriadený okolo roku 2009.

 

POZEMKY

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 830, k.ú. Pichne, obec Pichne parc. č. 65/19 - trvalý trávny porast o výmere 1226 m2, parc. č. 65/23 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, parc. č. 84/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 589 m2, parc. č. 84/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2. Pozemky sú situované v k.ú. Pichne, obec Pichne v súvislej zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti obce, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z verejnej komunikácie. Terén je mierne svahovitý so sklonom na juh. Polohu hodnotím ako lokalitu s dobrou dostupnosťou do okresného mesta Snina. Obec Pichne je vzdialená od mesta Snina ccir. 7 km. V súčasnej dobe nastáva pomalé oživovanie trhu s nehnuteľnosťami.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.12.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 12.12.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0442019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu