Výrobný areál v Strede nad Bodrogom

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (9,07 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu1 110 000,-
Najnižšie podanie1 110 000,-
Minimálne prihodenie3 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania14.máj 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

*zapísaný na LV č. 699 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: STREDA NAD BODROGOM, Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom, ako:

 • stavba so súpisným číslom 505 nachádzajúca sa na parcele č.3002/4, obilné silo,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 505 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2023.

 

*zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: STREDA NAD BODROGOM, Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom, ako:

 • parcela reg. „C“ č. 183/1 vo výmere 6920 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,

      Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 183/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2530.

 • parcela reg. „C“ č. 183/2 vo výmere 5 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 205/2 vo výmere 190 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
 • parcela reg. „C“ č. 332/1 vo výmere 4151 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 332/2 vo výmere 1164 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 332/4 vo výmere 1505 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 332/8 vo výmere 167 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 332/9 vo výmere 3081 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 332/10 vo výmere 1500 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 332/13 vo výmere 165 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 332/ 13 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2511.

 • parcela reg. „C“ č. 1914/2 vo výmere 109 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
 • parcela reg. „C“ č. 1914/3 vo výmere 140 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
 • parcela reg. „C“ č. 1914/4 vo výmere 119 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
 • parcela reg. „C“ č. 2005/4 vo výmere 835 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3000/1 vo výmere 1578 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3000/2 vo výmere 22  m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3001/1 vo výmere 4815 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3001/2 vo výmere 1169 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3001/3 vo výmere 73 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3001/4 vo výmere 625 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/1 vo výmere 3294 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/3 vo výmere 264 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/4 vo výmere 1099 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/5 vo výmere 955 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/6 vo výmere 167 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/7 vo výmere 217 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3002/8 vo výmere 322 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela reg. „C“ č. 3038/1 vo výmere 1101 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3038/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2530.

 • stavba so súpisným číslom 547 nachádzajúca sa na parcele č.3002/3, admin.bud.,
 • stavba so súpisným číslom 800 nachádzajúca sa na parcele č.3002/7, olejové hosp.
 • stavba so súpisným číslom 801 nachádzajúca sa na parcele č.3002/5, výr.krm.zmes,
 • stavba so súpisným číslom 802 nachádzajúca sa na parcele č.3001/2, hangar,
 • stavba so súpisným číslom 803 nachádzajúca sa na parcele č.3001/4, hangar 2,
 • stavba so súpisným číslom 862 nachádzajúca sa na parcele č.183/2, Výdajná stanica,
 • stavba so súpisným číslom 862 nachádzajúca sa na parcele č.332/2, Sklad,
 • stavba so súpisným číslom 862 nachádzajúca sa na parcele č.332/4, Hala - Lisovňa,
 • stavba so súpisným číslom 862 nachádzajúca sa na parcele č.332/8, Kogenerácia-výroba pary,
 • stavba so bez súpisného čísla nachádzajúca sa na parcele č.332/1, SO-05 Spevnená plocha,

 

Príslušenstvo:

Drobná stavba: Výdajná stanica č.s.862 na parc. 183/2 , Plot. Okolo areálu od susedov na parc. 3001/1, 3002/1, 3002/22 a 3038/1, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy a cesty 3002/1, Vonkajšia úprava: Rozvod vody v areáli na parc. 3002/1, Vonkajšia úprava: Mostová váha - podzemná časť pri AB na parc. 3002/3, Vonkajšia úprava: Rozvod kanalizácie na parc. 3002/1, 300/22 a 3038/1 , Vonkajšia úprava: Rozvod NN na parc. 3002/1, 3002/22 a 3038/1, Vonkajšia úprava: Žumpa pri AB na parc. 3002/3, Vonkajšia úprava: Základy pod zásobníky pri VKZ na parc. 3002/6, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy a cesty na parc. 332/1.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Nehnuteľnosť je situovaná na okraji obce v priemyselnej zóne, nehnuteľnosti základnú údržbu, v okolí prevláda zástavba priemyselných stavieb s príslušenstvom, príslušenstvo k nehnuteľnosti ma pozitívny vplyvu na cenu, typ stavby je primeraný dobe výstavby, spĺňa súčasné nároky na podobné prevádzkové stavby, nezamestnanosť orientácia hlavných miestnosti stavieb je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná, konfigurácia terénu je rovina, nehnuteľnosť má možnosť napojenia na rozvod elektro, zemný plyn, vlastný aj obecný vodovod a vlastnú kanalizáciu, je možnosť rozšírenia stavieb, nehnuteľnosti je možné prenajať, celkovo stavby a areál sú hodnotené ako dobrá nehnuteľnosť.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

     BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Stavba: Silo č.s. 505 na parc. 3002/4

     POPIS STAVBY 

     Obilné silo č.s. 505 je samostatne stojací objekt na parc. 3002/4, monolitickej železobetónovej konštrukcie, schodiskový priestor je trinásťpodlažný, skladovací priestor bez podlaží a stropov, iba bunky na obilie, v čase ocenenia v prevádzke. Založený na základovej železobetónovej doske, zvislá nosná konštrukcia železobetónová, stropy železobetónové, úpravy povrchov cementové omietky, krytina živičná na spádovej vrstve, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie a hromozvodom, obslužná časť na prízemí je vybavená aj rozvodom vody, kanalizácie a ústredného kúrenia na zemný plyn. O veku objektu boli predložené účtovné doklady pôvodného vlastníka, stavba je v užívaní od r. 1969, jej technický stav je primeraný veku a bežnej údržbe. Životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov. 

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné Dispozične má podlažie priestory pre skladovanie obilia.

2. Nadzemné Dispozične má podlažie priestory pre skladovanie obilia.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                   Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                           0,00

18,40*61,40*3,60                                                                       4 067,14

vrchná stavba                                                                            0,00 5,55*23,74*4,90+3,55*23,74*50,10+52,50*18,24*41,80+11,0

0*48,50*3,40+4,00*13,86*4,15                                                     46 939,54

Obstavaný priestor stavby celkom                                               51 006,68

 

Stavba: Administratívna budova č.s. 547 na parc. 3002/3

POPIS STAVBY

Administratívna budova č.s. 547 je samostatne stojaca na parc. 3002/3, dvojpodlažná osadená pri vstupe do areálu. Založená na základových pásoch, zvislá nosná konštrukcia je murovaná hr. 30-40 cm, stropy železobetónové, strecha plochá, krytina živičná, omietky vápenno cementové hladké, podlahy PVC, keramické a plávajúce podľa charakteru miestnosti, okná plastové, dvere hladké, objekt je vybavený rozvodom vody, kanalizácie, elektroinštalácie, zemného plynu, počítačovej siete, rozvodom telefónu, na streche je hromozvod. O veku objektu boli predložené účtovné doklady pôvodného vlastníka, stavba je v užívaní od r. 1969. Stavba je v dobrom technickom stave, vlastníka na nej previedol v r. 2005 modernizáciu a rekonštrukciu (sociálne zariadenia, podlahy, povrchové úpravy, kúrenie, rozvody počítačovej siete a pod.). Jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

(11,30*22,55+3,90*1,95)*0,50                                                      131,21

vrchná stavba                                                                           0,00

11,30*22,55*6,65+3,90*1,95*3,10                                                1 718,10

Obstavaný priestor stavby celkom                                              1 849,31

 

Stavba: Olejové hospodárstvo č.s. 800 na parc. 3002/7

POPIS STAVBY

Murovaný objekt osadený za objektom obilného sila. Okná a dvere oceľové, podlahy bet., krytina plechová, elektroinštalácia 380 V. O veku objektu mi boli predložené účtovné doklady pôvodného vlastníka, stavba je v užívaní je od r. 1978, v čase obhliadky v prevádzke - pre umiestnenie technológie na výrobu elektrickej energie, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                               ;           0,00

(13,55*13,30+5,20*6,00)*0,50                                                      105,71

vrchná stavba                                                              ;             0,00

13,55*13,30*5,15+5,20*6,00*4,10                                                1 056,03

zastrešenie                                                                               0,00

13,55*13,30*0,50/2+5,20*6,00*0,40/2                                          51,29

Obstavaný priestor stavby celkom                                              1 213,03

 

Stavba: VKZ č.s. 801 na parc. 3002/5

POPIS STAVBY

VKZ č.s. 801 na parc. 3002/5, poľnohospodársky objekt osadený v zadnej časti areálu. Oceľová nosná konštrukcia opláštená trapezovým plechom, stropy oceľové, strecha sedlová, krytina plechová, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie a hromozvodu. V čase obhliadky bol v prevádzke, o veku objektu boli predložené účtovné doklady pôvodného vlastníka, stavba je v užívaná od r. 1969. Objekt slúži na výrobu kŕmnych zmesí z jednotlivých polotovarov a ako lisovňa. Technický stav primeraný veku, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

(13,55*13,30+5,20*6,00)*0,50                                                      105,71

vrchná stavba                                                                           0,00

13,55*13,30*5,15+5,20*6,00*4,10                                                1 056,03

zastrešenie                                                                               0,00

13,55*13,30*0,50/2+5,20*6,00*0,40/2                                          51,29

Obstavaný priestor stavby celkom                                              1 213,03

 

Stavba: Hangár č.s. 802 na parc. 3001/2

POPIS STAVBY

Prízemný, murovaný objekt osadený v zadnej časti areálu. Základy betónové pásy, zvislá nosná konštrukcia je murovaná v kombinácií s oceľovými stĺpmi, bez stropu, omietky vápenno cementové hladké, okná oceľové, dvere oceľové, podlahy betónové, priehradové väzníky s AZC vlnitou krytinou, na streche je hromozvod, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie. O veku objektu boli predložené len účtovné doklady pôvodného vlastníka, stavba je v užívaní od r. 1967. Po technickej stránke je veľmi schátralý, bez údržby, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

10,91*72,47*0,30                                                                       237,19

vrchná stavba                                                                           0,00

10,91*72,47*3,65                                                                       2 885,86

zastrešenie                                                                               0,00

10,91*72,47*1,35/2                                                                        533,69

Obstavaný priestor stavby celkom                                              3 656,74

 

Stavba: Hangár č.s. 803 na parc. 3001/4

POPIS STAVBY

Prízemný, murovaný objekt osadený v zadnej časti areálu. Základy betónové pásy, zvislá nosná konštrukcia je murovaná v kombinácií s oceľovými stĺpmi, bez stropu, omietky vápenno cementové hladké, okná oceľové, dvere oceľové, podlahy betónové, priehradové väzníky s AZC vlnitou krytinou, na streche je hromozvod, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie. O veku objektu boli predložené len účtovné doklady pôvodného vlastníka, stavba je v užívaní od r. 1967. Po technickej stránke je veľmi schátralý, bez údržby, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

(52,50*10,78+5,40*11,00)*0,30                                                    187,61

vrchná stavba                                                                           0,00

52,50*10,78*3,65+5,40*11,00*2,60                                               2 220,16

zastrešenie                                                                               0,00

52,50*10,78*1,35/2+5,40*11,00*0,40/2                                        393,90

Obstavaný priestor stavby celkom                                              2 801,67

 

Stavba: Prístrešok nad vlečkou na parc. 3038/1

POPIS STAVBY

Oceľové stĺpy, oceľové väzníky, trapezový pozinkovaný plech, žľaby a zvody. Objekt slúži ako prístrešok pre uskladnenie techniky a vagónov. Je situovaný medzi silom výrobňou kŕmnych zmesí a hangármi č. 1 a č. 2. Po technickej stránke sú prístrešky schátralé, bez riadnej údržby, ich predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

 

 

 

 

 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

(112,20*12,00+6,00*31,20+6,00*18,00+9,00*6,00)*0,30                   508,68

vrchná stavba                                                                           0,00

112,20*12,00*6,00+(6,00*31,20+6,00*18, 00+9,00*6,00)*5,05           9 841,86

zastrešenie                                                                               0,00 112,20*12,00*1,00/2+(6,00*31,20+6,00*18,00+9,00*6,00)*0 ,95/2 839,07

Obstavaný priestor stavby celkom                                               11 189,61

 

Stavba: Prístrešok pri Hangári 2

POPIS STAVBY

Oceľové stĺpy, oceľové väzníky, trapezový pozinkovaný plech, žľaby a zvody. Objekt slúži ako prístrešok pre uskladnenie techniky a vagónov. Je situovaný pri  hangári č. 2. Po technickej stránke sú prístrešky schátralé, bez riadnej údržby, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

22,50*12,30*0,30                                                                       83,03

vrchná stavba                                                                           0,00

12,30*22,50*6,0                                                                        1 660,50

zastrešenie                                                                               0,00

12,30*22,50*1,00/2                                                                   138,38

Obstavaný priestor stavby celkom                                              1 881,91

 

Stavba: Prístrešok pri VKZ

POPIS STAVBY

Oceľové stĺpy, oceľové väzníky, trapezový pozinkovaný plech, žľaby a zvody. Objekt slúži ako prístrešok pre uskladnenie techniky a vagónov. Je situovaný pri VKZ. Po technickej stránke sú prístrešky schátralé, bez riadnej údržby, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                  Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                          0,00

13,50*12,15*0,30                                                                       49,21

vrchná stavba                                                                           0,00

13,50*12,15*6,00                                                                       984,15

zastrešenie                                                                               0,00

13,50*12,15*0,60/2                                                                   49,21

Obstavaný priestor stavby celkom                                              1 082,57

 

Stavba: Sklad č.s. 862 na parc. 332/2

POPIS STAVBY

Sklad č.s. 862 je samostatne stojací na parc. 332/2 v k.ú. Streda nad Bodrogom v priemyselnej časti na okraji obce v areáli firmy VENAS Group, a.s.  Objekt je halovej oceľovej konštrukcie - základy železobetónové pásy a pätky, zvislá nosná konštrukcia je oceľový skelet - trojkĺbový rám, osový rozpon stĺpov v priečnom smere je 14590 mm, modul v pozdĺžnom smere je rôzny - 4500, 5500, 5700 a 6300 mm. Strecha jednoduchá sedlová s ľahkou plechovou krytinou Rannila a sklonom 10 stupňov. Opláštenie haly je tiež plechom Rannila. Z južnej strany objektu je nakladacia rampa šírky 1900 mm, zo severnej 2900 mm. Prístup do objektu je oceľovými vrátami. Dispozícia haly je zrejmá z priloženej dokumentácie, v západnej časti je jedna kancelária so sociálnym zariadením. Podlahu haly tvorí betónová mazanina vystužená Kari - rohožami. Hala je presvetlená svetlíkmi v strešnej konštrukcií a oknami v západnej časti. Je vybavená iba rozvodom elektroinštalácie, bez vykurovania, vody a kanalizácie. Objekt bol daný do užívania v r. 2007, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

 

 

 

 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                   Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                           0,00

54,60*15,30*0,30                                                                       250,61

vrchná stavba                                                                           0,00

15,30*9,30*2,95+15,30*18,00*4,85+15,30*18,00*5,29+15,30

*9,30*4,29                                                                                3 822,74

Zastrešenie                                                                              0,00

54,60*15,30*1,37/2                                                                    572,24

Obstavaný priestor stavby celkom                                               4 645,59

 

Stavba: Hala - lisovňa č.s. 862 na parc. 332/4

POPIS STAVBY

Objekt Hala - Lisovňa č.s. 862 je samostatne stojací na parcele č. 332/4, dispozične pozostáva zo skladovej halovej časti a administratívnej časti podľa priloženej dokumentácie. Hlavný nosný systém je tvorený skeletovou oceľovou konštrukciou s priečnym modulom 6,0 m a pozdĺžnym modulom 14,80, 0,80 a 14,80 m. Obvodová konštrukcia Lisovne je tvorená z pórobetónových tvaroviek a sendvičového oceľového panelu. Sklad je opláštený iba trapézovým plechom. Zastrešenie objektu tvoria sendvičové oceľové panely na oceľovej konštrukcií, podlaha v hale je betónová pancierová, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, v kotolni liata podlaha. Okná plastové a oceľové, dvere hladké a oceľové, vráta oceľové. Objekt je vybavený rozvodom elektroinštalácie, v zázemí aj vody a kanalizácie. Objekt bol daný do užívania v r. 2007, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                   Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                           0,00

(15,40*60,40+15,30*36,30)*0,30                                                   445,67

vrchná stavba                                                                           0,00

(15,40*60,40+15,30*36,30)*5,95                                                   8 839,02

zastrešenie                                                                               0,00

(15,40*60,40+15,30*36,30)*2,20/2                                               1 634,11

Obstavaný priestor stavby celkom                                               10 918,80

 

Stavba: Kogenerácia - výroba pary č.s. 862 na parc. 332/8

POPIS STAVBY

Objekt kogenerácia - výroba pary č.s. 862 je samostatne stojací na parc. 332/8, je v ňom umiestnená kogeneračná jednotka s výrobníkom pary. Nosnou konštrukciou je typový oceľový skelet PUMS s rozponom 21,00*6,00 m a výškou 6,00 m, opláštenie z vlnitého plechu s výškou vlny 160 mm. Podlaha je pancierová betónová, dvere a vráta oceľové, presvetlenie objektu svetlíkmi, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie a bleskozvodom. Miestnosť, v ktorej je uložená kogeneračná jednotky má zvukovú izoláciu. Objekt bol daný do užívania v r. 2007, jeho predpokladaná životnosť s ohľad na použité stavebné konštrukcie a ich stav stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet                                                                                   Obstavaný priestor [m3]

spodná stavba                                                                           0,00

24,80*6,75*0,30                                                                         50,22

vrchná stavba                                                                           0,00

24,80*6,75*4,40                                                                         736,56

Zastrešenie                                                                              0,00

24,80*6,75*1,73                                                                         289,60

Obstavaný priestor stavby celkom                                               1 076,38

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Výdajná stanica č.s.862 na parc. 183/2

POPIS STAVBY

Výdajná stanica - prístrešok pri koľajisku k zásobníkom oleja, jednoduchá oceľová konštrukcia s plechovou krytinou, zriadená v r. 2009, jej predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.  Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbesto cementovým plášťom - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná - Podlahy - hrubé betónové, - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

 

Plot. Okolo areálu od susedov na parc. 3001/1, 3002/1, 3002/22 a 3038/1

Oplotenie areálu od susedných pozemkov, drôtené pletivo na betónových stĺpikoch výšky 1,80 m, schátralý,

zriadený v r. 1969, predpokladaná životnosť 60 rokov, celková dĺžka 456 m.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy a cesty 3002/1

Spevnené plochy v rámci areálu okolo ohodnocovaných objektov, celková plocha cca. 1360,00 m2, zriadené v r. 1980, predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: Rozvod vody v areáli na parc. 3002/1

Rozvod vody v rámci areálu k objektom, celková predpokladaná dĺžka 125 m, oceľové potrubie priemer DN 100, zriadený v r. 1969, predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Vonkajšia úprava: Mostová váha - podzemná časť pri AB na parc. 3002/3

Mostová váha - podzemná časť bez technológie pri A

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.04.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 07.05.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 00692018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu