WELLNES hotel - Zelený dvor v Košiciach

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (243 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu3 060 000,-
Najnižšie podanie1 530 000,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania8.október 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 13182, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice III, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, a to:

 • WELLNES hotel - Zelený dvor, súpisné číslo 2151, nachádzajúci sa na parcele 1768/8.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2151 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13592.

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1, plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1, prípojka vody na parc. 1744/1, vodomerná šachta na parc. 1744/1, prípojka kanalizácie na parc. 1744/1, akumulačné nádrže na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, vonkajšie schody na parc. 1744/1, prípojka plynu na parc. 1744/1, oporné múry na parc. 1744/1, spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, elektrická prípojka na parc. 1744/1, kanalizačné šachty na parc. 1744/1, Lapač tukov na parc. 1744/1, obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby:

ZLÚČENÉ STAVBY

Zlúčená stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8

Stavba: Letná dvorana na parc. 1768/8

POPIS STAVBY

Letná dvorana je pristavaná k hlavnej stavbe hotela a reštaurácie na jej východnej strane, má doplnkovú funkciu k sezónnej letnej prevádzke reštaurácie, jednopodlažná, z časti otvorená a z časti prekrytá stavba s príslušenstvom, ktoré tvorí bar so skladom a sociálne zariadenie. Leží na spoločnej parcele 1768/8 spolu s hlavnou stavbou.

Koeficient štandardu vybavenia stavby vyjadruje aj skutočnosť, že stavba v celom rozsahu nie je uzatvorená a niektoré konštrukcie a vybavenia sú iba v časti stavby. Bol stanovený odborným odhadom znalca.

Popis stavby:

-Základy vrát. zemných prác - betónové pásy

-Zvislé konštrukcie - murované

-Stropy - z časti drevené, z časti s podhľadom

-Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha, drevený krov nad časťou podlažia

-Krytina strechy – škridľa Tondach

-Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy a parapety

-Úpravy vnútorných povrchov - odtrhované omietky

-Úpravy vonkajších povrchov - drevený obklad

-Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadeniach, okolo baru, vo dvorane kamenný obklad sokla

-Schody - nie sú

-Dvere - drevené s obložkovými zárubňami

-Vráta - z parkoviska kované mreže ako vráta

-Okná - zdvojené plastové

-Povrchy podláh - kamenná vyškárovaná dlažba, v sociálnych zariadeniach, v bare a v sklade keramická dlažba

-Vykurovanie - lokálne v sociálnych zariadeniach

-Elektroinštalácia - svetelná aj motorická

-Bleskozvod - komplet

-Vnútorný vodovod - v bare a v sociálnych zaradeniach

-Vnútorná kanalizácia - v bare a v sociálnych zaradeniach

-Vnútorný plynovod - nie je

-Ohrev teplej vody - centrálny

-Vybavenie kuchýň - nie je, iba zariadenie baru s výčapom

-Hygienické zariadenia a WC - štandardné

-Výťahy - nie sú

-Najviac konštrukcie - nie sú

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné

Dispozične má podlažie z časti otvorenú, z časti prestrešenú letnú terasu, bar so skladom, jednu uzavretú miestnosť - salónik a sociálne zariadenie.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*0,30

83,17

Vrchná stavba

 

(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*3,50

970,30

Zastrešenie

 

(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*2,00/2

277,23

Obstavaný priestor stavby celkom

1 330,70

 

TECHNICKÝ STAV

Stavba v užívaní od r. 2016, v riadnej sezónnej prevádzke počas letného obdobia, s riadnou  údržbou, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovené odborným odhadom na 80 rokov.

 

 

 

 

Stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8

POPIS STAVBY

Stavba - WELLNESS HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 1768/8 v k.ú. Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov v okrese Košice III. Situovaný je vedľa diaľničného privádzača z Košíc do Prešova, samostatne stojací na mieste pôvodného motorestu, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred stavbou, ktorá vedie do Krematória. V danej časti mesta je možnosť napojenia iba verejný vodovod a verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je.

Stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza technické zázemie stavby a vitálny svet wellness, ktorý nie je v prevádzke z dôvodu nedokončenosti. Na I.NP sa nachádza vstupný priestor a reštaurácia s kompletným zázemím, ktorá v čase obhliadky bola v riadnej prevádzke. K reštaurácií je pristavaná letná dvorana, ktorá je v sezónnej prevádzke počas letného obdobia, ohodnotená samostatne. Podkrovie stavby nie je dokončené, je tam prevedená iba hrubá stavba bez priečok, bude obsahovať 18 izieb s príslušenstvom. Miera nedokončenosti jednotlivých konštrukcií a vybavenia je stanovená znalcom odborným odhadom a je zrejmá z tvorby koeficientu vybavenia.

Konštrukčný popis stavby:

 • Základy vrát. zemných prác - stavba je osadená na železobetónovej základovej doske hr. 60 cm, osadená v teréne hĺbky nad 2 m so zvislou aj vodorovnou izoláciou
 • Zvislé konštrukcie - v suteréne obvodové murivo murované z betónových tvárnic, ostatné podlažia murované z plynosilikátových tvárnic so zateplením a dreveným fasádnym obkladom
 • Stropy - nad suterénom a I.NP železobetónový monolitický, nad podkrovím bude drevený s podhľadom
 • Zastrešenie bez krytiny - sedlový drevený valbový krov s vikiermi, s rôznou výškou hrebeňov
 • Krytina strechy - pálená škridla Tondach
 • Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy, žľaby a zvody, parapety
 • Úpravy vnútorných povrchov – vápenno cementové hladké omietky kombinované s dreveným a kamenným obkladom
 • Úpravy vonkajších povrchov - na zateplení drevený obklad s impregnáciou
 • Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadenia, kuchyni a wellness vyššieho štandardu
 • Schody - vedľajšie schodisko oceľové s provizórnymi nástupnicami z dosák, hlavné schodisko železobetónové monolitické bez povrchovej úpravy
 • Dvere - drevené v obložkových zárubniach, vstupné plastové s izolačným dvojsklom
 • Okná - plastové s izolačným dvojsklom
 • Povrchy podláh - suterén a I.NP keramické dlažby vyššieho štandardu
 • Vykurovanie - ústredné, kombinácia radiátorov a podlahového kúrenia, zdrojom tepla sú tri tepelné čerpadlá
 • Elektroinštalácia - svetelná aj motorická
 • Bleskozvod - komplet
 • Vnútorný vodovod - z plastového potrubia teplej aj studenej vody
 • Vnútorná kanalizácia - PVC
 • Vnútorný plynovod - je do kuchyne z vonkajšieho zásobníka
 • Ohrev teplej vody - kombinácia ústredného kúrenia a solárneho systému na streche
 • Vybavenie kuchýň - kompletné vyššieho štandardu
 • Hygienické zariadenia a WC - kompletné vyššieho štandardu, WC typu Geberit
 • Výťah - nie je
 • Naviac konštrukcie - rozvod požiarnej vody, EPS, vzduchotechnika, štrukturovaná kábeláž, v reštaurácií tri kozuby s vyhrievacou vložkou, jeden aj s pecou na pizzu, klimatizácia.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné

Suterén má schodisko z kuchynskej časti, chodbu, kotolňu, strojovňa VZT, neužívaný nedokončený vitálny svet, bar, úpravňu vody, skladové priestory, práčovňu, šatne zamestnancov a hygienické zariadenia pre mužov a ženy.

1. Nadzemné

Dispozične má prízemie vstupný priestor do hotelovej časti, ktorý sa v čase obhliadky nepoužíval, hlavné schodisko do podkrovia, kanceláriu, sociálne zariadenie, tri miestnosti reštaurácie s barom, kuchyňu s kompletným zázemím, schodisko z kuchynskej časti do podkrovia a do suterénu, sociálne zariadenia pre mužov a ženy pre reštauráciu.

2. Podkrovné

Podkrovie nie je dokončené, plánované je tu 18 izieb s príslušenstvom.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

30,00*25,00*0,30

225,00

Spodná stavba

 

30,00*25,00*3,50

2 625,00

Vrchná stavba

 

30,00*25,00*7,345

5 508,75

Zastrešenie

 

30,00*25,00*2,195*2/5

658,50

vzhľadom na členitosť strechy a neposkytnutia PD obstavaný priestor strechy určený odborným odhadom ako dve pätiny objemu strešnej časti

0,00

Obstavaný priestor stavby celkom

9 017,25

 

TECHNICKÝ STAV

I.NP stavby a časť suterénu v užívaná od r. 2016, užívaná časť s riadnou údržbou, wellness v suteréne nie je v prevádzke, podkrovie nedokončené, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Drobná stavba: Prístrešok okolo stavby na parc. 1744/1

POPIS STAVBY

Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, jednoduchá drevená konštrukcia, zvislá nosná konštrukcia drevené stĺpy bez opláštenia, krov pultový drevený, krytina betónová škridla, z časti na južnej strane chýba, podlaha kamenná dlažba, drevo je opatrené impregnáciou, na streche sú klampiarske konštrukcie.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

- Základy - betónové, podmurovka betónová

- Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou

- Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň

TECHNICKÝ STAV

Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená spolu s hlavnou stavbou na 100 rokov.

 

 

Príslušenstvo k nehnuteľnosti
Plot: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1

Plot na južnej strane stavby, murovaný z betónových prefabrikovaných tvárnic vyplnených monolitickým betónom, na betónovom základe bez podmurovky, rôznej výšky bez finálnej úpravy, celková dĺžka 134,55 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

 

 

 

Plot: plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1

Plot okolo zásobníka plynu na parc. č. 1744/1, strojové poplastované pletivo na oceľových stĺpikoch výšky 1,70 m, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 1744/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do stavby, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 150,00 bm, PE DN 80, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parc. 1744/1

Vodomerná šachta na prípojke vody z verejného vodovodu do stavby, celkom cca. 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 
Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 1744/1

Prípojka kanalizácie zo stavby do akumulačných nádrží, trasy neidentifikované v teréne, celková predpokladaná dĺžka 60,00 bm, PVC DN 300, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: akumulačné nádrže na parc. 1744/1

Akumulačné nádrže splaškovej kanalizácie vo dvore, železobetónové monolitické 3*30 m3, celkom 90,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny hr. 200-250 mm okolo stavby - parkoviská, celková zameraná plocha cca. 2.390,00 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 1744/1

Vonkajšie schody betónové s povrchom z lomového kameňa pri vstupe do objektu zo severnej strany, celkom dĺžka 13,20 bm stupňa, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 1744/1

Prípojka plynu z tlakovej nádoby do oj stavby, trasa identifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka od nádrže po objekt 21,50 bm, oceľová DN 50, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: oporné múry na parc. 1744/1

Oporné múry z lomového kameňa okolo stavby, celkom 9,27 m3 obstavaného priestoru, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 
Vonkajšia úprava: spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1

Spevnené plochy z kamennej dlažby okolo stavby, celkom 150,59 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladanú životnosť stanovujem odborným odhadom na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

 

Vonkajšia úprava: elektrická prípojka na parc. 1744/1

Prípojka ELI k ohodnocovanej stavbe, celková predpokladaná dĺžka 40,00 m, AYKY 4*25,00 mm2, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: kanalizačné šachty na parc. 1744/1

Kanalizačné vpuste na prípojke kanalizácie, celkom 7 ks, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 
Vonkajšia úprava: Lapač tukov na parc. 1744/1

Lapač tukov na prípojke kanalizácie, celkom 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1

Betónové cestné obrubníky okolo spevnených plôch, celková zameraná dĺžka 208,00 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 13182, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice III, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, a to:

 • WELLNES hotel - Zelený dvor, súpisné číslo 2151, nachádzajúci sa na parcele 1768/8.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2151 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13592.

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1, plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1, prípojka vody na parc. 1744/1, vodomerná šachta na parc. 1744/1, prípojka kanalizácie na parc. 1744/1, akumulačné nádrže na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, vonkajšie schody na parc. 1744/1, prípojka plynu na parc. 1744/1, oporné múry na parc. 1744/1, spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, elektrická prípojka na parc. 1744/1, kanalizačné šachty na parc. 1744/1, Lapač tukov na parc. 1744/1, obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby:

ZLÚČENÉ STAVBY

Zlúčená stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8

Stavba: Letná dvorana na parc. 1768/8

POPIS STAVBY

Letná dvorana je pristavaná k hlavnej stavbe hotela a reštaurácie na jej východnej strane, má doplnkovú funkciu k sezónnej letnej prevádzke reštaurácie, jednopodlažná, z časti otvorená a z časti prekrytá stavba s príslušenstvom, ktoré tvorí bar so skladom a sociálne zariadenie. Leží na spoločnej parcele 1768/8 spolu s hlavnou stavbou.

Koeficient štandardu vybavenia stavby vyjadruje aj skutočnosť, že stavba v celom rozsahu nie je uzatvorená a niektoré konštrukcie a vybavenia sú iba v časti stavby. Bol stanovený odborným odhadom znalca.

Popis stavby:

-Základy vrát. zemných prác - betónové pásy

-Zvislé konštrukcie - murované

-Stropy - z časti drevené, z časti s podhľadom

-Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha, drevený krov nad časťou podlažia

-Krytina strechy – škridľa Tondach

-Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy a parapety

-Úpravy vnútorných povrchov - odtrhované omietky

-Úpravy vonkajších povrchov - drevený obklad

-Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadeniach, okolo baru, vo dvorane kamenný obklad sokla

-Schody - nie sú

-Dvere - drevené s obložkovými zárubňami

-Vráta - z parkoviska kované mreže ako vráta

-Okná - zdvojené plastové

-Povrchy podláh - kamenná vyškárovaná dlažba, v sociálnych zariadeniach, v bare a v sklade keramická dlažba

-Vykurovanie - lokálne v sociálnych zariadeniach

-Elektroinštalácia - svetelná aj motorická

-Bleskozvod - komplet

-Vnútorný vodovod - v bare a v sociálnych zaradeniach

-Vnútorná kanalizácia - v bare a v sociálnych zaradeniach

-Vnútorný plynovod - nie je

-Ohrev teplej vody - centrálny

-Vybavenie kuchýň - nie je, iba zariadenie baru s výčapom

-Hygienické zariadenia a WC - štandardné

-Výťahy - nie sú

-Najviac konštrukcie - nie sú

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné

Dispozične má podlažie z časti otvorenú, z časti prestrešenú letnú terasu, bar so skladom, jednu uzavretú miestnosť - salónik a sociálne zariadenie.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*0,30

83,17

Vrchná stavba

 

(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*3,50

970,30

Zastrešenie

 

(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*2,00/2

277,23

Obstavaný priestor stavby celkom

1 330,70

 

TECHNICKÝ STAV

Stavba v užívaní od r. 2016, v riadnej sezónnej prevádzke počas letného obdobia, s riadnou  údržbou, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovené odborným odhadom na 80 rokov.

 

 

 

 

Stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8

POPIS STAVBY

Stavba - WELLNESS HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 1768/8 v k.ú. Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov v okrese Košice III. Situovaný je vedľa diaľničného privádzača z Košíc do Prešova, samostatne stojací na mieste pôvodného motorestu, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred stavbou, ktorá vedie do Krematória. V danej časti mesta je možnosť napojenia iba verejný vodovod a verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je.

Stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza technické zázemie stavby a vitálny svet wellness, ktorý nie je v prevádzke z dôvodu nedokončenosti. Na I.NP sa nachádza vstupný priestor a reštaurácia s kompletným zázemím, ktorá v čase obhliadky bola v riadnej prevádzke. K reštaurácií je pristavaná letná dvorana, ktorá je v sezónnej prevádzke počas letného obdobia, ohodnotená samostatne. Podkrovie stavby nie je dokončené, je tam prevedená iba hrubá stavba bez priečok, bude obsahovať 18 izieb s príslušenstvom. Miera nedokončenosti jednotlivých konštrukcií a vybavenia je stanovená znalcom odborným odhadom a je zrejmá z tvorby koeficientu vybavenia.

Konštrukčný popis stavby:

 • Základy vrát. zemných prác - stavba je osadená na železobetónovej základovej doske hr. 60 cm, osadená v teréne hĺbky nad 2 m so zvislou aj vodorovnou izoláciou
 • Zvislé konštrukcie - v suteréne obvodové murivo murované z betónových tvárnic, ostatné podlažia murované z plynosilikátových tvárnic so zateplením a dreveným fasádnym obkladom
 • Stropy - nad suterénom a I.NP železobetónový monolitický, nad podkrovím bude drevený s podhľadom
 • Zastrešenie bez krytiny - sedlový drevený valbový krov s vikiermi, s rôznou výškou hrebeňov
 • Krytina strechy - pálená škridla Tondach
 • Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy, žľaby a zvody, parapety
 • Úpravy vnútorných povrchov – vápenno cementové hladké omietky kombinované s dreveným a kamenným obkladom
 • Úpravy vonkajších povrchov - na zateplení drevený obklad s impregnáciou
 • Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadenia, kuchyni a wellness vyššieho štandardu
 • Schody - vedľajšie schodisko oceľové s provizórnymi nástupnicami z dosák, hlavné schodisko železobetónové monolitické bez povrchovej úpravy
 • Dvere - drevené v obložkových zárubniach, vstupné plastové s izolačným dvojsklom
 • Okná - plastové s izolačným dvojsklom
 • Povrchy podláh - suterén a I.NP keramické dlažby vyššieho štandardu
 • Vykurovanie - ústredné, kombinácia radiátorov a podlahového kúrenia, zdrojom tepla sú tri tepelné čerpadlá
 • Elektroinštalácia - svetelná aj motorická
 • Bleskozvod - komplet
 • Vnútorný vodovod - z plastového potrubia teplej aj studenej vody
 • Vnútorná kanalizácia - PVC
 • Vnútorný plynovod - je do kuchyne z vonkajšieho zásobníka
 • Ohrev teplej vody - kombinácia ústredného kúrenia a solárneho systému na streche
 • Vybavenie kuchýň - kompletné vyššieho štandardu
 • Hygienické zariadenia a WC - kompletné vyššieho štandardu, WC typu Geberit
 • Výťah - nie je
 • Naviac konštrukcie - rozvod požiarnej vody, EPS, vzduchotechnika, štrukturovaná kábeláž, v reštaurácií tri kozuby s vyhrievacou vložkou, jeden aj s pecou na pizzu, klimatizácia.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné

Suterén má schodisko z kuchynskej časti, chodbu, kotolňu, strojovňa VZT, neužívaný nedokončený vitálny svet, bar, úpravňu vody, skladové priestory, práčovňu, šatne zamestnancov a hygienické zariadenia pre mužov a ženy.

1. Nadzemné

Dispozične má prízemie vstupný priestor do hotelovej časti, ktorý sa v čase obhliadky nepoužíval, hlavné schodisko do podkrovia, kanceláriu, sociálne zariadenie, tri miestnosti reštaurácie s barom, kuchyňu s kompletným zázemím, schodisko z kuchynskej časti do podkrovia a do suterénu, sociálne zariadenia pre mužov a ženy pre reštauráciu.

2. Podkrovné

Podkrovie nie je dokončené, plánované je tu 18 izieb s príslušenstvom.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

30,00*25,00*0,30

225,00

Spodná stavba

 

30,00*25,00*3,50

2 625,00

Vrchná stavba

 

30,00*25,00*7,345

5 508,75

Zastrešenie

 

30,00*25,00*2,195*2/5

658,50

vzhľadom na členitosť strechy a neposkytnutia PD obstavaný priestor strechy určený odborným odhadom ako dve pätiny objemu strešnej časti

0,00

Obstavaný priestor stavby celkom

9 017,25

 

TECHNICKÝ STAV

I.NP stavby a časť suterénu v užívaná od r. 2016, užívaná časť s riadnou údržbou, wellness v suteréne nie je v prevádzke, podkrovie nedokončené, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Drobná stavba: Prístrešok okolo stavby na parc. 1744/1

POPIS STAVBY

Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, jednoduchá drevená konštrukcia, zvislá nosná konštrukcia drevené stĺpy bez opláštenia, krov pultový drevený, krytina betónová škridla, z časti na južnej strane chýba, podlaha kamenná dlažba, drevo je opatrené impregnáciou, na streche sú klampiarske konštrukcie.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

- Základy - betónové, podmurovka betónová

- Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou

- Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň

TECHNICKÝ STAV

Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená spolu s hlavnou stavbou na 100 rokov.

 

 

Príslušenstvo k nehnuteľnosti
Plot: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1

Plot na južnej strane stavby, murovaný z betónových prefabrikovaných tvárnic vyplnených monolitickým betónom, na betónovom základe bez podmurovky, rôznej výšky bez finálnej úpravy, celková dĺžka 134,55 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

 

 

 

Plot: plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1

Plot okolo zásobníka plynu na parc. č. 1744/1, strojové poplastované pletivo na oceľových stĺpikoch výšky 1,70 m, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 1744/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do stavby, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 150,00 bm, PE DN 80, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parc. 1744/1

Vodomerná šachta na prípojke vody z verejného vodovodu do stavby, celkom cca. 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 
Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 1744/1

Prípojka kanalizácie zo stavby do akumulačných nádrží, trasy neidentifikované v teréne, celková predpokladaná dĺžka 60,00 bm, PVC DN 300, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: akumulačné nádrže na parc. 1744/1

Akumulačné nádrže splaškovej kanalizácie vo dvore, železobetónové monolitické 3*30 m3, celkom 90,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny hr. 200-250 mm okolo stavby - parkoviská, celková zameraná plocha cca. 2.390,00 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 1744/1

Vonkajšie schody betónové s povrchom z lomového kameňa pri vstupe do objektu zo severnej strany, celkom dĺžka 13,20 bm stupňa, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 1744/1

Prípojka plynu z tlakovej nádoby do oj stavby, trasa identifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka od nádrže po objekt 21,50 bm, oceľová DN 50, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: oporné múry na parc. 1744/1

Oporné múry z lomového kameňa okolo stavby, celkom 9,27 m3 obstavaného priestoru, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 
Vonkajšia úprava: spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1

Spevnené plochy z kamennej dlažby okolo stavby, celkom 150,59 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladanú životnosť stanovujem odborným odhadom na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

 

Vonkajšia úprava: elektrická prípojka na parc. 1744/1

Prípojka ELI k ohodnocovanej stavbe, celková predpokladaná dĺžka 40,00 m, AYKY 4*25,00 mm2, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: kanalizačné šachty na parc. 1744/1

Kanalizačné vpuste na prípojke kanalizácie, celkom 7 ks, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 
Vonkajšia úprava: Lapač tukov na parc. 1744/1

Lapač tukov na prípojke kanalizácie, celkom 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1

Betónové cestné obrubníky okolo spevnených plôch, celková zameraná dĺžka 208,00 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.09.2019 o 15.00 hod.

bhliadka 2: 30.09.2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0022019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu