UPUSTENÉ OD DRAŽBY Záhradná chata v obci Padáň

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (843 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu29 600,-
Najnižšie podanie17 760,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky4 440,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania1.apríl 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Juraja Šikutu, Alžbetínske námestie 328/6, 929 01 Dunajská Streda, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 255, k.ú. Padáň, obec Padáň, okres Dunajská Streda, a to:

  • stavba so súpisným číslom 85 na parc. č. 62/2 záhradná chata.
  • parcela č. 61 záhrady o výmere 1201 m²,
  • parcela č. 62/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 1090 m²,
  • parcela č. 62/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 43 m²,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: Letná kuchyňa na parc.č. 62/1, Oplotenie na parc.č.62/1, Studňa na parc.č. 62/1, Elektrická prípojka na parc.č. 62/1, Vodovodná prípojka na parc.č. 62/1, Vodomerná šachta na parc.č. 62/1, Kanalizačná prípojka na parc.č. 62/1, Žumpa na parc.č.62/1, Plynová prípojka na parc.č. 62/1)

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Padáň, katastrálne územie Padáň, okres Dunajská Streda, v jej obytnej časti, v zastavanom území obce v zástavbe rodinných domov s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii.

 

 

 

Záhradkárska chatka s.č.85  na parc. č. 62/2

POPIS STAVBY

Stavba je prízemná nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z AZC vlnoviek. Stropy sú drevené trámčekové s rovným podhľadom. Vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové,  podlaha je z PVC a keramická. Dvere sú drevené plné. Rozvod  vody je osadený, elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Osadený je rozvod plynu kuchynská linka so smaltovaným drezom. V kúpeľni je smaltované umývadlo, sprchovací kút, splachovacie WC, výtokové armatúry boli ukradnuté. Údržba nepravidelná,  životnosť sa predpokladá na 60 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Letná kuchyňa na parc. č. 62/1

POPIS STAVBY

Stavba je prízemná nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z AZC vlnoviek. Stropy sú drevené trámčekové s rovným podhľadom. Vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové, podlaha je betónová. Dvere sú drevené presklené. Rozvod  vody  je osadený, elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Osadený je šporák na tuhé palivo a plynový šporák, smaltované umývadlo bez armatúry.  Údržba je nepravidelná, životnosť sa predpokladá na 70 rokov. Podľa vyjadrenia vlastníka bola užívaná od roku 1965.

Oplotenie  na parc.č.62/1: Podmurovka a stĺpiky z betónových tvárnic, výplň dosková vráta a vrátka plné plechové, životnosť 50 rokov.

Studňa na parc.č.62/1: Zdroj závlahovej vody,  životnosť 50 rokov.

Elektrická prípojka na parc.č.62/1: Zemná jednokáblová, životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka na parc.č.62/1: Napojenie na vodovod, životnosť 50 rokov.

Vodomerná šachta na parc.č.62/1: Betónová s poklopom, životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka na parc.č.62/1: Napojenie na žumpu, životnosť 50 rokov.

Žumpa na parc.č.62/1: Betónová s poklopom, životnosť 50 rokov.

Plynová prípojka na parc.č.62/1: Plynová prípojka, životnosť 50 rokov.

 

POZEMKY

Padáň

POPIS

Pozemky sú rovinaté, prístupné po spevnenej komunikácii, v zastavanom území obce, v jej okrajovej obytnej časti, s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 18.03.2020 o 10.00 hod.

 Obhliadka 2: 19.03.2020 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0432019,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu